„Litery wiary” o „Miriam”

Imię Miriam było bardzo popularne wśród starożytnych Żydów. Otrzymała je także przyszła Matka Jezusa, skromna dziewczyna z Nazaretu, której życie nie różniło się w znaczący sposób od życia innych młodych mieszkanek tego miasta. Nawet wtedy, kiedy znalazła łaskę u Boga i została postawiona na równi z największymi postaciami historii uniwersalnej (Noe) i historii narodu wybranego (Mojżesz), to nadal żyła cicho i skromnie jak na kobietę tamtych czasów przystało. Lecz tylko pozornie nic się nie zmieniło, bo stała się przecież Bogurodzicą – Matką samego Boga! I od tej pory historia świata też zmieniła swój bieg!

O książce Ks. Mariusza Rosika „Miriam z Nazaretu. Pierwsza charyzmatyczka” – pisze Joanna Skrzypnik.

Impulsem do napisania tej niezwykłej książki była dla autora historia pewnego szwedzkiego małżeństwa. Ulf – teolog, misjonarz i etnograf, ordynowany w luterańskim Kościele Szwecji, w 2014 roku podjął odważną i radykalną decyzję wstąpienia do Kościoła Katolickiego. Ostatecznym powodem była właśnie Ona, Maryja! „Przecież Maryja śpiewa, że od chwili wybrania Ją na Matkę Boga błogosławić Ją będą wszystkie pokolenia! Ja, który mam się za człowieka żyjącego Biblią, nigdy Jej nie błogosławiłem – pomyślał Ulf. I od tamtego czasu to zmienił” (s. 268).

Ta opowieść o głośnej konwersji skłoniła księdza Rosika do ponownego zrewidowania biblijnych fragmentów mówiących o Maryi. I tak narodziła się książka „MIRIAM Z NAZARETU. Pierwsza charyzmatyczka”. Autor, jako wybitny biblista i profesor nauk teologicznych podszedł do tematu w sposób niezwykle rzeczowy i kompetentny. Stworzył prawdziwe kompendium wiedzy o Maryi i o jej czasach. I co ważne dla niewykształconego teologicznie czytelnika, książka nie jest przeładowana specjalistycznymi określeniami skierowanymi jedynie do wąskiego, naukowego kręgu odbiorców, lecz tworzy ją język piękny, prosty i zrozumiały dla wszystkich.

Wizerunek Matki Bożej jaki z kart tej książki się wyłania, oparty jest na wnikliwej egzegezie nie tylko Nowego, ale również Starego Testamentu oraz innych wiarygodnych dokumentów i pism Kościoła nie pomijając wielowiekowej Tradycji. Nie do przecenienia jest również mocno zarysowana perspektywa własna autora.

Ksiądz Rosik skrupulatnie analizuje sytuację Bożej Wybranki Maryi nie tylko z perspektywy roli jaką odegrała w Bożym dziele zbawienia oraz w dziejach świata, ale również z perspektywy bardzo konkretnych realiów jej czasów. Dzięki temu czytelnik dostaje ogromną dawkę wiedzy na bardzo różnych płaszczyznach, nie pomijając ówczesnego prawa, budownictwa, lingwistyki czy społecznych uwarunkowań oraz obyczajów.

Boże macierzyństwo, które stało się podstawą wszelkich przywilejów Miriam, zrodziło również pewne kwestie sporne pomiędzy wyznawcami różnych religii chrześcijańskich. Jedną z najważniejszych jest dziewictwo Maryi.  Autor w ciekawy i nienachalny sposób wchodzi w polemikę z Protestantami, przytaczając bardzo konkretne i trudne do podważenia argumenty.

Każdy rozdział jest chronologiczną analizą i równocześnie głęboką kontemplacją poszczególnych etapów życia Maryi. Moją uwagę przykuło ich nazewnictwo: „Dziewczyna z Nazaretu”, „Matka oczekująca”, „Niewiasta z Kany Galilejskiej”, „Królująca w niebie” itd. Bardzo trafnie, najczęściej w dwóch czy w trzech słowach, autor trafnie zamyka bogatą treść poszczególnych maryjnych refleksji.

Zafascynował mnie niezwykły pomysł księdza Rosika. Dopisując przed każdym tytułem rozdziału imię Miriam, stworzył piękną „Litanię do Najświętszego Imienia Miriam”, która w tej książce została opublikowana po raz pierwszy. Nie jest to oficjalna modlitwa Kościoła, ale, jak wyjaśnia jej autor, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli modlić się jej słowami. Dodam od siebie, że Czytelnicy, którzy uważnie przeczytali książkę, mogą dzięki tej Litanii wznieść się ku wyższym szczeblom modlitwy, połączonej z głęboką kontemplacją najważniejszych etapów życia Maryi.

Wraz z księdzem Rosikiem zapraszam do intelektualnej i duchowej  wędrówki śladami Miriam – matki samego Boga. A pomocą w tej w drodze niechaj będą wezwania LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MIRIAM:

Kyrie, elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Miriam, Dziewczyno z Nazaretu, módl się za nami,

Miriam, Oblubienico Józefa cieśli, módl się za nami,

Miriam z rodowodu Zbawiciela, módl się za nami,

Miriam, łaską wypełniona, módl się za nami,

Miriam, przez łaskę odnaleziona, módl się za nami,

Miriam, roztropnie Boga pytająca, módl się za nami,

Miriam, Pani pięknej radości, módl się za nami,

Miriam, Matko oczekująca, módl się za nami,

Miriam, Syna Bożego rodząca, módl się za nami,

Miriam, Dziewico na zawsze, módl się za nami,

Miriam, w dziewictwie mocą Najwyższego osłonięta, módl się za nami,

Miriam, z Bogiem w modlitwie złączona, módl się za nami,

Miriam, w Betlejem Jezusa rodząca, módl się za nami,

Miriam, sprawy Boże sercem medytująca, módl się za nami,

Miriam, z duszą mieczem przeszytą, módl się za nami,

Miriam, wędrowców ze Wschodu przyjmująca, módl się za nami,

Miriam, do Egiptu wędrująca, módl się za nami,

Miriam, Niewiasto z Kany Galilejskiej, módl się za nami,

Miriam, Ewo Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, szabat świętująca, módl się za nami,

Miriam, Jezusa poszukująca, módl się za nami,

Miriam, słowa Bożego słuchająca, módl się za nami,

Miriam, pod krzyżem Jezusa bolejąca, módl się za nami,

Miriam, Kościół Chrystusowy rodząca, módl się za nami,

Miriam, piękna Pani z wieczernika, módl się za nami,

Miriam, w niebie królująca, módl się za nami,

Miriam, w słońce obleczona, módl się za nami,

Miriam, Matko Mistycznego Chrystusa, módl się za nami,

Miriam, świątynio Boga, módl się za nami,

Miriam, wierna ikono Kościoła, módl się za nami,

Miriam, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami,

Miriam, Arko Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, bezinteresownie pomoc niosąca, módl się za nami,

Miriam, światłem tajemnic Chrystusa jaśniejąca, módl się za nami.

Módlmy się:

Miriam, w chwili zwiastowania mocą Ducha Świętego osłonięta, uproś nam łaskę wrażliwości na Jego natchnienia, abyśmy za Twoim przykładem przyjęli do serca Jezusa, Twojego Syna i za Twoim wstawiennictwem kroczyli bezpiecznie drogami Tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Joanna Skrzypnik

Tekst oryginalnie tutaj.