Oblicza miłosierdzia w Biblii

Oblicza miłosierdzia w Biblii
red. J. Jaromin
Bibliotheca Biblica
Red. serii: M. Rosik
Wrocław 2016, ss. 412

Opis

Prezentowana książka, pod redakcją Joanny Jaromin, jest zbiorem artykułów biblistów, którzy w sposób naukowy i jednocześnie przystępny dla każdego czytelnika starają się przybliżyć różne aspekty miłosierdzia Bożego, objawionego w Piśmie Świętym i w szeroko pojętej tradycji Kościoła. Publikacja jest konkretną i bardzo praktyczną odpowiedzią na zaproszenie papieża Franciszka, skierowane do całego Kościoła, aby w obecnym roku pogłębić tak istotny i niezbywalny dla chrześcijaństwa rys Bożego Oblicza, objawionego nam w szczególności w Jezusie Chrystusie, jakim jest Jego miłosierdzie. Dzięki lekturze tej książki czytelnik może nie tylko uświadomić sobie, jak często miłosierdzie Boże jest obecne na kartach nie tylko Nowego, ale i Starego Testamentu, w tradycji judaizmu czy w tradycji Kościołów Wschodnich, ale przede wszystkim odkryć fundamenty i bogactwo Bożego miłosierdzia i poczuć się zaproszonym do naśladowania go w sposób konkretny w swoim życiu.
prof. Jacek Oniszczuk SJ
Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie
Spis treści
Jan Piotr Urbański OFM
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36) jako wiodąca idea Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia
Ks. Cezary Korzec
„Gdzie Abel, brat twój?” (Rdz 4, 9). Strategia miłosierdzia
Elżbieta Natanaela Zwijacz OSU
„Pan nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie” (Lb 14, 18)
Ks. Mariusz Szmajdziński
„Miłosierny i łaskawy…”. Funkcjonowanie synajskiego wyznania wiary (Wj 34,6-7) w Zbiorze Dwunastu Proroków
Beata Stypułkowska
Biblijna katecheza o miłosierdziu skierowana do dziewic konsekrowanych. Przyczynek do formacji stałej
Ks. Krystian Ziaja
Naśladowanie Boga w Jego miłosierdziu (Łk 6, 36-38)
Ks. Krzysztof Wons SDS
Tryptyk oblicza Boga Miłosierdzia (Łk 15)
Ks. Tomasz Kusz
Natura miłosierdzia według relacji o spotkaniu Jezusa i celnika Zacheusza (Łk 19, 1-10)
Ks. Piotr Łabuda
Mysterium Incarnationis – Mysterium Misericordiae w najstarszych warstwach Prologu Ewangelii św. Jana
Tomasz Maria Dąbek OSB
Miłosierny, ale wymagający Chrystus w Ewangelii św. Jana
Joanna Jaromin
Miłosierdzie Boże w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Zarys biblijno-teologiczny
Ks. Sławomir Stasiak
Bóg okazuje miłosierdzie komu chce
Waldemar Linke CP
Bóg bogaty w miłosierdzie (Ef 2, 4)
Anna Rambiert-Kwaśniewska
Zrozumieć Pawłowe miłosierdzie. Studium semantyczne terminu oiktirmos w listach Pawła z Tarsu
Ks. Mariusz Rosik
„Jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt sich, so wie Er heilig ist“ (1 Joh 3, 3). Die Theologie der Hoffnung bei Johannes
Joanna Nowińska SM
Miłosierdzie w Apokalipsie św. Jana – czy rzeczywiście nieobecne?
Mirosław Rucki
Mor Severius Moses, Michael Abdalla, Ashraf Benyamin
Miłosierdzie Boże w tradycji judaizmu i Kościołów Wschodu