JUDAISTYCZNE TŁO MODLITWY PAŃSKIEJ (Mt 6, 9-13)

Nie ulega wątpliwości, że Modlitwa Pańska, ta najbardziej chrześcijańska z modlitw, jest zakorzeniona w judaizmie[1]. Zarówno poprzez swą strukturę (inwokacja i siedem próśb), jak poprzez idee w niej zawarte, odwołuje się do literackich i teologicznych wzorców żydowskich, jest więc głęboko zakotwiczona w żydowskiej pobożności. Niniejsza prezentacja ukazuje w pierwszej części (1) wybrane paralele teologiczne i …

Jana Ewangelisty teologia nadziei

W kwestii metodologii i statystyki Kiedy biblista metodologicznie podejmuje pracę badawczą nad określoną ideą, zazwyczaj pierwszym krokiem jest sporządzenie listy wszystkich miejsc, w których pojęcie określające tę ideę pojawia się w Biblii. Następnie wyszukuje te fragmenty, w których interesująca go idea jest obecna, choć samo pojęcie ją określające się nie pojawia. Po analizie egzegetycznej obydwu …

DISCOVERING THE SECRETS OF GOD’S GARDENS. RESURRECTION AS NEW CREATION (Gen 2:4b-3:24; Jn 20:1-18)

One of the most heavily laden with symbolism texts in the Old Testament is the story of the Garden of Eden (Gen 2, 4b-3, 24), sometimes referred to by Bible scholars as the Myth of Paradise, the stress being on this literary genre being set apart by its specificity as compared to other myths of …

Pierwsza ewangelia kanoniczna a Tajemna Ewangelia Marka. W kwestii autorstwa

Ewangeliście Markowi przypisuje się dwa dzieła: pierwszą w porządku kanonicznym i chronologicznym ewangelię w kanonie Nowego Testamentu oraz apokryficzną Tajemną Ewangelię Marka, o której wspomina Klemens Aleksandryjski w liście do Teodoreta. Czy jest możliwe, by Marek ewangelista był autorem obydwu dzieł? Co je łączy? Jak rozwiązać kwestię autorstwa apokryfu, jeśli odrzuca się tezę, iż wyszedł …

Dzieło Jezusa w ujęciu listów Pawłowych

  Nie ulega wątpliwości, że przełomowym doświadczeniem w życiu Szawła z Tarsu było wydarzenie pod bramami Damaszku. Z gorliwego prześladowcy rodzącego się i rozwijającego Kościoła, faryzeusz Szaweł stał się równie gorliwym wyznawcą Chrystusa. Całe dotychczasowe spojrzenie na judaizm i proponowaną przezeń drogę do zbawienia zostało odmienione. Więcej, Paweł uznał wszystko, w czym pokładał nadzieje zbawcze, …

Duszpasterstwo biblijne w Archidiecezji Wrocławskiej. Stan na rok duszpasterski 2007-2008

Św. Hieronim twierdził, że nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. Biblia, oprócz Tradycji, jest głównym filarem wiary i źródłem Objawienia. W ostatnich latach daje się zauważyć w Kościele polskim ożywienie duszpasterstwa biblijnego. W dużej mierze jest ono zasługą rozwijającej się działalności Dzieła Biblijnego. Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez …

„Ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły” (Iz 40,31). Biblia o odpoczynku

Gdy natchniony autor chwycił za pióro – a było to przypuszczalnie nad rzekami Babilonu na sześć wieków przed Chrystusem – by poetyckim językiem biblijnego mitu opowiedzieć o początkach świata, zauważył, że po sześciu dniach pracy Pan Bóg odpoczął. Niestety autor Księgi Rodzaju nie podejrzał formy tego odpoczynku. Nie wiemy, czy Bóg przechadzał się – jak …

BIBLIA O BAŁWOCHWALSTWIE

Nie ulega wątpliwości, że Biblia Hebrajska zawiera zakaz bałwochwalstwa, gdyż sprzeciwia się ono zasadniczemu przykazaniu Dekalogu, „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” (Wj 2,4). Konieczność wprowadzenia tego zakazu oznacza, że Izraelici w różnych okresach swej historii skłaniali się ku bogom obcych narodów. Niniejszy szkic zawiera w pierwszej części prześledzenie dziejów napięcia pomiędzy zakazem bałwochwalstwa …

Einführung (w: K. Czech, Ethische Ermunterungen fuer christliche Geistigkeit in den Apostelbriefen des Paulus. Ein Beitrag zum Paulusjahr, Obertraubling 2008)

  Die Berufung von Paulus war ein der wichtigsten Ereignisse, zu den es in den ersten Jahren des Christentums gekommen ist. Die geographische Expansion der Kirche auf die Art, die im Neuen Testament geschildert wurde, war größtenteils mit dem Dienst vom Apostel der Nationen verbunden. Die Übernahme der Missionstätigkeit durch Paulus war Folge einer ungewöhnlichen …

ESCHATOLOGIA (listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków)

Apokaliptyczne przekonania Izraelitów na przełomie er, które w dużej mierze znalazły odzwierciedlenie w pismach nowotestamentalnych, można ująć w kilka zasadniczych tematów: próba i ostateczne kataklizmy, przybycie Eliasza jako poprzednika Mesjasza, pojawienie się samego Mesjasza, ostatnie ataki sił szatańskich i ich destrukcja, odnowienie Jerozolimy, zgromadzenie rozproszonych z Izraela, ustanowienie chwalebnego królestwa, odnowa świata, powszechne zmartwychwstanie i …