Pierwszy Lista Jana. Wprowadzenie

Tematyka Pierwszego Listu Jana jest bardzo podobna do czwartej Ewangelii. Jak ona, tak i to pismo jest utworem poetyckim. Obydwa dzieła posiadają koloryt semicki – wyrażający się układem rytmicznym paralel i antytez. Z analizy stylu i treści Ewangelii i pierwszego listu widać wyraźnie, że autorem obydwu pism jest ktoś – ten sam, kto zna dobrze …

Drugi List św. Piotra. Wprowadzenie

Autorstwo Drugiego Listu św. Piotrajest do dziś żywo dyskutowane, a to ze względu na znaczną różnicę w stylu i słownictwie pomiędzy 1 P i 2 P. Wydaje się, że obydwa listy nie mogły wyjść spod tego samego pióra, chyba że Piotr pozostawił dużą swobodę w formułowaniu myśli sekretarzom spisującym jego korespondencję. Styl 2 P jest bardziej …

Pierwszy List Piotra. Wprowadzenie

Należące do grupy tzw. listów katolickich (czyli powszechnych) pismo nie zawiera zasadniczo kwestii doktrynalnych, poza podkreśleniem prawdy o zstąpieniu Chrystusa do Otchłani. List ma więc charakter parenetyczny, gdyż zawiera liczne napomnienia i wezwania do świętości życia, dbałości o wzajemne relacje i czujności przed nadchodzącym sądem Bożym. Tradycja wczesnochrześcijańska autorstwo listu przypisuje Piotrowi apostołowi. Wydaje się …

List św. Jakuba. Wprowadzenie

Autorstwo listu wczesnochrześcijańska tradycja przypisuje Jakubowi Apostołowi, zwanemu Młodszym lub Mniejszym. Po raz pierwszy imię Jakuba pojawia się w Nowym Testamencie u Marka, w relacji o wydarzeniach pod krzyżem Jezusa. Ewangelista stwierdza tam obecność matki Jakuba (Mk 15,40). W niedługim czasie po zesłaniu Ducha Świętego, Jakub był już znaną postacią w rodzącym się Kościele jerozolimskim. Kiedy …

Mądrość Syracha. Wprowadzenie

Napisana w II stuleciu przed Chr. po hebrajsku w Jerozolimie księga pouczeń i przysłów, została w miarę szybko przełożona na grecki w Aleksandrii. Autor wersji hebrajskiej był nauczycielem żydowskiej młodzieży męskiej wywodzącej się z zamożnych rodzin, tłumacz natomiast jego wnukiem, żyjącym w diasporze. Znaczne części tekstu hebrajskiego znalezione zostały w genizie kairskiej oraz w Qumran. …

Księga Mądrości. Wprowadzenie

Początek lat czterdziestych I stulecia po Chr. naznaczony jest w egipskiej Aleksandrii konfliktem pomiędzy Żydami a innymi mieszkańcami miasta. Wszystko rozpoczęło się od kwestii obywatelstwa. Obywatelstwo greckie mogli mieć tylko wyznawcy kultów politeistycznych, co oczywiście wykluczało Żydów z tego kręgu. A skoro Żydzi nie mogli być pełnoprawnymi obywatelami państwa, w którym mieszkali, zostali obciążeni drastycznymi …

Pieśń nad pieśniami. Wprowadzenie

Księga, której hebrajski tytuł brzmi Szir ha-Szirim, czyli „Pieśń najpiękniejsza”, stała się przedmiotem zaciętych debat rabinackich na przełomie I i II stulecia. Kością niezgody stało się pytanie, czy księgę tę włączyć do kanonu ksiąg świętych. Odpowiedź na to pytanie nie była jednoznaczna po pierwsze dlatego, że w Pnp nie wspomina się o Bogu, po drugie …

Księga Koheleta. Wprowadzenie

Zapraszam do kolejnego wprowadzenia – tym razem do Księgi Koheleta – w projekcie „Słowo blisko Ciebie”. Leopold Staff pisał „Przedśpiew” w 1908 roku, gdy miał zaledwie trzydzieści jeden lat. Ta stosunkowo krótka droga życiowa była jednak na tyle bogata i wybrukowana mieszanką radości i cierpienia, że pozwoliła przywódcy skamandrytów na wyrażenie swoistej afirmacji życia. Pochwała …

Księga Przysłów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Księgi Przysłów. W LXX księga ta nosi tytuł Paroimiai (Księga Przypowieści), natomiast w języku hebrajskim Meszalim. Znaczenie terminu maszal jest szerokie: od prostych, krótkich i pisanych prozą przysłów do pieśni z jednej, i powiedzeń mądrościowych w formie poetyckiej z drugiej strony. Nauki dzieła podane są w formie …

Księga Psalmów. Wprowadzenie

Księga Psalmów to zbiór stu pięćdziesięciu pieśni o charakterze religijnym, podzielonych na pięć części, z których każda kończy się doksologią. Podział ten odpowiada strukturze Pięcioksięgu. Choć tradycja autorstwo przypisuje królowi Dawidowi, nie ulega wątpliwości, że psalmy mają wielu autorów i powstawały w różnych epokach. Sto piętnaście psalmów posiada tytuły; wiele z nich podaje okoliczności powstania …

Księga Hioba. Wprowadzenie

Księga Hioba dzieli się wyraźnie na trzy większe części: wstęp (1-2) i zakończenie (42,7-17) pisane są prozą, natomiast zasadniczy korpus księgi stanowi poemat, w którym również wyróżnić można dwie części (3-28 i 29,1-42,6). Część poetycka zawiera różne rodzaje literackie: mowy, przemowy sądowe, lamentacje indywidualne, przysłowia. Zasadnicze zagadnienie podejmowane przez autora księgi to problem cierpienia niezasłużonego. …

List do Hebrajczyków. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Hebrajczyków. W Biblii Tysiąclecia we wprowadzeniu do tej księgi czytamy: „Sprawa autorstwa listu zajmowała i dotąd zajmuje umysły uczonych. Zainteresowania te wywołane są osobliwym jego charakterem, wahaniami tradycji co do jego autorstwa oraz różnymi poglądami na jego dzisiejszą formę. Nie jest bowiem ustalone, czy …

List do Filemona. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Filemona. „Jedno z najkrótszych pism Nowego Testamentu – List św. Pawła do Filemona, mimo swego charakteru raczej prywatnego, rzuca cenne światło na metody wychowawcze Apostoła i na stosunki panujące w pierwotnym Kościele. Adresat listu, Filemon, zamożny kolosanin, zawdzięczał swoje nawrócenie św. Pawłowi zapewne w czasach …

Zapotrzebowanie na formację biblijną

W audycji „Dziś w Kościele” gościem w Radiu „Rodzina” był ks. Mariusz Rosik. Rozmawia red. Maciej Bierć. „Wspólnota Hallelu Jah z Wrocławiu jest autorem projektu „Słowo blisko Ciebie”, czyli wspólnego czytania Pisma Świętego. Uczestnicy czytają jeden rozdział dziennie. Celem projektu jest przeczytanie całej Biblii, a lekturę wspierają wprowadzenia ks. Mariusza Rosika do poszczególnych części Pisma Świętego” …

List do Tytusa. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Tytusa. „List do Tytusa napisał św. Paweł w czasie podróży na Wschód, po uwolnieniu z pierwszego uwięzienia rzymskiego, prawdopodobnie zimą r. 65/66. Miejsce napisania listu trudno dokładnie oznaczyć. Może wchodzić w rachubę Macedonia, Korynt lub Nikopolis. Osoba adresata jest nam znana tylko z listów …