Nieśmiertelność sprawiedliwych. Idea nieśmiertelności sprawiedliwych w Księdze Mądrości

Tomasz Zaklukiewicz
Nieśmiertelność sprawiedliwych. Idea nieśmiertelności sprawiedliwych w Księdze Mądrości
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2017, ss. 320

Opis

Wiara w życie pozagrobowe jest i była dla człowieka źródłem nadziei. Świadomość istnienia retrybucji za jakość życia na ziemi towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Potwierdzenia życia post mortem szukano m.in. w Starym Testamencie. Niniejsza publikacja podejmuje próbę przebadania starotestamentowej koncepcji eschatologicznej zawartej także w Księdze Mądrości – nieśmiertelności sprawiedliwych. Ukazując Sitz im Leben księgi i rozumienia tematów eschatologicznych nie tylko w Izraelu, ale także w narodach ościennych, przedstawia oryginalność myśli Mądrości Salomona w rozumieniu nagrody, jaka czeka człowieka sprawiedliwego za jego pobożne życie. Nie jest nią, jak rozumiano we wcześniejszych księgach Starego Testamentu, długie i dostatnie życie w otoczeniu licznego potomstwa. Nagroda ta czeka sprawiedliwych dopiero po śmierci.

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I
WPROWADZENIE HISTORYCZNO-KRYTYCZNE
1.1. Sytuacja Żydów w Egipcie i w diasporze aleksandryjskiej
1.2. Zagadnienia literacko – redakcyjne Księgi Mądrości

Rozdział II
GŁÓWNE ZAGADNIENIA ESCHATOLOGICZNE W KULTURACH STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU
2.1. Problem śmierci w wierzeniach ludów Bliskiego Wschodu
2.2. Problem śmierci w Starym Testamencie
2.3. Yuch, w starożytnej Grecji i jej odpowiedniki w ST

Rozdział 3
ZWIASTUNY IDEI ZMARTWYCHWSTANIA W ST
3.1. Pragnienie przedłużenia ludzkiego życia w najstarszych księgach Starego Testamentu
3.2. Sygnalne zapowiedzi zmartwychwstania w księgach późniejszych

Rozdział 4
EGZEGEZA TEKSTÓW O NIEŚMIERTELNOŚCI SPRAWIEDLIWYCH W KSIĘDZE MĄDROŚCI
4.1. Teksty z terminem „nieśmiertelność”
4.2. Teksty z terminem „nieśmiertelność”
4.3. Teksty pośrednie

ZAKOŃCZENIE
Diaspora aleksandryjska – miejscem redakcji Księgi Mądrości
Przebłyski wiary w życie wieczne i zmartwychwstanie w Starym Testamencie
Nieśmiertelność w perspektywie teologicznej
Nieśmiertelność sprawiedliwych w perspektywie antropologicznej
Nieśmiertelność sprawiedliwych w perspektywie eschatologicznej

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA