Wielka tajemnica wiary

Wielka tajemnica wiary
Refleksje o znaczeniu Mszy świętej

Par. św. Kazimierza Królewicza
Wrocław 2002, ss. 20

Opis

Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmujący sakrament ma pewność, że spotkał Boga bez względu na swoje subiektywne odczucia. Przyjąć Bożą łaskę płynącą z sakramentu może na tyle, na ile otwarte jest jego serce, jednak w sposób obiektywny łaska ta zawsze jest udzielana. W kształtowaniu chrześcijańskiego życia szczególnego znaczenia przybiera Eucharystia, która – jak uczy soborowa Konstytucja o liturgii świętej – jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Jak strudzony wędrowiec, aby napić się wody ze źródła, musi przed nim uklęknąć, tak chrześcijanin pragnący zaczerpnąć siłę klęka przed Chrystusem Eucharystycznym. Niniejsze opracowanie w bardzo skondensowany sposób omawia znaczenie poszczególnych elementów Mszy św.

Spis treści

  • EUCHARYSTIA – SAKRAMENT SPOTKANIA
  • NAZWY MSZY ŚWIĘTEJ
  • OBRZĘDY WSTĘPNE
  • LITURGIA SŁOWA BOŻEGO
  • LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
  • OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA