Tag: 2011

Artykuły

Buty zrzucane w bramie czyli o żydowskim prawie lewiratu

  Goethe twierdził, że Księga Rut jest najpiękniejszą części Biblii. Samą Rut Dante nazywał żniwiarką, łagodną prababką Dawida. John Bunyan, autor „Wędrówek pielgrzyma”, jednej z najpoczytniejszych wieści chrześcijańskich wychwala Rut w swym dziele zatytułowanym „Miłosierdzie”. ...
AcademicaArtykuły

By przez słowo Boga poznawać Jego samego

Na jesień bieżącego roku Ojciec Święty Benedykt XVI zwołał synod biskupów. XII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów odbędzie się w Wiecznym Mieście w dniach od 5 do 26 października, a poświęcone zostanie tematowi: „Słowo Boże w ...
Artykuły

Kilka pytań o robotników w winnicy

  Przypowieści są jedną z naczelnych form nauczania Jezusa. Zazwyczaj wyróżnia się cztery formy, za pomocą których Jezus przekazuje swoje nauczanie. Są to: logia, czyli tak zwane krótkie wypowiedzi Jezusa, następnie błogosławieństwa, dalej przypowieści i ...
Artykuły

Miłośnicy pustyni

  Białe mury wzniosłej Jerozolimy pozostają poza plecami. Przed oczyma rozpościera się otwarta przestrzeń. Pustynia Judzka rozciąga się na północny-wschód od Jerozolimy w kierunku Morza Martwego. Wydaje się stworzona dla mistyków, dla oddających się medytacji ...
Artykuły

O nieurodzajnym figowcu

  Uczestnicy kursów archeologii Uniwersytetu Hebrajskiego jako jedni z nielicznych mogą przeżyć fascynującą przygodę. Mogą zapuścić się w głąb tunelu, który powstał w Jerozolimie na osiem wieków przed Chr. Król Ezechiasz doprowadził do wnętrza miasta ...
Artykuły

Zasady interpretacji tekstu biblijnego i ich praktyczne wykorzystanie

  Gdy pewnego razu św. Augustyn zastanawiał się na modlitwie nad kierunkiem swojego życia, usłyszał głos dziecka śpiewającego słowa: weź i czytaj! Tak wspomina to wydarzenie w Wyznaniach: „Zdusiwszy w sobie łkanie, podniosłem się z ...
Artykuły

Zdrajca natchniony czyli o Ewangelii Judasza raz jeszcze

Apokryficzna Ewangelia Judasza rozpoczyna się dość tajemniczo: „Tajna relacja z objawienia, które Jezus wypowiedział w rozmowie z Judaszem Iskariotą”. Już pierwsze zdanie w zupełności wystarcza, by tekst manuskryptu zakwalifikować do tradycji gnostyckiej. Elaine Pagels z ...
Artykuły

Antysemityzm Melitona z Sardes?

Jedną z największych atrakcji dzisiejszego Sartu, znanego niegdyś jako Sardes, miasta leżącego zaledwie 90 kilometrów na wschód od Izmiru, są ruiny synagogi. Pokaźnych rozmiarów budowlę postawiono tu w połowie II stulecia po Chr., a więc ...
Artykuły

Biblia o sprawowaniu władzy

  W listopadzie 1999 roku zamknięto w Ziemi Świętej na dwa dni wszystkie kościoły chrześcijańskie. Był to strajk – znak protestu przeciwko budowie meczetu tuż przy Bazylice Zwiastowania. Zgodę na budowę meczetu, którego minarety przewyższać ...
Artykuły

BIBLIJNA IKONA MARYI SŁUŻEBNICY ŻYCIA

  W dniach 5-26.10.2008 roku odbyło się w Watykanie XII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Towarzyszyło mu wydarzenie bez precedensu: Ojciec święty Benedykt XVI zaprosił do Kaplicy ...
Artykuły

Eschatologia grecka w tle myśli chrześcijańskiej?

  Greckie wyobrażenia o świecie przyszłym mają przede wszystkim charakter mityczny. Śmierć nie była uznawana za ostateczny koniec losów człowieka, jednak istnienie po niej było poniżające i zubożone. Anonimowy autor zaginionej tragedii Polyidus pytał z ...
Artykuły

EUCHARYSTIA

  Ewangelie synoptyczne zawierają trzy opisy ustanowienia Eucharystii (Mk 14,22-25; Łk 22,19-20; Mt 26,26-29). Lista ta została wzbogacona przez relację św. Pawła (1Kor 11,23-25). Poniższe refleksje, oparte zasadniczo na tekście Łukaszowym (Łk 22,19-20), rozszerzają temat ...
Artykuły

Gdzie Chrystus przyjął chrzest

Foldery reklamujące Wadi al-Kharrar w Jordanii, po drugiej stronie rzeki, niemal na wysokości Jerycha, brzmią niemal jednoznacznie: „Wspólnie zebrane dane pochodzące z tekstów biblijnych, opowiadań bizantyjskich i średniowiecznych pisarzy, lokalnych tradycji Kościoła Ortodoksyjnego i ostatnio ...
Artykuły

Godność osoby ludzkiej w świetle Ps 8, 2-10

Psalm 8 stanowi mądrościowy hymn będący pochwałą Stwórcy, wrażający admirację dla Niego i jednocześnie ukazujący wyjątkową pozycję człowieka w całym dziele stworzenia[1]. Ideowo psalmista buduje utwór na zasadzie „trójkąta”, którego bokami są Bóg, człowiek i ...
Artykuły

Heiligkeit in der Bibel

Im Jahre 1917 erschien in Breslau das Buch von Rudolf Otto, das zur Klassik der Heiligkeitsforschung gehört. Sein Titel lautet: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. ...
Artykuły

JAK BÓG ROZMAWIA Z CZŁOWIEKIEM

  Po katastrofie terrorystycznej w Nowym Jorku 11.09.2001 r. córka Billy Grahama, znanego kaznodziei, w wywiadzie telewizyjnym na pytanie „Dlaczego Bóg milczał? Jak mógł pozwolić na cos takiego?” odpowiedziała: „Jestem przekonana, że Bóg jest do ...
Artykuły

JUDAISTYCZNE TŁO MODLITWY PAŃSKIEJ (Mt 6, 9-13) W ŚWIETLE IDEI ...

Kazanie na górze (Mt 5-7) nazywane jest niekiedy najbardziej rewolucyjnym i rewelacyjnym nauczaniem wygłoszonym przez Jezusa; rewolucyjnym, bo w błogosławieństwach Jezus w pewnym sensie odwraca przyjmowaną powszechnie ideę szczęścia; rewelacyjnym, bo Jezus objawia (łac. revelatio ...
Artykuły

Motyw ukrzyżowania Chrystusa w najstarszej homilii łacińskiej „Przeciw Żydom”

Homilia, której nadano tytuł Przeciw Żydom, jest pierwszym zachowanym łacińskim dziełem kaznodziejskim[1]. Powstała najprawdopodobniej przy końcu II w. na terenie Italii, być może nawet w samym Rzymie, natomiast przechowała się do naszych czasów w pismach ...
Artykuły

Nazarejczycy czy heretycy? W kwestii Birkat ha-minim

  Z akademią w Jabne, działającą po upadku świątyni jerozolimskiej w 70 r. po Chr. do czasów drugiego powstania żydowskiego (132-135 po Chr.), wiążą się liczne epizody, których korzenie zakotwiczone są w postawach antychrześcijańskich. Ponieważ ...
Artykuły

O Anselma Grüna czytaniu Biblii

Niewystarczalność metody historyczno-krytycznej w analizie tekstów biblijnych powoduje, że egzegeci (i w ogóle teologowie) sięgają po metody nowe. Jedną z nich jest tzw. lektura egzystencjalna. Spośród różnych nurtów takiej lektury, w naszym kraju wydaje się ...
Artykuły

Post

Zasadniczo post oznacza praktykę religijną polegającą na powstrzymaniu się od spożywania posiłków i napojów przez określony wcześniej czas. Podejmowany jest przede wszystkim po to, aby „upokorzyć swoją duszę” (Kpł 16,29). Człowiek powstrzymuje się od spożywania ...
Artykuły

PROGRESSIVA MANIFESTATIO RESURRECTIONIS CHRISTI

PROGRESSIVA MANIFESTATIO RESURRECTIONIS CHRISTI Die Rolle von Petrus, Jakobus und Johannes im Werk des Markus Die drei Narrationen des Evangeliums nach Markus erzählen von Ereignissen, deren Zeugen von dem Apostelkreis nur Petrus, Jakobus und Johannes ...
Artykuły

Przy dźwiękach Dawidowej harfy. Błogosławieni i przeklinani w Psalmach

W krajach Żyznego Półksiężyca, a więc również w starożytnym Izraelu, wypowiadanemu słowu przypisywano moc sprawczą. Przekonanie to znalazło swój wyraz już na pierwszej stronicy Biblii: „Rzekł Bóg… – i stało się…”. Również słowu ludzkiemu przypisywano ...
Artykuły

Świętość w Biblii

  W 1917 roku we Wrocławiu ukazała się książka Rudolfa Otto, należąca do klasyki badań nad świętością[1]. Nosi ona tytuł Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen ...
Artykuły

Śladami wspólnoty Janowej

Ewangelia Janowa, jako powstała najpóźniej, jest najbardziej ze wszystkich dzieł ewangelistów przepracowana teologicznie. Różni się od synoptyków znacząco. Niektórzy egzegeci twierdzą, że autor czwartej ewangelii czerpał materiały z Marka[1]. Inni jednak nie zgadzają się z ...
Artykuły

Spór o alegorię. Orygenes i rabini o Pieśni nad pieśniami

Mówi się o nim, że był pierwszym twórczym pisarsko wyznawcą Chrystusa, który pochodził z chrześcijańskiego domu. Jego ojciec Leonidas dał mu wykształcenie nie tylko matematyce, gramatyce i retoryce, ale także w myśleniu teologicznym i zasadach ...
Artykuły

Zagrożenia przy lekturze Biblii

„Kościół […] zawsze uważał i uważa Pisma Boże zgodnie z Tradycją świętą, za najwyższe prawidło swej wiary” (Dei Verbum 21). Rozwój biblistyki w ostatnich dziesięcioleciach, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, spowodował pogłębienie rozumienia wielu tekstów ...
Artykuły

Zasady interpretacji tekstu biblijnego i ich praktyczne wykorzystanie

  Każda księga biblijna przeniknięta jest symboliką, zwyczajami czasów, w których była pisana, a także kultury dalekiej od umysłu ukształtowanego w oparciu o grecko-rzymskie wzorce. Stąd przy osobistej lekturze Biblii mogą pojawiać się trudności we ...
Artykuły

PROGRESSIVA MANIFESTATIO RESURRECTIONIS CHRISTI

Die Rolle von Petrus, Jakobus und Johannes im Werk des Markus Die drei Narrationen des Evangeliums nach Markus erzählen von Ereignissen, deren Zeugen von dem Apostelkreis nur Petrus, Jakobus und Johannes waren. Markus erwähnt diese ...