Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz

Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz.
Nowy Komentarz Biblijny, NT VII
Edycja Świętego Pawła
Częstochowa 2009, ss. 669

 

Opis

Opracowanie ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika oparte jest na najnowszych metodach badawczych oraz bogatej literaturze polskiej i obcojęzycznej. Specjalistyczny, ale jednocześnie komunikatywny język dzieła zadowoli zarówno wymagających znawców w tej dziedzinie, jaki i czytelnika zainteresowanego poszerzeniem wiedzy. Przekład listu z oryginału oraz komentarz ukazują wszechstronną wiedzę autora, w tym również jego orientację we współczesnych kwestiach literackich. Przedstawiona egzegeza tekstu Pierwszego Listu do Koryntian oraz sformułowane przesłanie kerygmatyczne (orędzie) świadczą o doskonałej znajomości warsztatu biblijnego. Komentarz ks. Mariusza Rosika stanowi ważną pozycję wśród opracowań listów św. Pawła, dlatego warto go mieć w swojej bibliotece.

 

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE OJCA ŚWIĘTEGO
OD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
SKRÓTY
WSTĘP: ZAGADNIENIA HISTORYCZNO-LITERACKIE

1. Miasto Korynt
1.1. Położenie geograficzne
1.2. Rys historyczny
1.3. Infrastruktura miasta w czasach rzymskich
1.4. Ekonomia, przemysł, sztuka

2. Chrześcijaństwo w Koryncie
2.1. Początki gminy
2.2. Konflikt ze wspólnotą żydowską
2.3. Rozwój gminy
2.4. Konsolidacja gminy

3. Korespondencja Pawła z Koryntianami
3.1. Pierwszy (niekanoniczny) list do mieszkańców gminy korynckiej
3.2. Pierwszy List do Koryntian (1 Kor)
3.3. List we łzach
3.4. Drugi List do Koryntian (2 Kor)

4. Gatunek literacki listów Pawłowych
4.1. Klasyfikacja genologiczna listów starożytnych
4.2. Specyfika listów Pawłowych

5. Struktura Pierwszego Listu do Koryntian
5.1. Makrostruktura
5.2. Mikrostruktura

6. Integralność literacka Pierwszego Listu do Koryntian
6.1. Propozycje wyodrębnienia pism składających się na 1 Kor
6.2. Zasadnicze argumenty za i przeciw integralności literackiej 1 Kor

7. Retoryka i styl Pierwszego Listu do Koryntian na tle retoryki starożytnej
7.1. Epistolografia antyczna a retoryka
7.2. Mowy antycznej Grecji i Rzymu
7.3. Retoryka hebrajska i biblijna Nowego Testamentu
7.4. Retoryka Pawłowa
7.5. Retoryka i styl 1 Kor

8. Źródła Pierwszego Listu do Koryntian
8.1. Stary Testament i judaizm
8.2. Ewangelie synoptyczne
8.3. Tradycja apostolska
8.4. Filozofia hellenistyczna (?)

TEKST I KOMENTARZ

1. Pozdrowienie i modlitwa dziękczynna (1 Kor 1,1-9)
1.1. Pozdrowienie (1,1-3)
1.2. Modlitwa dziękczynna (1,4-9)

2. Podziały w gminie i głoszenie ewangelii (1 Kor 1,10-2,16)
2.1. Podziały w Koryncie (1,10-17)
2.2. Chrystus mocą i mądrością Bożą (1,18-31)
2.3. Pawłowe głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego w Koryncie (2,1-5)
2.4. Objawienie przez Ducha Świętego (2,6-16)
Ekskurs: Zmysły i duch w 1 Kor 2,10b-16 na tle antropologii Pawłowej

3. Statut i zadanie Pawła i Apollosa (1 Kor 3,1-4,21)
3.1. Duchowa niedojrzałość Koryntian (3,1-17)
3.2. Wskazania praktyczne (3,18-23)
3.3. Słudzy Chrystusa (4,1-13)
3.4. Paweł jako Zojciec wspólnoty (4,14-21)

4. Niemoralność Koryntian (1 Kor 5,1-6,20)
4.1. Grzech kazirodztwa (5,1-13)
4.2. Sprawy sądowe chrześcijan w trybunałach pogan (6,1-11)
4.3. Swoboda obyczajów (6,12-20)

5. Kwestia małżeństwa i dziewictwa (1 Kor 7,1-40)
5.1. Kwestia małżeństwa (7,1-16)
5.2. Stan społeczny (7,17-24)
5.3. Kwestia dziewictwa (7,25-40)
Ekskurs: Status społeczny kobiety w świecie starożytnym

6. Uczestnictwo w sakralnych ucztach pogan (1 Kor 8,1-11,1)
6.1. Sumienie, miłość i wolność (8,1-13)
Ekskurs: Ofiary ku czci bożków pogańskich w starożytnej Grecji
6.2. Prawa i życie apostoła w wolności i miłości (9,1-27)
6.3. Idolatria w Izraelu (10,1-13)
Ekskurs: Bałwochwalstwo w Izraelu
6.4. Ryzyko idolatrii w Koryncie (10,14-22)
Ekskurs: Symbolika krwi na starożytnym Bliskim Wschodzie
6.5. Sumienie, wolność i chwała Boża (10,23-11,1)

7. Zgromadzenia liturgiczne (1 Kor 11,2-34)
7.1. Kobiety i mężczyźni w zgromadzeniu liturgicznym (11,2-16)
7.2. Wieczerza Pańska w Koryncie (11,17-34)
Ekskurs: Ostatnia Wieczerza ucztą paschalną

8. Dary Ducha Świętego (1 Kor 12,1-14,40)
8.1. Jedność w różnorodności (12,1-11)
Ekskurs: Wczesnochrześcijańskie świadectwa o darach duchowych
8.2. Kościół Ciałem Chrystusa (12,12-31)
8.3. Hymn o miłości (13,1-13)
8.4. Znaczenie i zasady używania charyzmatów (14,1-33a)
Ekskurs: W kwestii daru języków
8.5. Wzór innych zgromadzeń (14,33b-40)

9. Zmartwychwstanie umarłych (1 Kor 15,1-58)
9.1. Ewangelia o zmartwychwstaniu (1 Kor 15,1-11)
9.2. Zmartwychwstanie umarłych (1 Kor 15,12-34)
9.3. Zmartwychwstanie ciał (1 Kor 15,35-53)
Ekskurs: Trwanie duszy po śmierci w przekonaniach religii greckich, w judaizmie i Nowym Testamencie
9.4. Hymn eschatologiczny i napomnienie (1 Kor 15,54-58)

10. Epilog (1 Kor 16,1-24)

GŁÓWNE TEMATY TEOLOGICZNE PIERWSZEGO LISTU DO KORYNTIAN

1. Chrystologia
1.1. Pan
1.2. Chrystus – Mesjasz
1.3. Chrystus ukrzyżowany
1.4. Chrystus zmartwychwstały
1.5. Analogia: Adam – Chrystus
1.6. Chrystus w paruzji
1.7. Bóstwo Chrystusa
1.8. Wierzący Zw Chrystusie

2. Pneumatologia
2.1. Duch Święty objawia sprawy boskie
2.2. Ciała wierzących świątynią Ducha Świętego
2.3. Duch Święty prowadzi do wyznania Jezusa jako Pana
2.4. Dary Ducha Świętego
2.5. Duch Święty zasadą jedności Kościoła

3. Eklezjologia
3.1. Rozumienie terminu ekklesia
3.2. Kościół Ciałem Chrystusa
3.3. Kościół rolą uprawną i Bożą budowlą
3.4. Chrześcijanie świątynią Boga
3.5. Kościół wspólnotą świętych
3.6. Eucharystia buduje Kościół
3.7. Urząd i charyzmat w Kościele
3.8. Jedność Kościoła

4. Eschatologia
4.1. Zmartwychwstanie Chrystusa
4.2. Paruzja
4.3. Zmartwychwstanie wierzących
4.4. Natura ciał po zmartwychwstaniu
4.5. Sąd ostateczny
4.6. Istnienie stanu pośredniego (czyśćca)
4.7. Bóg Zwszystkim we wszystkich

5. Etyka
5.1. Etyka seksualna
5.2. Stan małżeński, dziewictwo i wdowieństwo
5.3. Stan niewolniczy
5.4. Wolność chrześcijanina
5.5. Zbiórka na rzecz potrzebujących
5.6. Katalogi wad

6. Podsumowanie: ukierunkowanie teologii 1 Kor ku Chrystusowi
6.1. Teologia 1 Kor a tradycja synoptyczna
6.2. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały centrum teologii 1 Kor
6.3. Ukierunkowanie ku Chrystusowi poszczególnych działów teologii 1 Kor

BIBLIOGRAFIA
SKOROWIDZ AUTORÓW
SKOROWIDZ TEKSTÓW BIBLIJNYCH