Światło Dnia Trzeciego

Światło dnia trzeciego.
Biblijne relacje o otwartym grobie i chrystofaniach

TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2004, ss.168

 

Opis

Książka zawiera analizy egzegetyczne i interpretacje teologiczne opowiadań o pustym grobie i ukazaniach się Jezusa Zmartwychwstałego. Materiał ułożony został według przyjmowanego we współczesnych badaniach porządku chronologicznego. Autor poddaje analizie następujące narracje: Mk 16,1-8; Mt 28,1-10; Mt 28, 16-20; Łk 24,1-12; Łk 24,13-35; Łk 24, 36-49; J 20,1-18; J 20,19-21,19. Wnikliwa analiza egzegetyczna poszczególnych perykop pozwoliła na wyprowadzenie poprawnych wniosków teologicznych. Na ich podstawie poczyniono także wskazania natury egzystencjalnej, ukazując aplikację biblijnych tekstów w życiu chrześcijanina.

 

Spis treści

WSTĘP

LĘK – EKSTAZA – MILCZENIE – UCIECZKA:
CZY MAREK WIERZYŁ W ZMARTWYCHWSTANIE (Mk 16,1-8)

I. Lęk pełen podziwu

 1. Kontekst taumaturgiczny
 2. Kontekst pasyjny
 3. Lęk wobec faktu pustego grobu Jezusa (Mk 16,1-8)

II. Ekstaza

III. Milczenie

IV. Ucieczka

Konkluzja

GDY ŚWIATŁO ZMAGA SIĘ Z CIEMNOŚCIĄ
BŁYSKAWICA O ŚWICIE? (Mt 28,1-10)

I. Symbolika światła

 1. Świt
 2. Błyskawica
 3. Biel

II. „Słowo Twoje jest światłem” (Ps 119,105)

 1. Ciemność nad Egiptem
 2. Jezus w roli Mojżesza

Konkluzja

UCZNIOWIE NAUCZAJĄ UCZNIÓW
WŁADZA PRZEKAZANA WĄTPIĄCYM? (Mt 28,16-20)

I. Pod Bożym panowaniem

II. W obecności Pana

III. Osobiste spotkanie

 1. Działalność misyjna
 2. Działalność nauczycielska
 3. Udzielanie chrztu

IV. Adoracja

V. Góra w Galilei

Konkluzja

ANIOŁOWIE I KOBIETY – WYSŁANNICY I ŚWIADKOWIE
CO ANIOŁOWIE MAJĄ WSPÓLNEGO Z KOBIETAMI? (Łk 24,1-12)

I.Kobiety – świadkowie

II. Aniołowie i kobiety: spotkanie

III. Kobiety – wysłannicy

Konkluzja

ODYSEJA DO EMAUS
CZY ŚW. ŁUKASZ CZYTAŁ HOMERA? (Łk 24,13-35)

I. Paradygmat Odyseusza czyli zbieżności treściowe

 1. Motyw rozpoznania bohatera
 2. Apotheosis a zmartwychwstanie
 3. Theios aner

II. Zbieżności strukturalne

 1. Struktura topograficzna: z Itaki do Itaki – z Jerozolimy do Jerozolimy
 2. Arystotelesowski model transformacji

Konkluzja

WYLĘKNIENI I OBDAROWANI
CZY MOŻNA NIE WIERZYĆ Z RADOŚCI? (Łk 24,36-49)

I.„Pokój wam”

II. „Jadł wobec nich”

III. „Oświecił ich umysły”

IV. „Głoszone będzie odpuszczenie grzechów”

V. „Przyobleczeni mocą z wysoka”

Konkluzja

OTWARTY GRÓB I ZAMKNIĘTY RAJ
JAK PUSTYNIĘ PRZEMIENIĆ W OGRÓD? (J 20,1-18)

I. Motywy zawarte w opowiadaniu o rajskim ogrodzie (Rdz 2,4b-3,24)

 1. Motyw ogrodu
 2. Motyw poznania
 3. Wątek szukania
 4. Motyw cherubów z mieczami
 5. Inne motywy

II. Maria Magdalena w rajskim ogrodzie?

 1. Motyw ogrodu
 2. Motyw szukania i poznania
 3. Motyw aniołów
 4. Inne motywy

Konkluzja

Z WIECZERNIKA NAD JEZIORO GALILEJSKIE
STUDIUM POSTACI (J 20,19-21,19)

I. Jezus

II. Tomasz

 1. „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela” (J 1,49)
 2. „Jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata” (J 4,42)
 3. „A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,69)
 4. „Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży” (J 11,27)
 5. „Rabbuni” (J 20,16)

III. Piotr

Konkluzja

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

WYBRANA BIBLIOGRAFIA