„Wprowadzenie” do: K. Czech, Zachęty etyczne dla duchowości chrześcijańskiej w Listach Pawłowych

Powołanie Pawła było jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miało miejsce w pierwszych latach chrześcijaństwa. Geograficzna ekspansja Kościoła, w sposób, w jaki została ukazana w księgach Nowego Testamentu w dużej mierze związana była z posługiwaniem Apostoła Narodów. Rozpoczęcie działań misyjnych Pawła było konsekwencją niezwykłej przemiany, jaka miała miejsce w Jego życiu pod bramami Damaszku. Jeden z …

Kłopoty z nawróceniem św. Pawła

Czytelnik Łukaszowej relacji o doświadczeniu Szawła z Tarsu pod bramami Damaszku ma często przed oczyma malowidło Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zatytułowane Nawrócenie św. Pawła, które podziwiać mogą odwiedzający kościół Santa Maria del Popolo w Rzymie. Centralną postacią obrazu powstałego w latach 1600-1601 jest nie, jak można by się spodziewać, późniejszy apostoł narodów, ani nawet zmartwychwstały …

Rysy eschatologicznego królestwa Bożego w Pawłowej nauce o zmartwychwstaniu (1Kor 15, 1-58)

W połowie trzeciego stulecia Dionizy, biskup Aleksandrii, odbył dość daleką drogę od swej diecezji do zupełnie innej części Egiptu, by spróbować zaprowadzić porządek w zamieszaniu, jakie zaczęła szerzyć książka jednego z tamtejszych biskupów. Główna teza książki dotyczyła ziemskiego królestwa Chrystusa. Autor dowodził, że po paruzji nastąpi ziemskie panowanie Chrystusa i ostateczne pokonanie zła, a dopiero …

W poszukiwaniu kryteriów charakteryzujących pracę redakcyjną autorów pism Nowego Testamentu

Jednym z postulatów analizy egzegetycznej tekstów biblijnych, zwłaszcza tych wyjętych z ewangelii synoptycznych, jest uważne studium narracji paralelnych. Słuszna zasada Sitz im Leben, odczytywana w perspektywie synoptycznej, pozwala dostrzec poprzez podobieństwa i różnice pomiędzy narracjami zasadniczą intencję autora, potrzeby adresatów dzieła i akcenty teologiczne opowiadania. Pozostaje jednak faktem, że właśnie ostateczny kształt badanego tekstu jest …

Chrystus wybawia od grzechu, cierpienia i śmierci. Biblijne aspekty zbawienia

Bez żadnej przesady można przyjąć za prawdziwe twierdzenie, iż Biblia niemal na każdej swej stronie mówi o zbawieniu, choć jej autorzy nie zawsze używają terminologii dotykającej pola semantycznego terminu „zbawienie”. W języku hebrajskim terminów wyrażających ideę zbawienia jest wiele. Wystarczy przytoczyć przekłady kilku z nich: nāsal – „wybawić”, pālat – „uczynić bezpiecznym”, pādah – „odkupić”, …

ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS – ŹRÓDŁO ZBAWCZYCH DARÓW (Łk 24, 36-49)

Łukaszowy opis chrystofanii w wieczerniku pozwala na wydobycie z tekstu informacji o darach, które Zmartwychwstały przekazuje swoim uczniom. Spojrzenie na tekst pod tym kątem nie jest oczywiście jedynym możliwym, jednak wydaje się, że właśnie Łukaszowa relacja pozwala na pewną systematyzację materiału w tym aspekcie. Zmartwychwstały spotyka się z uczniami, by uczynić ich świadkami. Uczeń staje …

Twarze Jezusa w krzywym zwierciadle Gezy Vermesa

Od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia tzw. third quest, czyli trzeci etap badań nad historycznością Jezusa, cieszy się niegasnącym zainteresowaniem. Etap pierwszy zainspirowany został przez H.S. Reimarusa (1694-1768)[1], który ukazywał Jezusa jako żydowskiego rewolucjonistę – nieudacznika. Ponieważ Jezusowi nie udało się założyć ziemskiego królestwa, Jego uczniowie wykradli z grobu ciało Mistrza i rozpoczęli głoszenie ewangelii o …

Duszpasterstwo biblijne w Archidiecezji Wrocławskiej

Duszpasterstwo biblijne w Archidiecezji Wrocławskiej. Stan na rok duszpasterski 2007-2008 Św. Hieronim twierdził, że nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. Biblia, oprócz Tradycji, jest głównym filarem wiary i źródłem Objawienia. W ostatnich latach daje się zauważyć w Kościele polskim ożywienie duszpasterstwa biblijnego. W dużej mierze jest ono zasługą rozwijającej się działalności Dzieła Biblijnego. Dzieło Biblijne …

CZY WARTO POZNAWAĆ JUDAIZM?

  W krótkim wstępie chciałbym nawiązać do tematu dzisiejszej refleksji. Był rok 1999, wraz z grupą studentów Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i z kilkoma wykładowcami wybraliśmy się na północ Izraela do miejscowości Banias. Wyprawa ta stanowiła część poznawania archeologii i historii starożytnego Izraela. Kiedy przybyliśmy do Banias, miejscowości, która leży u stóp masywu góry Hermon …