Śladami faryzeuszy i saduceuszy

Wśród oponentów misji Jezusa znaleźli się faryzeusze i saduceusze. Mateusz opowiadając epizod o żądaniu znaku z nieba, skierowanym do Jezusa, rozpoczyna go słowami: „Przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze, i wystawiając Go na próbę, prosili o ukazanie znaku z nieba” (Mt 16,1). Ewangeliści kreślą wizerunek duchowych przywódców Izraela jako ludzi, którzy domagają się nadzwyczajnego znaku, …

Świątynia Heroda

W osiemnastym roku swych rządów Herod postanowił zrekonstruować istniejący kompleks świątynny. Był to jego najistotniejszy, choć nie jedyny pomysł architektoniczny: „W owym czasie, a był to osiemnasty rok jego panowania[1], Herod […] podjął się niezwykłego dzieła: postanowił wznieść własnymi środkami wspanialszy Przybytek Boży, gdyż miał być znacznie obszerniejszy i wyższy. Sądził, że będzie to dzieło, …

„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć” (Iz 55, 6). W poszukiwaniu Jezusa historycznego

 „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć” (Iz 55,6). W poszukiwaniu Jezusa historycznego[1] Badania nad kwestią historyczności Jezusa w historii egzegezy prowadzone były w trzech etapach. Po raz pierwszy problem historyczności Jezusa został postawiony przez H.S. Reimarusa (1694-1768)[2]. Jego zdaniem, Jezus był żydowskim rewolucjonistą, który nie zdołał założyć ziemskiego królestwa. Uczniowie, którzy wykradli ciało swego Mistrza z …

“A tu derecha, está la reina” (Sal 45, 10). ¿Habla la Biblia de María Reina?

fot. M. Rosik Juan Pablo II, en su carta Rosarium Virginis Mariae, subraya la verdad de que la Iglesia venera a María Virgen como Reina: « A esta gloria, que con la Ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre, sería elevada Ella misma con la Asunción, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino …

Apostolstwo Pawła i uświęcający się Kościół. Idee teologiczne adresu Drugiego Listu do Koryntian (2Kor 1, 1-2)

Starożytna epistolografia grecka i helleńska przekazała bardzo jasny schemat formuły otwierającej listy, zwanej praescriptum. Formuła ta składa się z trzech części: nadawca (superscriptio), adresat (adscriptio) i pozdrowienie (salutatio). Apostoł Paweł w Druim Liście do Koryntian przejmuje w całości ten schemat, jednak znacznie go rozbudowuje. Najczęściej stosowano jedynie krótką formułę: N (nominativus) do NN (dativus) – …

„Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet“ (Offb 11, 19). Ein Gedanke in fünf Bildern

Seit dem Kreuzestod Jesu kann ein jeder das Heil erlangen, der an ihn glaubt und sich für das Geschenk der Erlösung öffnet. Die durch die Sünde abgebrochene Verbindung zu Gott ist wiederhergestellt. Der Augenblick des Todes Jesu am Kreuz stellt folglich den Schlüssel­moment der Heilsgeschichte dar. Die von Gott inspirierten Verfasser des Neuen Testaments haben …

Genealogia Jezusa w Ewangelii Łukasza (Łk 3, 23-38) na tle starożytnych genealogii greckich

Jedna z naczelnych zasad interpretacji tekstów biblijnych nakazuje uwzględnienie ich gatunku literackiego. Zasada ta wynika z faktu, że Biblia jest dziełem literackim i znajdują się w niej te same środki stylistyczne i metody literackie, jak w literaturze powszechnej. W całej Biblii spotkać można wiele gatunków literackich (klasycznych i semicko-orientalnych): są tu opowiadania historyczne, przypowieści, psalmy, …

Helmut Jaschke, Jésus le guérisseur

Helmut Jaschke, Jésus le guérisseur, tr. de l’allemand par A. Mingam; ‘Editions Brepols, Paris 1997, pp. 233. Pendant son activitaté publique Jésus libèrait les hommes et les femmes de leurs maladies, et surtout de l’angoisse et de la peur. Il les remettait en bonne santé. Les souffrants cherchaient le contact psychique et spirituel avec Jésus. …

Jerozolimskie pielgrzymowanie. Radosne podążanie do świątyni na spotkanie Jahwe

Każdy, kto choć raz jechał nocą drogą z Tel Awivu do Jerozolimy, nie zapomni nigdy otaczającego go krajobrazu. W mroku widać jedynie zarysy wzgórz. Są łagodne, piaskowego koloru. I gdy zaczyna się już wydawać, że krajobraz jest jednolity, wręcz monotonny, oto nagle zza pagórków wyłania się prawdziwa góra, wyniosła – a na nie tysiące świateł …

Lo sfondo biblico del titolo “Maria Regina”

Nella sua lettera Rosarium Virginis Mariae Giovanni Paolo II sottolinea la verità che la Chiesa venera Maria Vergine come la Regina: “A questa gloria che, con l’Ascensione, pone il Cristo alla destra del Padre, Ella (Maria) stessa sarà sollevata con l’Assunzione, giungendo, per specialissimo privilegio, ad anticipare il destino riservato a tutti i giusti con …

Obecność Maryi w narodzinach Kościoła w świetle Nowego Testamentu

Ojcowie Soboru Watykańskiego II stwierdzają: „Błogosławiona zaś Dziewica z racji daru i roli boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z Synem Odkupicielem, i z racji swych szczególnych łask i darów związana jest głęboko także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest, jak uczył już św. Ambroży, pierwowzorem (łac. typus) Kościoła, w porządku mianowicie wiary, miłości i doskonałego …

Dwa lata później. Wspomnienie o synodzie z adhortacją w ręku

Od zakończenia rzymskiego synodu biskupów na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła minęło dwa lata. Dziś, gdy mamy w ręku posynodalną ahortację Benedykta XVI Verbum Domini, warto wspomnieć tamte wydarzenia, patrząc na nie z perspektywy treści dokumentu. Sformułowanie tematu zebrania sprawia, że pierwsza myśl biegnie ku Biblii. To ona wydaje się przede wszystkim …

Przybytek Miasta Świętego – miejsce zamieszkiwania Boskiej Szekina

Ludy starożytnego Bliskiego Wschodu żywiły głębokie przekonanie o obecności bóstw w świątyniach. Stanowiły one ich „ziemskie mieszkanie”. Miejscem kultu o najwyższym znaczeniu była dla Żydów świątynia jerozolimska, usytuowana na miejscu tradycyjnie utożsamianym z górą Moria, na którym Abraham miał złożyć swego syna Izaaka w ofierze (Rdz 22,2; 2Krn 3,1), oraz z klepiskiem Jebusyty Arauny, na …