Słowo blisko Ciebie

„Słowo blisko Ciebie” to projekt zapoczątkowany przez wspólnotę Hallelu Jah z Wrocławia, zachęcający do lektury jednego rozdziału Biblii każdego dnia. W niecałe cztery lata przeczytasz całe Pismo Święte! Przed lekturą poszczególnych ksiąg zapraszam do wprowadzenia. Więcej dowiesz się tutaj: https://wspolnota.hallelujah.pl/slowo-blisko-ciebie/

Księga Przysłów. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Księgi Przysłów. W LXX księga ta nosi tytuł Paroimiai (Księga Przypowieści), natomiast w języku hebrajskim Meszalim. Znaczenie terminu maszal jest szerokie: od prostych, krótkich i pisanych prozą przysłów do pieśni z jednej, i powiedzeń mądrościowych w formie poetyckiej z drugiej strony. Nauki dzieła podane są w formie…

Czytaj dalej »

Księga Psalmów. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Księga Psalmów to zbiór stu pięćdziesięciu pieśni o charakterze religijnym, podzielonych na pięć części, z których każda kończy się doksologią. Podział ten odpowiada strukturze Pięcioksięgu. Choć tradycja autorstwo przypisuje królowi Dawidowi, nie ulega wątpliwości, że psalmy mają wielu autorów i powstawały w różnych epokach. Sto piętnaście psalmów posiada tytuły; wiele z nich podaje okoliczności powstania…

Czytaj dalej »

Księga Hioba. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Księga Hioba dzieli się wyraźnie na trzy większe części: wstęp (1-2) i zakończenie (42,7-17) pisane są prozą, natomiast zasadniczy korpus księgi stanowi poemat, w którym również wyróżnić można dwie części (3-28 i 29,1-42,6). Część poetycka zawiera różne rodzaje literackie: mowy, przemowy sądowe, lamentacje indywidualne, przysłowia. Zasadnicze zagadnienie podejmowane przez autora księgi to problem cierpienia niezasłużonego.…

Czytaj dalej »

List do Hebrajczyków. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Hebrajczyków. W Biblii Tysiąclecia we wprowadzeniu do tej księgi czytamy: „Sprawa autorstwa listu zajmowała i dotąd zajmuje umysły uczonych. Zainteresowania te wywołane są osobliwym jego charakterem, wahaniami tradycji co do jego autorstwa oraz różnymi poglądami na jego dzisiejszą formę. Nie jest bowiem ustalone, czy…

Czytaj dalej »

List do Filemona. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Filemona. „Jedno z najkrótszych pism Nowego Testamentu – List św. Pawła do Filemona, mimo swego charakteru raczej prywatnego, rzuca cenne światło na metody wychowawcze Apostoła i na stosunki panujące w pierwotnym Kościele. Adresat listu, Filemon, zamożny kolosanin, zawdzięczał swoje nawrócenie św. Pawłowi zapewne w czasach…

Czytaj dalej »

Zapotrzebowanie na formację biblijną

Audio, Słowo blisko Ciebie

W audycji „Dziś w Kościele” gościem w Radiu „Rodzina” był ks. Mariusz Rosik. Rozmawia red. Maciej Bierć. „Wspólnota Hallelu Jah z Wrocławiu jest autorem projektu „Słowo blisko Ciebie”, czyli wspólnego czytania Pisma Świętego. Uczestnicy czytają jeden rozdział dziennie. Celem projektu jest przeczytanie całej Biblii, a lekturę wspierają wprowadzenia ks. Mariusza Rosika do poszczególnych części Pisma Świętego”…

Czytaj dalej »

List do Tytusa. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Tytusa. „List do Tytusa napisał św. Paweł w czasie podróży na Wschód, po uwolnieniu z pierwszego uwięzienia rzymskiego, prawdopodobnie zimą r. 65/66. Miejsce napisania listu trudno dokładnie oznaczyć. Może wchodzić w rachubę Macedonia, Korynt lub Nikopolis. Osoba adresata jest nam znana tylko z listów…

Czytaj dalej »

Listy do Tymoteusza. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza. „Paweł napisał i wysłał Pierwszy List do Tymoteusza – jeden z trzech tzw. pasterskich – z Macedonii między pierwszym a drugim uwięzieniem, tj. w latach między 63 a 67 po Chr. Pawłowe autorstwo listów pasterskich jest podawane w wątpliwość głównie przez…

Czytaj dalej »

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan. Pierwszy List do Tesaloniczan jest najprawdopodobniej najstarszym zachowanym listem i w istocie najstarszym zachowanym tekstem chrześcijańskim, ale św. Paweł, którego spotykamy na jego kartach, jest już doświadczonym apostołem. Drugi List do Tesaloniczan może być najpewniej drugim najstarszym tekstem. Paweł stara…

Czytaj dalej »

List do Kolosan. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Kolosan. „Kościół w Kolosach, mieście leżącym we Frygii w dolinie Likosu, niedaleko Laodycei i Hierapolis, zawdzięcza swój początek niejakiemu Epafrasowi, który działał tam zapewne jako delegat św. Pawła wychowując neofitów w wielkiej czci dla Apostoła. Ale młodej tej gminie – mimo jej całej gorliwości…

Czytaj dalej »