Słowo blisko Ciebie

„Słowo blisko Ciebie” to projekt zapoczątkowany przez wspólnotę Hallelu Jah z Wrocławia, zachęcający do lektury jednego rozdziału Biblii każdego dnia. W niecałe cztery lata przeczytasz całe Pismo Święte! Przed lekturą poszczególnych ksiąg zapraszam do wprowadzenia. Więcej dowiesz się tutaj: https://wspolnota.hallelujah.pl/slowo-blisko-ciebie/

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan. Pierwszy List do Tesaloniczan jest najprawdopodobniej najstarszym zachowanym listem i w istocie najstarszym zachowanym tekstem chrześcijańskim, ale św. Paweł, którego spotykamy na jego kartach, jest już doświadczonym apostołem. Drugi List do Tesaloniczan może być najpewniej drugim najstarszym tekstem. Paweł stara…

Czytaj dalej »

List do Kolosan. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Kolosan. „Kościół w Kolosach, mieście leżącym we Frygii w dolinie Likosu, niedaleko Laodycei i Hierapolis, zawdzięcza swój początek niejakiemu Epafrasowi, który działał tam zapewne jako delegat św. Pawła wychowując neofitów w wielkiej czci dla Apostoła. Ale młodej tej gminie – mimo jej całej gorliwości…

Czytaj dalej »

List do Filipian. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W naszym projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Filipian. „Z treści niniejszego listu wynika, że św. Paweł pisząc go jest w więzieniu. Wprawdzie gotów jest nawet na męczeństwo, jednak ożywia go nadzieja, że będzie niedługo zwolniony. Kiedy Apostoł pisze ten list ? Pogląd tradycyjny umieszcza napisanie tego listu, jak i listów…

Czytaj dalej »

List do Efezjan. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Efezjan. „Tak zwany List do Efezjan – oto jak należy określić to cenne pismo Pawłowe, na podstawie obecnego stanu badań nad nim. Zarówno bowiem sprawdziany zewnętrzne (np. brak słów „w Efezie” w Ef 1,1 w najstarszych rękopisach oraz wahania w tradycji co do adresatów),…

Czytaj dalej »

List do Galatów. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Galatów. „Poza wstępem, zawierającym adres i pozdrowienie (Ga 1,1-5), i własnoręcznie przez św. Pawła napisanym zakończeniem (Ga 6,11-18), list obejmuje dwie części. Część apologetyczno-dogmatyczna (Ga 1,6-5,12), zapowiadając główny temat w adresie (Ga 1,1-5), argumentami historycznymi (Ga 1,6-2,21) i biblijnymi (Ga 3,1-5,12) uzasadnia autorytet apostolski…

Czytaj dalej »

Listy do Koryntian. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listów do Koryntian. Autorem pierwszego listu skierowanego do chrześcijan mieszkających w Koryncie jest Paweł, który prowadził działalność misyjną w tym mieście przez półtora roku podczas swojej drugiej podróży misyjnej, w latach 51-52 (Dz 18,1-18). Miejscem powstania pisma jest Efez, gdzie apostoł zatrzymał się podczas kolejnej podróży…

Czytaj dalej »

List do Rzymian. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Rzymian. „List ten mówi o powołaniu wszystkich ludzi do wiary i zbawienia, o stosunku łaski do natury, o grzechu pierworodnym (najpełniejsze pouczenie), o istocie wolności chrześcijańskiej, o szlachetnym liberalizmie we współżyciu w Kościele, o roli żydów wobec Objawienia w obu przymierzach. Skupia się jednak…

Czytaj dalej »

Księgi Machabejskie. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Ksiąg Machabejskich. Autor 1Mch postanowił przedstawić historię powstania Machabeuszów od wstąpienia na tron Antiocha IV Epifanesa (175 przed Chr.) do śmierci Szymona, przywódcy powstania. Księga powstała po hebrajsku w pierwszej połowie I stulecia przed Chr. i stanowi główne źródło historii narodu wybranego w tym okresie. Autor…

Czytaj dalej »

Księga Estery. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Estery. Dzieło to leży u początków żydowskiego święta Purim. Opowiada o Esterze, której interwencja wyzwoliła Żydów ze spisku Hamana. Estera jako Żydówka została królową perską, co wzbudziło gniew Hamana, który postanowił zagładę wszystkich Żydów. Dzięki względom, jakimi Estera cieszyła się u króla, udało jej się…

Czytaj dalej »

Księga Judyty. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Judyty. Księga opowiada o Judycie, pięknej kobiecie, która zamordowała asyryjskiego wodza Holofernesa, którego wojsko oblegało jej rodzinne miasto Betulię. Powstała przypuszczalnie po hebrajsku w okresie Machabeuszów. Pierwsza część przedstawia inwazję Holofernesa na kraje zachodnie; wszystkie proszą o warunki pokoju, z wyjątkiem Żydów. Rozpoczyna się więc…

Czytaj dalej »