Perspektywa egzystencjalna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego

Perspektywa egzystencjalna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
T. Niemas
Bibliotheca Biblica
Wydawnictwo TUM
Wrocław 2016

 

Opis

Badania nad historią literatury pokazują, że na przełomie wieków zainteresowania zagadnieniami eschatologicznymi odżywają z dużym nasileniem. Dzieje się to oczywiście najczęściej w środowiskach związanych z różnymi nurtami i tradycjami religijnymi, niekoniecznie o rodowodzie chrześcijańskim. Zadaniem Kościoła jest wówczas udzielenie jasnej i wyważonej odpowiedzi na pytania, które zainteresowania te wywołują. W nurt takiej dobrze przemyślanej i naukowo ugruntowanej odpowiedzi wpisuje się książka Tomasza Niemasa, która poświęcona została biblijnym zagadnieniom eschatologii. Autor z niemałą swadą przybliża w niej problematykę śmierci i pośmiertnego losu sprawiedliwych, a także prezentuje zarys sytuacji wierzących w Chrystusa po Jego paruzji. Precyzyjny język, jasno wyrażane myśli i umiejętnie dokonywana syntez treści teologicznych to bez wątpienia wielkie walory tego rzetelnego opracowania.

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Transliteracja

Wstęp

Rozdział I

ŚMIERĆ I LOS POŚMIERTNY SPRAWIEDLIWYCH WEDŁUG

STAREGO TESTAMENTU

1. Śmierć w rozumieniu Starego Testamentu

2. Problem Szeolu – świata zmarłych

3. Przypadki nadzwyczajnego odejścia ze świata ziemskiego

4. Perspektywa sądu po śmierci

5. Zapowiedzi zmartwychwstania sprawiedliwych

5.1. Geneza doktryny o zmartwychwstaniu

5.2. Idea zmartwychwstania prawych do życia wiecznego

5.3. Wiara w zmartwychwstanie pobożnych męczenników

5.4. Nadzieja wskrzeszenia umarłych oczyszczonych od winy za grzechy

Rozdział II

ŚMIERĆ I LOS POŚMIERTNY WIERZĄCYCH W NAUCZANIU

NOWEGO TESTAMENTU

1. Powszechność śmierci

2. Śmierć wierzącego – udziałem w śmierci Chrystusa

3. Śmierć rozumiana jako „zysk” wierzącego

4. Problem sądu szczegółowego po śmierci

5. Sytuacja umarłych po sądzie szczegółowym

6. Możliwość osiągnięcia szczęścia zbawionych zaraz po śmierci

7. Problem czyśćca

Rozdział III

NOWY TESTAMENT O SYTUACJI WIERZĄCYCH PO PARUZJI CHRYSTUSA

1. Paruzja Chrystusa – dzień przyjścia Pana na końcu czasów

2. Zmartwychwstanie wiernych na wzór Chrystusa

3. Sposób zmartwychwstania i natura ciał po zmartwychwstaniu

4. Sąd Ostateczny – powszechnym oddzieleniem zbawionych od potępionych

5. Niebo – pełnią zbawienia wierzących

Zakończenie

Bibliografia