Wykłady

Św. Tomasz z Akwinu do brata Jana:
Drogi Janie w Chrystusie Panu, pytasz mnie, w jaki sposób powinieneś studiować, by zdobyć skarb wiedzy, zatem oto masz moją radę w tej sprawie.
1. Staraj się wejść [do świata nauki] nie tyle brnąc w morze, ile raczej podążając za strumykami, gdyż iść należy od spraw łatwiejszych do trudniejszych.
2. Ta moja rada powinna stać się dla ciebie regułą: nie spiesz się zbytnio, by coś powiedzieć, i zbyt prędko nie zmieniaj zdania.
3. Dołóż wszelkich starań, by mieć zawsze czyste sumienie.
4. Nie zaniedbuj modlitwy.
5. Niech ci będzie miłe częste przebywanie w twojej celi.
6. Bądź łagodny dla wszystkich bez wyjątku.
7. Nie interesuj się sprawami dotyczącymi innych ludzi.
8. Nie wchodź w zbyt zażyłe relacje z innymi, gdyż zbyt zażyłe relacje są przyczyną rozproszeń i odciągają od przedmiotu studium.
9. Niech cię nie zajmują słowa i czyny dotyczące spraw świeckich.
10. Nigdy zbytnio nie odchodź od tematu.
11. Nie zaniedbuj naśladowania przykładu świętych i dobrych ludzi.
12. Nie sugeruj się tym, kto mówi, lecz zważaj i staraj się zapamiętać to, co dobrego ktoś mówi.
13. Staraj się jak najwięcej informacji zachować w szkatułce twojej pamięci.
14. Nie pędź za tym, co przewyższa twoje zdolności i możliwości.
Przestrzegając tych rad, będziesz drzewem zielonym i pełnym owoców w winnicy Pana do końca twych dni. Czyniąc użytek z moich nauk, osiągniesz cel, ku któremu zmierzasz.
Bywaj zdrów!

Wykłady

Eucharystia w Biblii

I. PLAN WYKŁADU Starotestamentowe zapowiedzi Eucharystii Nowotestamentowe zapowiedzi Eucharystii Ustanowienie Eucharystii Teologia Eucharystii II. LITERATURA S. Hahn, „Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża”, tłum. D. Krupińska, Kraków 2018. M. Rosik, „Scott Hahn, The Fourth Cup. Unveiling the Mystery of the Last Supper and the Cross, New York: Image 2018″, Biblical Annals 9 (2019) 3, 569-590. B. Pitre, „Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii”, tłum. M. Sobolewska, Kraków 2018. Opracowania poszczególnych tematów w formie skryptu w plikach PDF. Wystarczy „kliknąć” na ...
Wykłady

Teologia Listów katolickich

I. PLAN WYKŁADU Teologia Listu św. Jakuba Teologia Listu św. Judy Teologia Pierwszego Listu św. Piotra Teologia Drugiego Listu św. Piotra II. LITERATURA Kliknij na tytuł, aby otworzyć plik: Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba, współautor: K. Wojciechowska, Chrześcijańska Akademia Teologii, Warszawa 2018, ss. 304. „Pierwszy List świętego Piotra apostoła”, w: Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament. List św. Jakuba, 1-2 List św. Piotra, 1-3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa, współautorzy: M. Wróbel, H. ...
Wykłady

Kościół i Synagoga na rozdrożu (30-135 po Chr.)

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia dotyczące teologicznych i historycznych przyczyn rozejścia się dróg Kościoła i Synagogi w pierwszych stu latach istnienia Kościoła: Zarysowanie problematyki Kościół w łonie judaizmu – do wydalenia Żydów z Rzymu (30-49 po Chr.) Do upadku świątyni jerozolimskiej (50-70 po Chr.) Trudnego rozstania początki – do zgromadzenia w Jabne (71-89 po Chr.) Do wybuchu powstania Bar Kochby (90-131 po Chr.) Powstanie Bar Kochby (132-135 po Chr.) II. LITERATURA Kościół i Synagoga. Zarys ...
Wykłady

Czasy Jezusa i pierwotnego Kościoła

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: Problematyka źródeł Podział starożytnej historii Żydów na etapy (periodyzacja) Okres rzymski (63 przed – 135 po Chr.): ważniejsze wydarzenia polityczne i religijne Ugrupowania judaizmu I wieku: faryzeusze, saduceusze, uczeni w Piśmie, herodianie, zeloci, sykaryjczycy, esseńczycy – qumrańczycy, Samarytanie Rozejście się Kościoła i Synagogi: przyczyny historyczne i teologiczne Odkrycia archeologii biblijnej dotyczące I wieku II. LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2008 (ss. 13-24; 139- ...
Wykłady

Seminarium naukowe z Teologii Biblijnej

Celem seminarium jest pogłębianie wiedzy na tematy biblijne poprzez lekturę, dyskusję, pokazy multimedialne, omawianie ukazujących się pozycji książkowych dotyczących Pisma świętego i artykułów o tematyce biblijnej. Dyskutowane są także powstające w ramach seminarium prace magisterskie – ich prezentacja przez studentów i dyskusja nad nimi może stać się pomocą dla uczestników w ich własnej pracy. W ramach seminarium odbywają się także spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy wygłaszają wykłady tematyczne. Dotychczasowymi gośćmi byli między innymi:   Prof. K. Wojciechowska (Warszawa) – Metaforyka ...
Wykłady

Dobroć Boga w obliczu cierpienia – perspektywa biblijna

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. DOBRY BÓG I ZŁY ŚWIAT – POSTAWIENIE PROBLEMU 2. ZŁO ŚWIATA WOBEC DOBROCI BOGA      Dramat buntu aniołów      Dramat ogrodu Eden      Dramat ludzkiego grzechu 3. DOBROĆ BOGA WOBEC ZŁA ŚWIATA      Bóg miłosierny i sprawiedliwy      Jezus odpowiedzią Boga      W oczekiwaniu na ostateczne zwycięstwo 4. DOBROĆ BOGA A ZŁO ŚWIATA – KONTEKSTY      Zły Bóg Starego Testamentu?      Czy Bóg dopuszcza zło?      Dlaczego cierpią niewinni? ...
Wykłady

Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

I. PLAN WYKŁADU Życie i działalność Jezusa z Nazaretu Przepowiadanie ustne i pierwsze formy literackie Redakcja Ewangelii Marka Redakcja Ewangelii Mateusza i Łukasza Ewangelie Dzieciństwa Działalność cudotwórcza Jezusa – wprowadzenie Jezus Cudotwórca: uzdrowienia Jezus Cudotwórca: egzorcyzmy Jezus Cudotwórca: wskrzeszenia Jezus Cudotwórca: cuda nad naturą Jezus Nauczyciel: logia Jezus Nauczyciel: przypowieści Ustanowienie Eucharystii Chrystofanie Wybrane zagadnienia Dziejów Apostolskich II. LITERATURA OBOWIĄZKOWA Materiał obejmujący wskazany zakres w ramach wykładu zawarto w: M. Rosik, Trzy portrety Jezusa, W Kręgu Słowa 1, Tarnów 2007 ...
Wykłady

Historia i geografia biblijna

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Geografia biblijna w zarysie ogólnym Prehistoria biblijna Czasy patriarchów Wyjście z Egiptu i zasiedlanie Kanaanu Czasy monarchii Niewola babilońska Czasy perskie Czasy hellenistyczne Czasy rzymskie II. LITERATURA OBOWIĄZKOWA Geografia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, red. M. Rosik, Wrocław 2011. M. Rosik, S. Stasiak, Historia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, Wrocław 2011. M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2008, 139-175. M. Rosik, „Początki Izraela. Biblia i archeologia o zasiedlaniu Kanaanu”, w: ...
Wykłady

Historia Żydów – starożytność

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Podział starożytnej historii Żydów na etapy Poszczególne etapy starożytnej historii Żydów – zarys ogólny Historia instytucji świątynnej Historia instytucji synagogalnej Historia ugrupowań: faryzeusze i saduceusze Historia ugrupowań: uczeni w Piśmie, herodianie, zeloci, sykaryjczycy Historia ugrupowań: qumrańczycy i Samarytanie II. LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA M. Rosik, S. Stasiak, Historia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, Wrocław 2011. M. Rosik, „Początki Izraela. Biblia i archeologia o zasiedlaniu Kanaanu”, w: Origines mundi, gentium et civitatum, red. S. Rosik, P. Wiszewski, ...
Wykłady

Początki Kościoła w świetle Dziejów Apostolskich

I. PLAN WYKŁADU Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: Czynniki teologiczne i tło historyczne rozwoju Kościoła w latach 30-64 po Chr. Artykuł: „Zarzewie konfliktu między Kościołem i Synagogą (do 135 r. po Chr.)”, str. 72-89 Szaweł z Tarsu – nawrócenie, powołanie czy powierzenie misji? Artykuł: „Kłopoty z nawróceniem św. Pawła” Mentalność grecko-rzymska i mentalność semicka. Artykuł: „Mentalność grecko-helleńska a mentalność żydowska” Pięćdziesiątnica i dar języków. Artykuł: „Dar języków w Dziejach Apostolskich” Duch Święty w głoszeniu dobrej nowiny. Artykuł: „Duch Święty ...
Wykłady

Św. Paweł – świadek, misjonarz, teolog

I. PLAN WYKŁADU Zagadnienia wprowadzające Tło powstawania epistolografii Nowego Testamentu Szawła z Tarsu spotkanie z Chrystusem Dzieło odkupienia i relacja wiary do uczynków Prawa Eucharystia – ustanowienie i przekaz Eschatologia listów Charyzmaty Charyzmaty – ciąg dalszy Antropologia Pawłowa Powtórzenie materiału II. BIBLIOGRAFIA Materiały w formie plików pdf są do pobrania na tej stronie. Wystarczy kliknięcie na temat wykładu. Lekturą do wykładu jest także książka „Pakiet Nowe Życie. 39 darów, które otrzymasz, kiedy zaufasz Jezusowi”, Kraków 2018. III. ZALICZENIE Praca pisemna na ...
Wykłady

Biblische Studien

I. KURSBESCHREIBUNG Exegese beschäftigt sich mit der Methodik zur Auslegung von biblischen Texten. Dieser Kurs führt in eine induktive Auslegungsmethode ein, die angemessen ist, ganz unterschiedliche Bibeltexte besser zu interpretieren und anzuwenden. I. LITERATUR Päpstliche Bibelkommission, Die Interpretation der Bibel in der Kirche (1993) III. SCHRIFTLICHE ARBEIT Im ersten Semester des laufenden Studienjahr konzentrieren wir uns auf den ersten Teil des Dokuments: „Methoden und Zugänge für die Interpretation“. Studenten sollen eine schriftliche Arbeit (5-6 Seiten) zum Thema: „Nutzens und Unzulänglichkeit ...
Wykłady

Biblical Studies

I. COURSE As an introductory course, it seeks to acquaint students with the basic hermeneutical issues involved in interpreting the Bible and to introduce the basic steps in doing biblical exegesis. Students are supposed to get fundamental knowledge about essential steps in interpreting the Bible and about variety of methods and approaches of this interpretation. II. LITERATURE „The Interpretation of the Bible in the Church”, The Pontifical Biblical Commission, Rome 1993 III. SHORT PAPER Students will present a short-paper (5-6 ...