Historia biblijna w pigułce

PATRIARCHOWIE (OK. 1850-1250)  W drugim tysiącleciu przed Chr. dominowały dwa style życia: miejski i koczowniczy. Na tych, którzy zamieszkiwali miasta, ciążył obowiązek reperacji murów miejskich, trzymania straży przy bramach i płacenia podatków na utrzymanie armii oraz prace melioracyjne i reparacyjne. Ci, którzy decydowali się na styl życia nomadów, pozbawieni byli ochrony, jaką zapewniało miasto, ale …

Księgi Samuela. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na Księgi Samuela. Początkowo obie księgi stanowiły jedną całość. Kształtowały się w długim procesie i na ich powstanie składa się wiele dokumentów. Już sam fakt istnienia dubletów czy rozbieżności w opisach tych samych wydarzeń świadczy o tym, że ostateczny redaktor ksiąg korzystał z kilku źródeł. W dzisiejszej egzegezie …

Księga Rut. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Rut. Dzieło, które gatunkiem literackim przypomina nowelę, powstało pod koniec V lub w IV w. Nieznany z imienia autor przepracował starannie pod względem literackim ludowe opowiadanie, którego zasadniczym tematem była myśl, iż Bóg opiekuje się każdym, kto Mu ufa i wypełnia Jego wolę. Fabuła dotyczy …

Księga Sędziów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Sędziów. Tzw. sędziowie pełnili wśród Izraelitów urząd rozjemczy od zasiedlenia Kanaanu do początków monarchii. Ich zadaniem nie było jednak tylko ferowanie wyroków; de facto sędziowie byli duchowymi, a niekiedy militarnymi przywódcami pokoleń. Księga opowiadająca historię sędziów składa się z trzech zasadniczych części: wstęp opisujący ogólny …

Księga Jozuego. Wprowadzenie

Księga Jozuego rozpoczyna zbiór „proroków wcześniejszych”. W swej treści obejmuje w pewnym sensie kontynuuje narrację Pwt. Podzielić ją można na trzy części: zdobywanie Kanaanu (1-12), podział ziemi obiecanej pomiędzy poszczególne pokolenia (13-21) oraz duchowy testament Jozuego (22-24). Choć Księga Jozuego opisuje zdobywanie Kanaanu na drodze wojennej, badania archeologiczne wykazują, że był to długi proces. Opowiadanie …

Wprowadzenie do czterech ksiąg Tory

W naszej drodze w projekcie „Słowo blisko Ciebie” trwamy przy lekturze czterech ksiąg Tory. Są nimi: Księga Wyjścia, Liczb, Kapłańska i Powtórzonego Prawa. Wszystkie one stanowią część Pięcioksięgu, czyli Tory. W naszej refleksji zatrzymamy się nad czterema księgami. Księga Wyjścia Nazwa księgi pochodzi od tłumaczy Septuaginty (LXX), którzy pod terminem exodus rozumieli wyjście Izraelitów z …

Księga Rodzaju. Wprowadzenie

Po miesiącach zgłębiania fundamentów Nowego Testamentu w projekcie „Słowo blisko Ciebie” wchodzimy wspólnie w poznawanie fundamentów Starego. Księga, której nazwa wywodzi się od greckiego genesis („rodowód”, „początki”, „dzieje”), przedstawia opowiadania o charakterze etiologicznym, ludowym bądź pouczającym. Pierwsze jedenaście rozdziałów tworzy tzw. prehistoria biblijna, której wątki są często spójne z motywami obecnymi w bliskowschodnich przekazach wyobrażeń …

Dzieje Apostolskie. Wprowadzenie

Kolejny krok w ramach projektu „Słowo blisko Ciebie”. Dzieje Apostolskie opowiadają o pierwszych trzech dekadach istnienia Kościoła. Historia tu opowiedziana rozpoczyna się od dnia wstąpienia do nieba Jezusa, a kończy na pobycie Pawła w Rzymie. Chodzi więc mniej więcej o lata 30-63. Autorem tej księgi jest postać wyjątkowa. Łukasz jest jedynym autorem ksiąg natchnionych, który nie …

Ewangelia Jana. Wprowadzenie

Mimo drzwi zamkniętych kontynuujemy projekt „Słowo blisko Ciebie”. Przychodzi czas na wprowadzenie do lektury Ewangelii św. Jana. Jan apostoł – najmłodszy spośród uczniów Jezusa (albo ostateczny redaktor Ewangelii – ktoś z kręgów Janowych) miał dużo czasu na głęboką teologiczną i egzystencjalną refleksję nad życiem i słowami Jezusa. Umiłowany uczeń Pana po zmartwychwstaniu wraz z innymi …

Ewangelie synoptyczne. Wprowadzenie

Zapraszam do wysłuchania wprowadzenia do ewangelii synoptycznych, od których rozpoczynamy lekturę Biblii w projekcie „Słowo blisko Ciebie”. Ewangelie Marka, Mateusza i Łukasza zwane są powszechnie synoptycznymi. Grecki termin synopsis oznacza spojrzenie ogarniające całość przedmiotu (syn – „łącznie”, „z”, optikos – „widziany”). Rzeczywiście, jeśli tekst tych Ewangelii napisać w kolumnach obok siebie i spojrzeć nań całościowo, …

Słowo blisko Ciebie

Z Magdaleną Ludwiną ze wspólnoty Hallelu Jah i ks. prof. Mariuszem Rosikiem, wice-moderatorem Dzieła Biblijnego Archidiecezji Wrocławskiej rozmawia Adrianna Sierocińska Chcesz przeczytać całe Pismo święte, ale nie wiesz, jak się za to zabrać i wytrwać w swoim postanowieniu? Wspólnota Hallelu Jah zaprasza do włączenia się w program „Słowo blisko ciebie”. Posłuchaj: Listen to Słowo blisko …