Czasy Jezusa i pierwotnego Kościoła

I. PLAN WYKŁADU

W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Problematyka źródeł
 2. Podział starożytnej historii Żydów na etapy (periodyzacja)
 3. Okres rzymski (63 przed – 135 po Chr.): ważniejsze wydarzenia polityczne i religijne
 4. Ugrupowania judaizmu I wieku: faryzeusze, saduceusze, uczeni w Piśmie, herodianie, zeloci, sykaryjczycy, esseńczycy – qumrańczycy, Samarytanie
 5. Rozejście się Kościoła i Synagogi: przyczyny historyczne i teologiczne
 6. Odkrycia archeologii biblijnej dotyczące I wieku

II. LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

 1. M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2008 (ss. 13-24; 139- 176)
 2. M. Rosik, S. Stasiak, Historia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, Wrocław 2011 (zwłaszcza ss. 94- 99)
 3. J.C. VanderKam, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, tłum. P. Krupczyński, Warszawa 2006 (ss. 46- 64)
 4. Rosik, „Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą (do 135 roku)”, w: Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych, red. K. Pilarczyk, A. Mrozek, Estetyka i Krytyka 27 (3/2012), Kraków 2012, ss. 69-104
 5. Rosik, „Czy Fiscus Iudaicus w latach 70/71-98 po Chr. wpłynął na rozejście się dróg judaizmu i chrześcijaństwa? Studium historyczno-teologiczne”, Collectanea Theologica 83 (2013) 1, 71-92

III. FORMA ZALICZENIA

Na koniec semestru przewidziano kolokwium pisemne składające się z 25 pytań. Celem otrzymania oceny dostatecznej należy poprawnie odpowiedzieć na 15 pytań (60%), i odpowiednio – na ocenę dobrą należy poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań, na ocenę bardzo dobrą – na 25 pytań. Kolokwium odbędzie się w terminie uzgodnionym na pierwszych zajęciach semestru.