Słowo blisko Ciebie

„Słowo blisko Ciebie” to projekt zapoczątkowany przez wspólnotę Hallelu Jah z Wrocławia, zachęcający do lektury jednego rozdziału Biblii każdego dnia. W niecałe cztery lata przeczytasz całe Pismo Święte! Przed lekturą poszczególnych ksiąg zapraszam do wprowadzenia. Więcej dowiesz się tutaj: https://wspolnota.hallelujah.pl/slowo-blisko-ciebie/

Księga Estery. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Estery. Dzieło to leży u początków żydowskiego święta Purim. Opowiada o Esterze, której interwencja wyzwoliła Żydów ze spisku Hamana. Estera jako Żydówka została królową perską, co wzbudziło gniew Hamana, który postanowił zagładę wszystkich Żydów. Dzięki względom, jakimi Estera cieszyła się u króla, udało jej się…

Czytaj dalej »

Księga Judyty. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Judyty. Księga opowiada o Judycie, pięknej kobiecie, która zamordowała asyryjskiego wodza Holofernesa, którego wojsko oblegało jej rodzinne miasto Betulię. Powstała przypuszczalnie po hebrajsku w okresie Machabeuszów. Pierwsza część przedstawia inwazję Holofernesa na kraje zachodnie; wszystkie proszą o warunki pokoju, z wyjątkiem Żydów. Rozpoczyna się więc…

Czytaj dalej »

Księga Tobiasza. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” czytamy Księgę Tobiasza. Księga powstała najprawdopodobniej w II w. przed Chr. w języku aramejskim, choć wśród zwojów qumrańskich znaleziono także wersję hebrajską. Treść dzieła bazuje na opowiadaniu powstałym około VII w. przed Chr. w Niniwie, w środowisku wygnańców z Królestwa Północnego. Z tego powodu dzieło traktuje o udrękach życia Żydów…

Czytaj dalej »

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Pierwotnie obydwie księgi stanowiły jedną całość. W tytułach noszą one imiona nie autorów, lecz głównych bohaterów. Zasadniczym ich tematem jest odbudowa wspólnoty religijnej Żydów powracających z niewoli babilońskiej. Szerzej omówiona jest kwestia odbudowy świątyni i murów miasta, które staje się miastem warownym,…

Czytaj dalej »

Księgi Kronik. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik. Księgi, które w języku hebrajskim noszą tytuł Dobre Hajjamim, czyli „Wydarzenia dni”, a w LXX Paralipomena, czyli „Rzeczy opuszczone”, podobnie jak księgi Ezdrasza i Nehemiasza, stanowiły pierwotnie jedną całość. Obecna nazwa, zawierające termin „kronika”, odsyła do opisywanych tu dziejów całej ludzkości,…

Czytaj dalej »

Księgi Królewskie. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na 1 i 2 Księgę Królewską. Księgi opowiadają o dziejach Izraela od ostatnich lat panowania króla Dawida do czasów niewoli babilońskiej. Istotnymi momentami w historii narodu są przede wszystkim rządy Salomona i budowa świątyni, a także rozpad państwa na dwa królestwa. Wydaje się, że księgi w zasadniczej swej…

Czytaj dalej »

Historia biblijna w pigułce

Słowo blisko Ciebie, Video

PATRIARCHOWIE (OK. 1850-1250)  W drugim tysiącleciu przed Chr. dominowały dwa style życia: miejski i koczowniczy. Na tych, którzy zamieszkiwali miasta, ciążył obowiązek reperacji murów miejskich, trzymania straży przy bramach i płacenia podatków na utrzymanie armii oraz prace melioracyjne i reparacyjne. Ci, którzy decydowali się na styl życia nomadów, pozbawieni byli ochrony, jaką zapewniało miasto, ale…

Czytaj dalej »

Księgi Samuela. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na Księgi Samuela. Początkowo obie księgi stanowiły jedną całość. Kształtowały się w długim procesie i na ich powstanie składa się wiele dokumentów. Już sam fakt istnienia dubletów czy rozbieżności w opisach tych samych wydarzeń świadczy o tym, że ostateczny redaktor ksiąg korzystał z kilku źródeł. W dzisiejszej egzegezie…

Czytaj dalej »

Księga Rut. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Rut. Dzieło, które gatunkiem literackim przypomina nowelę, powstało pod koniec V lub w IV w. Nieznany z imienia autor przepracował starannie pod względem literackim ludowe opowiadanie, którego zasadniczym tematem była myśl, iż Bóg opiekuje się każdym, kto Mu ufa i wypełnia Jego wolę. Fabuła dotyczy…

Czytaj dalej »

Księga Sędziów. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Sędziów. Tzw. sędziowie pełnili wśród Izraelitów urząd rozjemczy od zasiedlenia Kanaanu do początków monarchii. Ich zadaniem nie było jednak tylko ferowanie wyroków; de facto sędziowie byli duchowymi, a niekiedy militarnymi przywódcami pokoleń. Księga opowiadająca historię sędziów składa się z trzech zasadniczych części: wstęp opisujący ogólny…

Czytaj dalej »