„Zaczęli mówić rozmaitymi językami” (Dz 2, 4). Rozumienie daru języków w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

Łukasz, relacjonując wydarzenia, które rozegrały się w dniu Pięćdziesiątnicy po zmartwychwstaniu Chrystusa, zauważa w odniesieniu do uczniów znajdujących się w wieczerniku: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4). Wydarzeniu temu towarzyszyły języki ognia oraz szum z nieba. Te szczególne znaki, jak i niecodzienne zachowanie …

Władza przekazana uczniom (Mt 28, 16-20)

Wśród egzegetów panuje powszechne niemal przekonanie, że ostatnia perykopa Mateuszowej ewangelii, w której zapisano ostatnie słowa wypowiedziane przez Jezusa przed wniebowstąpieniem (Mt 28,16-20), nawiązuje do tzw. Ewangelii Dzieciństwa (Mt 1-2). Paralelizmy (niekiedy przeciwstawne) są liczne i nie sposób ich nie zauważyć[1].      Ewangelia Dzieciństwa                 Ostatni rozkaz …

The Greek Motif of the cyclic Journey in the Gospel of Luke?

The motif of the cyclical journey appears not only in Greek works but is a motif that is often used by literature in general. Basically, the topographical or geographical composition of a work is such that the story ends in the same place as it began but with the characters changed by what transpired. Their …

Scriptura Sacra. Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego [11]

Cieszy fakt, że ukazał się kolejny, jedenasty już numer czasopisma o tematyce biblijnej, Scriptura Sacra. Zawiera on materiały o bardzo różnorodnej tematyce. Ks. Tomasz Aszurkiewicz podjął temat świadectwa Jezusa w Ewangelii Janowej. Zajął się dwoma tekstami (J 3,11 i 3,22). Autor bada je posługując się metodą lingwistyczną, obejmującą w tym wypadku omówienie kontekstu, analizę syntaktyczną, …

ROZDARCIE ZASŁONY ŚWIĄTYNI WE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ TRADYCJI POZABIBLIJNEJ

Według tradycji synoptycznej, w chwili śmierci Jezusa na krzyżu zasłona świątyni jerozolimskiej rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ewangelista Marek notuje: „A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje[1] z góry na dół” (Mk 15,38). Wtóruje mu Mateusz (Mt 27,51) i Łukasz (Łk 23,45). Według niektórych egzegetów to moc ducha uchodzącego z ciała Jezusa …

Postać Matki Jezusa w oczach Mateusza

Spośród ewangelistów najwięcej miejsca postaci Maryi poświęcił Łukasz. Najmniej materiału maryjnego znajduje się w ewangelii Markowej, nieco więcej zaś u Jana. Dzieło Mateusza należałoby umieścić na drugim miejscu. Przystępując do analizy treści perykop maryjnych zapisanych u Mateusza, należy uwzględnić najpierw strukturę całej ewangelii i rozmieszczenie tych perykop w całości dzieła (1). Perykopy te będą analizowane …

Palestyna w czasach Jezusa

  Palestyna, geograficzne serce biblijnego świata, leży w samym centrum starożytnego Żyznego Półksiężyca. Tu krzyżowały się najważniejsze w starożytności szlaki handlowe prowadzące z Egiptu do Europy i Mezopotamii. Powierzchnia kraju wynosi około 30 tys. km2. Granice naturalne Palestyny utworzone są na zachodzie przez Morze Śródziemne, na wschodzie przez płaskowyż Pustyni Syryjsko-Arabskiej, na północy przez stoki Hermonu i …

Kobieta w życiu religijnym starożytnej Palestyny

  Nie ulega wątpliwości, że w środowisku religijnym Palestyny I wieku status kobiety był nie tylko inny, ale wręcz niższy niż status mężczyzny. W Biblii Hebrajskiej nie zanotowano jednak żadnego prawnego tekstu, który przedstawiałby uzasadnione prawo do dominacji mężczyzny nad kobietą, zwłaszcza w relacji mąż – żona. „Żaden tekst biblijny odnoszący się do kobiet nie …

JUDAISTYCZNE TŁO MODLITWY PAŃSKIEJ (Mt 6, 9-13)

Nie ulega wątpliwości, że Modlitwa Pańska, ta najbardziej chrześcijańska z modlitw, jest zakorzeniona w judaizmie[1]. Zarówno poprzez swą strukturę (inwokacja i siedem próśb), jak poprzez idee w niej zawarte, odwołuje się do literackich i teologicznych wzorców żydowskich, jest więc głęboko zakotwiczona w żydowskiej pobożności. Niniejsza prezentacja ukazuje w pierwszej części (1) wybrane paralele teologiczne i …

Jana Ewangelisty teologia nadziei

W kwestii metodologii i statystyki Kiedy biblista metodologicznie podejmuje pracę badawczą nad określoną ideą, zazwyczaj pierwszym krokiem jest sporządzenie listy wszystkich miejsc, w których pojęcie określające tę ideę pojawia się w Biblii. Następnie wyszukuje te fragmenty, w których interesująca go idea jest obecna, choć samo pojęcie ją określające się nie pojawia. Po analizie egzegetycznej obydwu …

DISCOVERING THE SECRETS OF GOD’S GARDENS. RESURRECTION AS NEW CREATION (Gen 2:4b-3:24; Jn 20:1-18)

One of the most heavily laden with symbolism texts in the Old Testament is the story of the Garden of Eden (Gen 2, 4b-3, 24), sometimes referred to by Bible scholars as the Myth of Paradise, the stress being on this literary genre being set apart by its specificity as compared to other myths of …

Pierwsza ewangelia kanoniczna a Tajemna Ewangelia Marka. W kwestii autorstwa

Ewangeliście Markowi przypisuje się dwa dzieła: pierwszą w porządku kanonicznym i chronologicznym ewangelię w kanonie Nowego Testamentu oraz apokryficzną Tajemną Ewangelię Marka, o której wspomina Klemens Aleksandryjski w liście do Teodoreta. Czy jest możliwe, by Marek ewangelista był autorem obydwu dzieł? Co je łączy? Jak rozwiązać kwestię autorstwa apokryfu, jeśli odrzuca się tezę, iż wyszedł …

Dzieło Jezusa w ujęciu listów Pawłowych

  Nie ulega wątpliwości, że przełomowym doświadczeniem w życiu Szawła z Tarsu było wydarzenie pod bramami Damaszku. Z gorliwego prześladowcy rodzącego się i rozwijającego Kościoła, faryzeusz Szaweł stał się równie gorliwym wyznawcą Chrystusa. Całe dotychczasowe spojrzenie na judaizm i proponowaną przezeń drogę do zbawienia zostało odmienione. Więcej, Paweł uznał wszystko, w czym pokładał nadzieje zbawcze, …