Przestroga przed uczonymi w Piśmie (Mt 23, 1-12)

Jezus gromadzi wokół siebie tłumy i rozpoczyna swoją naukę słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze”. W takim kontekście słowo „katedra” rozumieć należy jako miejsce, z którego nauczyciel przemawiał do swoich uczniów. Jest to zresztą zgodne ze starożytnym zwyczajem izraelskim. Gdy nauczyciel gromadził wokół siebie uczniów, zasiadał, a uczniowie najczęściej stojąc, słuchali …

XXVI C

Niebo dla bogaczy W 1821 roku przyszedł na świat w Moskwie Fiodor Dostojewski. Jego ojciec był lekarzem. Cała rodzina była prawosławna. Fiodor studiował inżynierię, ale porzucił naukę dla pisarstwa. Sławę przyniósł mu utwór Biedni ludzie, napisany w 1846. Książka to studium psychologiczne ludzi z marginesu. Po latach pisarz sam doświadczył biedy. Stał się hazardzistą i …

Pierwszy cud Jezusa zapowiedzią Eucharystii

Bibliści są przekonani, że pierwszy z cudów Jezusa, przemiana wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12), jest podwójną zapowiedzią: Eucharystii i eschatologicznej uczty mesjańskiej. Jezus wraz z apostołami zostaje zaproszony na wesele, w którym uczestniczy także Jego Matka. Zapewnienie wina gościom weselnym było obowiązkiem pana młodego, co wynika ze słów starosty weselnego: …

Czy można poznać Boga w sposób zupełnie naturalny? Odpowiedź Pawła apostoła (Rz 1,19-20)

Katechizm Kościoła Katolickiego uznaje fragment korespondencji Pawła z Rzymianami (Rz 1,19-20) za locus classicus w argumentacji biblijnej za naturalną (rozumową) poznawalnością Boga. Wśród „dróg”, które są nie tyle dowodami, co argumentami za istnieniem Boga, autorzy Katechizmu wymieniają dwie: świat materialny i osobę ludzką (KKK 31). W refleksji nad Pawłowym wywodem (1) ukażemy najpierw przyczyny, dla których …

Największe przykazanie (Mt 22, 34-46)

Na arenę wychodzą faryzeusze. Jeden z nich, uczony w Prawie, zadaje Jezusowi pytanie o największe przykazanie Prawa. Faryzeusze byli znawcami Prawa Starego Testamentu. Oprócz Tory pisanej, przyjmowali także tradycję ustną, wierzyli, że i tę Mojżesz przekazał ich ojcom na pustyni i przez wieki przekazywana była w formie ustnego nauczania. Pogląd taki odrzucali saduceusze, którzy zatrzymywali …

Miejsca biblijne na każdy dzień roku

Miejsca biblijne na każdy dzień roku. Od Edenu do Niebiańskiej Jerozolimy, Słowo blisko Ciebie, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, ISBN: 978-83-7829-359-0, Warszawa 2022, ss. 400. Opis Gdy słyszymy „Ziemia święta” lub „Ziemia biblijna”, zazwyczaj nasze myśli wędrują do współczesnego Izraela i obecnej Autonomii Palestyńskiej. Na tych terenach miało miejsce najwięcej wydarzeń opisanych w Biblii. Jednak każdy czytelnik Pisma …

Eucharystia w tradycji biblijnej

Eucharystia w tradycji biblijnej. Zapowiedzi – ustanowienie – ku teologii, Wydawnictwo „Chronicon”, ISBN 978-83-964889-3-0, Wrocław 2022, ss. 1136. Opis Praca, której główny tytuł brzmi Eucharystia w tradycji biblijnej, zawiera trzy zasadnicze części. Pierwsza poświęcona została biblijnym zapowiedziom Eucharystii, druga – jej ustanowieniu, trzecia zaś zagadnieniom teologicznym. Ukazując biblijne zapowiedzi Eucharystii zatrzymano się nad kultem ofiarniczym, zarówno …

Kwestia zmartwychwstania (Mt 22, 23-33)

Jezusowa dysputa z saduceuszami na temat zmartwychwstania każe podjąć refleksję na temat biblijnej idei życia wiecznego. Należy zauważyć, że idea ta z biegiem lat ulegała zmianom, domagała się bowiem coraz głębszego spojrzenia na problematykę życia i śmierci przez pryzmat wiary. Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju mówią o nieśmiertelności, która nie mogła być zrealizowana z powodu nieposłuszeństwa …

L’acqua dalla roccia – prefigurazione dell’Eucaristia

fot. M. Rosik La prefigurazione biblica dell’Eucaristia sembra essere un evento che, effettivamente, ha poco a che fare con l’Ultima Cena consumata da Gesù con i suoi discepoli. Tuttavia, San Paolo – come lo vedremo – la interpreta come tale in modo inequivocabile. Si tratta dell’episodio dell’acqua scaturita dalla roccia, che avvenne durante il viaggio …