„Il velo del Tempio si squarciò” (Mc 15, 38). Il simbolo del velo squarciato nel Vangelo di Marco

  Nella narrazione della morte di Gesù (Mc 15,33-39) Marco nota: “Il velo del tempio si squarciò in due, dall’alto in basso” (Mc 15,38). L’esegesi odierna ci propone diverse interpretazioni del simbolo del velo del tempio, che si squarciò quando Gesù moriva sulla croce. Secondo J. Marcus il velo squarciato è un segno visibile della …

CHRYSTOLOGICZNA FUNKCJA INTERKALACJI MARKOWYCH

Kwestia Markowych włączeń zwanych interkalacjami porusza umysły egzegetów od ponad pięćdziesięciu lat. Jako jeden z pierwszych na problem interkalacji zwrócił baczniejszą uwagę E. von Dobschütz[1]. Duży wkład w badania nad tą typowo Markową techniką literacką wnieśli o ostatnich latach J.R. Donahue[2] i J.R. Edwards[3]. Nie bez znaczenia na tym polu pozostają także badania przeprowadzone przez …

„Stoi Królowa po Twojej prawicy” (Ps 45,10). Czy Biblia mówi o Maryi jako Królowej?

W liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae Jan Paweł II podkreśla prawdę, że Kościół czci Maryję jako Królową: „Do tej chwały, w której od momentu wniebowstąpienia Chrystus zasiada po prawicy Ojca, również Ona [Maryja] zostanie wyniesiona z chwilą wniebowzięcia, by antycypować to, do czego przeznaczeni są wszyscy sprawiedliwi przez zmartwychwstanie ciał. Wreszcie ukoronowana w chwale – …

ŚWIĘTOWANIE SZABATU W CZASACH CHRYSTUSA W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ŻYDOWSKICH

  Materiał źródłowy dotyczący sposobu świętowania szabatu w czasach Chrystusa zapisany został w pismach Józefa Flawiusza (zwłaszcza Antiquitates judaicae i De bello judaico), Filona z Aleksandrii (głównie De specialibus legibus), w apokryfach Starego Testamentu, Misznie, a nawet w późniejszych midraszach i Talmudzie. Opierając się na tych zapisach można pokusić się o próbę odtworzenia sposobu celebracji …

La narración de la Mujer Sirofenicia (Mc 7, 24-30) en su contexto

En el relato donde el evangelista Marcos presenta el encuentro entre Jesús y la mujer sirofenicia (cananea en Mt 15,21-28) y la curación (o mejor, el exorcismo) de la hija de esta mujer (Me 7,24-30), encontramos, al menos, tres temas importantes del Evangelio de Marcos (EvMc): la misión de Jesús, en este caso en el …

Niepokalana – pełna łaski. Przyczynek do interpretacji terminu kecharitomene (Łk 1, 28)

O Maryjo, dzięki temu, że jesteś pełna łaski [kecharitomene], radują się wyzwoleni z więzów Otchłani, a mieszkańcy niebieskich przestworzy cieszą się, bo została im przywrócona rajska szczęśliwość. Z mowy św. Anzelma, biskupa Szukając biblijnych podstaw dogmatu o Niepokalanym Poczęciu tradycyjnie niemal wszyscy teologowie odwołują się do Protoewangelii. Zapowiedź nieprzyjaźni pomiędzy Niewiastą a wężem i ich …

Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii

Mirosław Wróbel, Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Studia Biblica 3, Instytut Teologii Biblijnej VERBUM, Kielce 2002, ss.276. Nakładem Instytutu Teologii Biblijnej VERBUM ukazała się ciekawa praca ks. Mirosława Wróbla, która dotyka zagadnień związanych z relacją ‘judaizm-chrześcijaństwo’ w początkach kształtowania się Kościoła. Autor postawił sobie cel, by przebadać …

Marek i Mateusz o Kościele i synagodze

W dobie coraz bardziej rozwijającego się dialogu chrześcijaństwa z judaizmem warto ponownie sięgnąć do zapisu ewangelii, aby znaleźć w nim odbicie początków relacji pomiędzy Kościołem a instytucją synagogalną. Stąd właśnie myśl, aby sięgnąć do pierwszych ewangelii kanonicznych i prześledzić wspólne im perykopy pod kątem odniesień rodzącej się społeczności chrześcijańskiej do instytucji judaizmu. Wczytując się w …

LA FEDE CHE APRE LA STRADA ALLA SALVEZZA (ANALISI SINCRONICA DI Mc 7, 24-30)

Summary: The article proposes a synchronic analysis of Mark 7,24-30. This analysis is divided into three parts: the preliminary investigations (the delimitation of the pericope, textual criticism and segmentation of the text), the exegesis of the pericope based on the internal structure which was established, and the conclusion. The special attention is turned to the …

Jezus – Architekt, czyli o budowaniu domu na skale

  Wybór przypowieści jako formy nauczania był wynikiem świadomej pedagogii Jezusa – Nauczyciela. Marek stwierdza: „W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom” (Mk 4,33-34). Przypowieść jako gatunek literacki znana była już w literaturze starożytnej, zarówno greckiej (i rzymskiej), …

JEZUS W ROLI DAWIDA WEDŁUG CHRYSTOLOGII MARKOWEJ

Teksty biblijne Starego Przymierza przybierają niekiedy – oprócz pierwotnego sensu wyrazowego – także sens typiczny. Gdy typem są nie wydarzenia, lecz osoby, wówczas antytypu należy szukać wśród postaci występujących na kartach Nowego Testamentu; starotestamentalna postać staje się wówczas „figurą” bohatera kart dziejów Nowego Przymierza. Wydaje się, że w opisie wydarzeń związanych z pasją Chrystusa, Marek …

INTERPRETACJA JANOWEJ NARRACJI O OTWARTYM GROBIE (J 20, 1-18) W ŚWIETLE MITU O RAJSKIM OGRODZIE

Wydaje się, że nie tracąca na aktualności uniwersalna zasada, postawiona przez św. Augustyna[1], a powtórzona przez konstytucję Dei Verbum (16), zasada, która głosi, że „Nowy Testament jest ukryty w Starym, a Stary w Nowym się wyjaśnia”, może znaleźć swe zastosowanie również w przypadku Janowej narracji o pustym grobie (J 20,1-18), obejmującej epizody pojawienia się przy …

Cierpienie Maryi w Nowym Testamencie

Zazwyczaj pierwszym arcydziełem, które przykuwa uwagę wchodzących głównymi drzwiami do Bazyliki Watykańskiej jest Pieta Michała Anioła. Gwarantem umowy zawartej pomiędzy genialnym, dwudziestoczteroletnim wówczas rzeźbiarzem a kardynałem Jeanem de Bilhères de Lagraulas był rzymski kupiec Jakub Gallo, który napisał w kontrakcie: „Ja, Jakub Gallo, obiecuję wielce szanownemu kardynałowi, że rzeczony Michał Anioł wykona rzeczone dzieło w …

Biblijna odnowa kultu maryjnego w Polsce

Kult, definiowany zazwyczaj jako oddawanie czci Bogu – istocie najdoskonalszej, należy do naturalnych odruchów człowieka i stanowi spontaniczną odpowiedź na rzeczywistość osobowego sacrum[1]. Aby zachować swój integralny charakter, kult posiadać musi elementy aktu wewnętrznego i znaku zewnętrznego. Akty wewnętrzne to zazwyczaj uwielbienie, prośba, dziękczynienie lub przebłaganie. Ich zewnętrznymi znakami są odpowiednie słowa, gesty, czynności czy …