Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

ŚWIĘTOWANIE SZABATU W CZASACH CHRYSTUSA W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ŻYDOWSKICH

Artykuły

  Materiał źródłowy dotyczący sposobu świętowania szabatu w czasach Chrystusa zapisany został w pismach Józefa Flawiusza (zwłaszcza Antiquitates judaicae i De bello judaico), Filona z Aleksandrii (głównie De specialibus legibus), w apokryfach Starego Testamentu, Misznie, a nawet w późniejszych midraszach i Talmudzie. Opierając się na tych zapisach można pokusić się o próbę odtworzenia sposobu celebracji…

Czytaj dalej »

PROGRESSIVA MANIFESTATIO RESURRECTIONIS CHRISTI

Artykuły

Die Rolle von Petrus, Jakobus und Johannes im Werk des Markus Die drei Narrationen des Evangeliums nach Markus erzählen von Ereignissen, deren Zeugen von dem Apostelkreis nur Petrus, Jakobus und Johannes waren. Markus erwähnt diese Jünger Jesu natürlich auch bei vielen anderen Gelegenheiten, gewöhnlich ist dann aber die Rede von den zwölf Jüngern oder von…

Czytaj dalej »

Niepokalana – pełna łaski. Przyczynek do interpretacji terminu kecharitomene (Łk 1, 28)

Artykuły

O Maryjo, dzięki temu, że jesteś pełna łaski [kecharitomene], radują się wyzwoleni z więzów Otchłani, a mieszkańcy niebieskich przestworzy cieszą się, bo została im przywrócona rajska szczęśliwość. Z mowy św. Anzelma, biskupa Szukając biblijnych podstaw dogmatu o Niepokalanym Poczęciu tradycyjnie niemal wszyscy teologowie odwołują się do Protoewangelii. Zapowiedź nieprzyjaźni pomiędzy Niewiastą a wężem i ich…

Czytaj dalej »

Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii

Artykuły

Mirosław Wróbel, Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Studia Biblica 3, Instytut Teologii Biblijnej VERBUM, Kielce 2002, ss.276. Nakładem Instytutu Teologii Biblijnej VERBUM ukazała się ciekawa praca ks. Mirosława Wróbla, która dotyka zagadnień związanych z relacją ‘judaizm-chrześcijaństwo’ w początkach kształtowania się Kościoła. Autor postawił sobie cel, by przebadać…

Czytaj dalej »

Marek i Mateusz o Kościele i synagodze

Artykuły

W dobie coraz bardziej rozwijającego się dialogu chrześcijaństwa z judaizmem warto ponownie sięgnąć do zapisu ewangelii, aby znaleźć w nim odbicie początków relacji pomiędzy Kościołem a instytucją synagogalną. Stąd właśnie myśl, aby sięgnąć do pierwszych ewangelii kanonicznych i prześledzić wspólne im perykopy pod kątem odniesień rodzącej się społeczności chrześcijańskiej do instytucji judaizmu. Wczytując się w…

Czytaj dalej »

Jezus – Architekt, czyli o budowaniu domu na skale

Artykuły

  Wybór przypowieści jako formy nauczania był wynikiem świadomej pedagogii Jezusa – Nauczyciela. Marek stwierdza: „W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom” (Mk 4,33-34). Przypowieść jako gatunek literacki znana była już w literaturze starożytnej, zarówno greckiej (i rzymskiej),…

Czytaj dalej »

JEZUS W ROLI DAWIDA WEDŁUG CHRYSTOLOGII MARKOWEJ

Artykuły

Teksty biblijne Starego Przymierza przybierają niekiedy – oprócz pierwotnego sensu wyrazowego – także sens typiczny. Gdy typem są nie wydarzenia, lecz osoby, wówczas antytypu należy szukać wśród postaci występujących na kartach Nowego Testamentu; starotestamentalna postać staje się wówczas „figurą” bohatera kart dziejów Nowego Przymierza. Wydaje się, że w opisie wydarzeń związanych z pasją Chrystusa, Marek…

Czytaj dalej »

INTERPRETACJA JANOWEJ NARRACJI O OTWARTYM GROBIE (J 20, 1-18) W ŚWIETLE MITU O RAJSKIM OGRODZIE

Artykuły

Wydaje się, że nie tracąca na aktualności uniwersalna zasada, postawiona przez św. Augustyna[1], a powtórzona przez konstytucję Dei Verbum (16), zasada, która głosi, że „Nowy Testament jest ukryty w Starym, a Stary w Nowym się wyjaśnia”, może znaleźć swe zastosowanie również w przypadku Janowej narracji o pustym grobie (J 20,1-18), obejmującej epizody pojawienia się przy…

Czytaj dalej »