Cudownemu rozmnożeniu chleba przypisuje się we współczesnej egzegezie coraz większe znaczenie. Wynika to z samej tradycji ewangelii: od chrztu Jezusa w Jordanie aż po Jego wejście do Jerozolimy nie ma – oprócz cudu rozmnożenia chleba – żadnego innego faktu, o którym wspominaliby wszyscy czterej ewangeliści. Zachowało się w ewangeliach aż sześć wersji tego aretalogicznego opisu: Mk 6,32-44; Mt 13,14-21; Łk 9,12-17; Mk 8,1-10; Mt 15,32-39; J 6,1-15. Wśród egzegetów toczy się dyskusja, czy teksty te relacjonują jedno, dwa lub nawet trzy historyczne wydarzenia. Przedmiotem analizy w niniejszej audycji jest wersja zapisana przez Marka (Mk 8,1-10) w zestawieniu z Mk (6,32-44).