Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

Marek i Mateusz o Kościele i synagodze

Artykuły

W dobie coraz bardziej rozwijającego się dialogu chrześcijaństwa z judaizmem warto ponownie sięgnąć do zapisu ewangelii, aby znaleźć w nim odbicie początków relacji pomiędzy Kościołem a instytucją synagogalną. Stąd właśnie myśl, aby sięgnąć do pierwszych ewangelii kanonicznych i prześledzić wspólne im perykopy pod kątem odniesień rodzącej się społeczności chrześcijańskiej do instytucji judaizmu. Wczytując się w…

Czytaj dalej »

Jezus – Architekt, czyli o budowaniu domu na skale

Artykuły

  Wybór przypowieści jako formy nauczania był wynikiem świadomej pedagogii Jezusa – Nauczyciela. Marek stwierdza: „W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom” (Mk 4,33-34). Przypowieść jako gatunek literacki znana była już w literaturze starożytnej, zarówno greckiej (i rzymskiej),…

Czytaj dalej »

JEZUS W ROLI DAWIDA WEDŁUG CHRYSTOLOGII MARKOWEJ

Artykuły

Teksty biblijne Starego Przymierza przybierają niekiedy – oprócz pierwotnego sensu wyrazowego – także sens typiczny. Gdy typem są nie wydarzenia, lecz osoby, wówczas antytypu należy szukać wśród postaci występujących na kartach Nowego Testamentu; starotestamentalna postać staje się wówczas „figurą” bohatera kart dziejów Nowego Przymierza. Wydaje się, że w opisie wydarzeń związanych z pasją Chrystusa, Marek…

Czytaj dalej »

INTERPRETACJA JANOWEJ NARRACJI O OTWARTYM GROBIE (J 20, 1-18) W ŚWIETLE MITU O RAJSKIM OGRODZIE

Artykuły

Wydaje się, że nie tracąca na aktualności uniwersalna zasada, postawiona przez św. Augustyna[1], a powtórzona przez konstytucję Dei Verbum (16), zasada, która głosi, że „Nowy Testament jest ukryty w Starym, a Stary w Nowym się wyjaśnia”, może znaleźć swe zastosowanie również w przypadku Janowej narracji o pustym grobie (J 20,1-18), obejmującej epizody pojawienia się przy…

Czytaj dalej »

Cierpienie Maryi w Nowym Testamencie

Artykuły

Zazwyczaj pierwszym arcydziełem, które przykuwa uwagę wchodzących głównymi drzwiami do Bazyliki Watykańskiej jest Pieta Michała Anioła. Gwarantem umowy zawartej pomiędzy genialnym, dwudziestoczteroletnim wówczas rzeźbiarzem a kardynałem Jeanem de Bilhères de Lagraulas był rzymski kupiec Jakub Gallo, który napisał w kontrakcie: „Ja, Jakub Gallo, obiecuję wielce szanownemu kardynałowi, że rzeczony Michał Anioł wykona rzeczone dzieło w…

Czytaj dalej »

Biblijna odnowa kultu maryjnego w Polsce

Artykuły

Kult, definiowany zazwyczaj jako oddawanie czci Bogu – istocie najdoskonalszej, należy do naturalnych odruchów człowieka i stanowi spontaniczną odpowiedź na rzeczywistość osobowego sacrum[1]. Aby zachować swój integralny charakter, kult posiadać musi elementy aktu wewnętrznego i znaku zewnętrznego. Akty wewnętrzne to zazwyczaj uwielbienie, prośba, dziękczynienie lub przebłaganie. Ich zewnętrznymi znakami są odpowiednie słowa, gesty, czynności czy…

Czytaj dalej »

J. Ciecieląg. Palestyna w czasach Jezusa

Artykuły

„J. Ciecieląg, Palestyna w czasach Jezusa. Dzieje polityczne [Palästina in der Zeit von Jesus. Die politische Geschichte], Kraków 2000, pp. 206” The Polish Journal of Biblical Research 3 (2003) 88-90 In seinem Buch präsentiert J. Ciecieląg die Geschichte der Juden in der Zeit von Jesus. „Palestyna w czasach Jezusa. Historia polityczna” („Palästina in der Zeit…

Czytaj dalej »

Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12) na tle tradycji taumaturgicznej judaizmu i świata grecko-rzymskiego

Artykuły

Jednym z najpowszechniejszych i zarazem najbardziej poszukiwanych cudów w świecie antycznym było uzdrowienie. W starożytności nie odróżniano klarownie pomiędzy uzdrowieniem a egzorcyzmem. Wąska granica pomiędzy chorobą a opętaniem, zwłaszcza na starożytnym Bliskim Wschodzie, powodowana była przekonaniem, że zarówno za jedną jak i drugą formę cierpienia ostatecznie odpowiedzialne są złe duchy nawiedzające człowieka. Narracje o uzdrowieniach…

Czytaj dalej »

THE NECROPOLIS OF SILWAN VILLAGE IN THE LIGHT OF BIBLICAL DATA

Artykuły

  Below you have English version, but the article was published in Chinese: click here.  In this paper we describe briefly the Iron Age necropolis in the Jerusalem area (Village of Silwan) confronting archeological evidence with biblical data. On the basis of archeological and biblical data we can deduce the most important and common beliefs…

Czytaj dalej »