I Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego

Sprawozdanie z Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Warszawa, 8 kwietnia 2006.

W dniu 8 kwietnia odbył się w Warszawie, w gmachu Konferencji Episkopatu Polski, Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w intencji Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Andrzej Dzięga. Kaznodzieja podkreślił wagę wydarzenia i wskazał na konieczność rozwijania duszpasterstwa biblijnego w Polsce. Wyraził także podziękowanie ks. abp. Marianowi Gołębiewskiemu, który był spiritus movens powstającego działa, jako przewodniczący Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski.

Po Mszy św. rozpoczął się panel na temat: Aktualizacja Pisma świętego i duszpasterstwo biblijne w Polsce. Przewodniczył mu dyrektor Dzieła, ks. prof. H. Witczyk. W kilku zdaniach nakreślił cele statutowe Dzieła Biblijnego, wśród których naczelnym jest takie wyjaśnianie tekstu Pisma świętego, aby było ono zrozumiale przez dzisiejszych słuchaczy. Dyskusja panelowa obejmowała zagadnienia: od czego rozpocząć prace Dzieła w diecezjach, w jaki sposób upowszechniać Biblię w mediach (radio, prasa, internet), jak pracować z katechetami i jak przygotowywać animatorów biblijnych. Ks. prof. Pawłowski mówił o trzech sposobach interpretacji Biblii: jako dzieła literackiego, jako księgi wiary, która tworzy wspólnotę oraz jako tekstu kulturotwórczego.

Ks. prof. Hałas, odpowiadając na postawione w temacie pytanie („Co możemy?”), wskazał na konieczność współpracy ze Stowarzyszeniem Biblistów Polskich. Zadaniem DB miałaby być popularyzacja osiągnięć polskiej biblistyki. Popularyzacja ta winna być koordynacją działań we wszystkich polskich diecezjach. Wydaje się korzystne, by spotkanie katechetów na początku roku szkolnego poświęcić tematyce Lectio Divina, przybliżając jednocześnie idee DB. Idee te należałoby także rozpowszechniać w szkołach katolickich, ruchach religijnych i Klubie Inteligencji Katolickiej. W seminariach duchownych można zaproponować Lectio Divina lub krąg biblijny dla kleryków. Dużo czasu zabrała dyskusja na temat tego, czy przyjąć dla DB jedno tłumaczenie Biblii czy też pozostawić dowolność w tym względzie. Dyskusję panelową ubogaciły wypowiedzi członków założycieli i moderatorów o duszpasterstwie biblijnym w ich diecezji oraz propozycje nowych działań. Zastanawiano się nad wyborem wspólnej, podstawowej formy działania moderatorów DB w diecezjach, a także nad formami współpracy centrali DB z ośrodkami diecezjalnymi (moderatorami i diecezjalnymi oraz diecezjalnymi ruchami religijnymi i organizacjami).

Kolejnym punktem spotkania był panel na temat: Współpraca Dzieła Biblijnego z prasą i wydawnictwami. Obejmował dwa zagadnienia: propozycje biblistów w odniesieniu do konkretnych redakcji (ks. K. Bardski; ks. M. Rosik; ks. W. Pikor; ks. J. Lemański; ks. G. Szamocki; ks. J. Molka; Ks. T. Siuda; ks. C. Korzec) oraz oczekiwania i propozycje redaktorów i wydawców w odniesieniu do biblistów (redaktorzy Pallottinum, Jedności, WAM, Księgarni św. Wojciecha, Katechety, Niedzieli, Gościa Niedzielnego, Bliżej Biblii, Naszego Dziennika, Przewodnika Katolickiego, Idziemy, Posłańca Serca Jezusowego, Różańca i innych redakcji oraz wydawnictw gotowych do współpracy z DB). Głos zabrali redaktorzy pism katolickich, „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

Redaktorzy „Niedzieli” zaproponowali dalsze prowadzenie na łamach swego pisma komentarze do codziennych czytań Liturgii Słowa. Prawdopodobnie pojawi się także rubryka poświęcona opowiadaniom biblijnym w formule: tekst – komentarz – obraz. „Gość Niedzielny” zamierza otworzyć rubrykę „Biblia w kulturze”, prezentującą dzieła sztuki o inspiracji biblijnej. Redaktorzy pisma „Idziemy” zatrzymają się na prezentacji tradycji mądrościowej. Uczynią to w formie aforyzmów i artykułów. Podobnie łamy dla artykułów o treści biblijnej otworzył „Przewodnik katolicki”. Pomoce katechetyczne o Biblii będą publikowane w piśmie „Katecheta”. Współpracę zaoferowali także redaktorzy „Przeglądu Powszechnego”, „Posłańca Serca Jezusowego”, „Naszego Dziennika”, „Różańca” i „Bliżej Biblii”. Swoje propozycje zaprezentowały także wydawnictwa katolickie.

Następnie ks. M. Rosik zaprezentował powstające przy PWT we Wrocławiu Podyplomowe Studia Biblijne. Podstawowym celem studiów jest formacja biblijna osób świeckich, które ukończyły już studia wyższe. Podyplomowe Studia Biblijne nie tylko prowadzą do pogłębienia wiedzy na temat Pisma Świętego, archeologii, geografii i historii biblijnej oraz języków biblijnych, ale także przygotowują do prowadzenia grup i kręgów biblijnych w różnych ośrodkach formacyjnych. Podyplomowe Studia Biblijne dają następujące uprawnienia: katecheci i nauczyciele kończący PSB mogą dołączyć dyplom do akt, starając się o awans zawodowy; dyplom PSB upoważnia do prowadzenia grup i spotkań biblijnych w ramach pracy grup modlitewno-formacyjnych. Formy kształcenia animatorów proponuje także Centrum Formacji Duchowej w Krakowie prowadzone przez oo. Salezjanów. Na zakończenie spotkania odbyła się prezentacja strony internetowej Dzieła Biblijnego (www.biblista.pl). Kolejne spotkanie ustalono na dzień 10.VI. 2006.