Biblijne podstawy apologii katolickiej

I. PLAN WYKŁADU Biblia i Tradycja – dwa filary wiary Biblijne podstawy kultu świętych Biblijne podstawy dogmatów maryjnych (Boże macierzyństwo, wieczne dziewictwo, niepokalane poczęcie, wniebowzięcie) Biblijne podstawy dogmatów dotyczących papiestwa (prymat biskupa Rzymu, sukcesja apostolska, nieomylność papieża) Czyściec i modlitwa za zmarłych Sakramenty (chrzest dzieci; realna obecność Chrystusa w Eucharystii; sakrament pojednania; kwestia kapłaństwa kobiet) …

Eucharystia w Biblii

I. PLAN WYKŁADU Starotestamentowe zapowiedzi Eucharystii Nowotestamentowe zapowiedzi Eucharystii Ustanowienie Eucharystii Teologia Eucharystii II. LITERATURA S. Hahn, „Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża”, tłum. D. Krupińska, Kraków 2018. M. Rosik, „Scott Hahn, The Fourth Cup. Unveiling the Mystery of the Last Supper and the Cross, New York: Image 2018″, Biblical Annals 9 (2019) 3, …

Teologia Listów katolickich

I. PLAN WYKŁADU Teologia Listu św. Jakuba Teologia Listu św. Judy Teologia Pierwszego Listu św. Piotra Teologia Drugiego Listu św. Piotra II. LITERATURA Kliknij na tytuł, aby otworzyć plik: Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba, współautor: K. Wojciechowska, Chrześcijańska Akademia Teologii, Warszawa 2018, ss. 304. „Pierwszy List świętego Piotra apostoła”, w: Komentarz …

Kościół i Synagoga na rozdrożu (30-135 po Chr.)

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia dotyczące teologicznych i historycznych przyczyn rozejścia się dróg Kościoła i Synagogi w pierwszych stu latach istnienia Kościoła: Zarysowanie problematyki Kościół w łonie judaizmu – do wydalenia Żydów z Rzymu (30-49 po Chr.) Do upadku świątyni jerozolimskiej (50-70 po Chr.) Trudnego rozstania początki – do zgromadzenia …

Czasy Jezusa i pierwotnego Kościoła

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: Problematyka źródeł Podział starożytnej historii Żydów na etapy (periodyzacja) Okres rzymski (63 przed – 135 po Chr.): ważniejsze wydarzenia polityczne i religijne Ugrupowania judaizmu I wieku: faryzeusze, saduceusze, uczeni w Piśmie, herodianie, zeloci, sykaryjczycy, esseńczycy – qumrańczycy, Samarytanie Rozejście się Kościoła i Synagogi: przyczyny historyczne …

Seminarium naukowe z Teologii Biblijnej

Celem seminarium jest pogłębianie wiedzy na tematy biblijne poprzez lekturę, dyskusję, pokazy multimedialne, omawianie ukazujących się pozycji książkowych dotyczących Pisma świętego i artykułów o tematyce biblijnej. Dyskutowane są także powstające w ramach seminarium prace magisterskie – ich prezentacja przez studentów i dyskusja nad nimi może stać się pomocą dla uczestników w ich własnej pracy. W …

Dobroć Boga w obliczu cierpienia – perspektywa biblijna

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. DOBRY BÓG I ZŁY ŚWIAT – POSTAWIENIE PROBLEMU 2. ZŁO ŚWIATA WOBEC DOBROCI BOGA      Dramat buntu aniołów      Dramat ogrodu Eden      Dramat ludzkiego grzechu 3. DOBROĆ BOGA WOBEC ZŁA ŚWIATA      Bóg miłosierny i sprawiedliwy      Jezus odpowiedzią Boga      W oczekiwaniu …

Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

I. PLAN WYKŁADU Życie i działalność Jezusa z Nazaretu Przepowiadanie ustne i pierwsze formy literackie Redakcja Ewangelii Marka Redakcja Ewangelii Mateusza i Łukasza Ewangelie Dzieciństwa Działalność cudotwórcza Jezusa – wprowadzenie Jezus Cudotwórca: uzdrowienia Jezus Cudotwórca: egzorcyzmy Jezus Cudotwórca: wskrzeszenia Jezus Cudotwórca: cuda nad naturą Jezus Nauczyciel: logia Jezus Nauczyciel: przypowieści Ustanowienie Eucharystii Chrystofanie Wybrane zagadnienia …

Historia i geografia biblijna

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Geografia biblijna w zarysie ogólnym Prehistoria biblijna Czasy patriarchów Wyjście z Egiptu i zasiedlanie Kanaanu Czasy monarchii Niewola babilońska Czasy perskie Czasy hellenistyczne Czasy rzymskie II. LITERATURA OBOWIĄZKOWA Geografia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, red. M. Rosik, Wrocław 2011. M. Rosik, S. Stasiak, Historia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, …

Historia Żydów – starożytność

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Podział starożytnej historii Żydów na etapy Poszczególne etapy starożytnej historii Żydów – zarys ogólny Historia instytucji świątynnej Historia instytucji synagogalnej Historia ugrupowań: faryzeusze i saduceusze Historia ugrupowań: uczeni w Piśmie, herodianie, zeloci, sykaryjczycy Historia ugrupowań: qumrańczycy i Samarytanie II. LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA M. Rosik, S. Stasiak, Historia biblijna w zarysie, Archeolog …

Początki Kościoła w świetle Dziejów Apostolskich

I. PLAN WYKŁADU Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: Czynniki teologiczne i tło historyczne rozwoju Kościoła w latach 30-64 po Chr. Artykuł: „Zarzewie konfliktu między Kościołem i Synagogą (do 135 r. po Chr.)”, str. 72-89 Szaweł z Tarsu – nawrócenie, powołanie czy powierzenie misji? Artykuł: „Kłopoty z nawróceniem św. Pawła” Mentalność grecko-rzymska i mentalność semicka. …

Św. Paweł – świadek, misjonarz, teolog

I. PLAN WYKŁADU Zagadnienia wprowadzające Tło powstawania epistolografii Nowego Testamentu Szawła z Tarsu spotkanie z Chrystusem Dzieło odkupienia i relacja wiary do uczynków Prawa Eucharystia – ustanowienie i przekaz Eschatologia listów Charyzmaty Charyzmaty – ciąg dalszy Antropologia Pawłowa Powtórzenie materiału II. BIBLIOGRAFIA Materiały w formie plików pdf są do pobrania na tej stronie. Wystarczy kliknięcie …

Biblische Studien

I. KURSBESCHREIBUNG Exegese beschäftigt sich mit der Methodik zur Auslegung von biblischen Texten. Dieser Kurs führt in eine induktive Auslegungsmethode ein, die angemessen ist, ganz unterschiedliche Bibeltexte besser zu interpretieren und anzuwenden. I. LITERATUR Päpstliche Bibelkommission, Die Interpretation der Bibel in der Kirche (1993) III. SCHRIFTLICHE ARBEIT Im ersten Semester des laufenden Studienjahr konzentrieren wir …

Biblical Studies

I. COURSE As an introductory course, it seeks to acquaint students with the basic hermeneutical issues involved in interpreting the Bible and to introduce the basic steps in doing biblical exegesis. Students are supposed to get fundamental knowledge about essential steps in interpreting the Bible and about variety of methods and approaches of this interpretation. …