Trzy portrety Jezusa. Ewangelie Synoptyczne

Trzy portrety Jezusa. Ewangelie synoptyczne
W kręgu Słowa
Biblos
Tarnów 2006, ss.167

Opis

Zgodnie z ideą autora książki trzech synoptyków: Mateusza, Marka i Łukasza można potraktować jako trzech portrecistów Jezusa. Książkę tę można potraktować jako podręcznik – wstęp do Ewangelii synoptycznych, który nie przedstawia jednak ich dzieł oddzielnie. Uwaga skupia się na postaci samego Jezusa i Jego dzieła. Przedstawione ono zostało w kilku zasadniczych rysach: wydarzenia związane z dzieciństwem Jezusa, Jego nauczanie i działalność cudotwórcza, a wreszcie wydarzenia rozgrywające się przy Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Całość ubogacono ekskursami, które przybliżają tematykę środowiska biblijnego (wierzenia Żydów, instytucje biblijne, święta judaizmu itp.).

Spis treści

WSTĘP – Ekskurs: Zasady osobistej lektury Biblii

POWSTAWANIE EWANGELII SYNOPTYCZNYCH

 • Życie i działalność Jezusa z Nazaretu
  1. Historyczność Jezusa faktem poświadczonym
  2. Postulat socjologiczny
  3. Kryteria autentycznych słów i czynów Jezusa
 • Przepowiadanie ustne i pierwsze formy literackie
  1. Metody mnemotechniczne
  2. Popaschalna interpretacja wydarzeń i słów Jezusa
  3. Przystosowanie do potrzeb wspólnoty
 • Ostateczna redakcja
  1. Redakcja Markowa
   Ekskurs: Architektura świątyni jerozolimskiej
  2. Redakcja Mateuszowa
  3. Redakcja Łukaszowa

DZIECIŃSTWO JEZUSA

 • Redakcja Mateuszowa
  1. Kobiety w rodowodzie Jezusa
  2. Symbolika liczb
  3. „Zanim zamieszkali razem”
  4. Dziewicze poczęcie
  5. Pokłon wędrowców ze Wschodu
  6. Analogia: Mojżesz – Jezus
 • Redakcja Łukaszowa
  1. Bezpłodność karą Bożą
  2. Nadanie imienia
  3. Maryja „pełna łaski”
  4. Sposób poczęcia
  5. Hymny Ewangelii Dzieciństwa
  6. Analogia: Jan Chrzciciel – Jezus

KRÓTKIE WYPOWIEDZI (LOGIA) JEZUSA

 • Rodzaje logiów Jezusa
  1. Logia mądrościowe
  2. Logia prorockie i apokaliptyczne
  3. Logia normatywne (prawne)
  4. Logia autobiograficzne
 • Złota zasada (Mt 7,12)
  1. Hammurabi
  2. Herodot
  3. Isokrates
  4. Ptolemeusz Filadelf
  5. Seneka
  6. Tobiasz
  7. Hillel
  8. Testament Zabulona
  9. Novum w ujęciu „złotej zasady” przez Jezusa
 • Zachęta do podjęcia krzyża (Mt 10,38)
  1. Symbol krzyża w starożytności
  2. Symbol krzyża w Mowie Misyjnej
  3. Symbol krzyża w Tradycji
 • Ciasna brama i wąska droga (Mt 7,13-14)
  1. Metafora bramy u starożytnych
  2. Metafora drogi u starożytnych
  3. Metafora bramy i drogi w Kazaniu na Górze

JEZUS NAUCZA W PRZYPOWIEŚCIACH

 • Przypowieść w literaturze greckiej i rzymskiej
  1. Przypowieść jako parabole
  2. Przypowieść jako similitudo
  3. Przypowieść jako translatio
 • Maszal w Starym Testamencie i literaturze judaistycznej
  1. Maszal w Starym Testamencie
  2. Maszal w literaturze rabinackiej
  3. Maszal w literaturze apokryficznej judaizmu
 • Przypowieść w Nowym Testamencie
  1. Występowanie terminu parabole
  2. Pedagogia Jezusa
 • Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30b-35)
  1. Tekst
  2. Analiza egzegetyczna
   Ekskurs: Słudzy świątyni
   Ekskurs: O tożsamości Samarytan
  3. Orędzie
 • Trudności w interpretacji innych przypowieści
  1. Zaproszeni na gody (Mt 22,1-14)
  2. Niewspółmierna kara (Mt 24,45-51)
  3. Niewykorzystane talenty (Mt 25,14-30)
  4. Nieuczciwy zarządca (Łk 16,1-8)

JEZUS WZYWA DO PRZEBACZENIA

 • Przebaczenie wobec „braci”
  1. Brak przebaczenia a kult
  2. Przebaczenie jako postawa
  3. Przyjęcie Bożego przebaczenia
 • Przebaczenie nie należącym do Kościoła
  1. Brak przebaczenia niszczy więź z Bogiem
  2. Przebaczenie pośród prześladowań

JEZUS UCZY SIĘ MODLIĆ (Mt 6,9-13)

 • Struktura i inwokacja
  1. Struktura modlitwy
  2. Inwokacja
 • Sprawy boskie przedmiotem modlitwy
  1. „Święć się Imię Twoje”
  2. „Przyjdź królestwo Twoje”
  3. „Bądź wola Twoja”
 • Sprawy ludzkie przedmiotem modlitwy
  1. Prośba o chleb powszedni
  2. Prośba o przebaczenie win
  3. Prośba o uchronienie od pokus
  4. Prośba o wybawienie od złego

TŁO KULTUROWE CUDÓW JEZUSA

 • Prawo dwóch dróg i jego niewystarczalność
  1. Prawo dwóch dróg
  2. O pewnej interpretacji Księgi Hioba
 • Specyfika cudów Jezusa
  1. Charakterystyka ogólna wydarzeń cudownych
  2. Terminy na określenie wydarzeń cudownych
  3. W kręgu genologii wydarzeń cudownych

JEZUS UZDRAWIA

 • Uzdrowienia w Starym Testamencie i judaizmie
  1. Uzdrowienie Naamana (2Krl 5,1-19)
  2. Uzdrowienie Ezechiasza (2Krl 20,1-7)
  3. Działalność Chaniny ben Dosa
 • Uzdrowienia w świecie greckim i rzymskim
  1. Uzdrawiająca moc Asklepiosa
  2. Cuda Wespazjana
 • Uzdrowienia w ewangeliach
  1. Wiara a uzdrowienie
  2. Mesjański wymiar uzdrowień
  3. Choroba a grzech
  4. Uzdrowienia w szabat
 • Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12)
  1. Tekst
  2. Analiza egzegetyczna
  3. Orędzie
 • Ekskurs: kim byli uczeni w Piśmie?

JEZUS UWALNIA OD ZŁYCH MOCY

 • Egzorcyzmy w Starym Testamencie i judaizmie
  1. Bóg czy Szatan?
  2. Wypędzenie Asmodeusza
  3. Demony apokryfów
  4. Talmud o pochodzeniu złych duchów
  5. Egzorcyzmy Eleazara
  6. Egzorcyzmy Salomona
 • Ekskurs: „Z piekła rodem” czyli rodowód diabła
 • Egzorcyzmy w świecie greckim i rzymskim
  1. Daimon i daimonion
  2. Egzorcyzmy Apoloniusza z Tiany
 • Egzorcyzmy w ewangeliach
  1. Duch zły czy nieczysty?
  2. Władca Much ujarzmiony
  3. Egzorcyzm a wiara
 • Uwolnienie córki Syrofenicjanki (Mk 7,24-30)
  1. Tekst
  2. Analiza egzegetyczna
  3. Orędzie
 • Ekskurs: Zagrożenia duchowe – aktualność problemu

JEZUS WSKRZESZA UMARŁYCH

 • Wskrzeszenia w Starym Testamencie
  1. Wskrzeszenie dokonane przez Eliasza (1Krl 17,17-24)
  2. Wskrzeszenie dokonane przez Elizeusza (2Krl 4,8-37)
 • Wskrzeszenia w świecie greckim i rzymskim
  1. Wskrzeszenie dokonane przez Aploniusza
  2. Wskrzeszenia dokonane przez Empedoklesa i Asklepiadesa
 • Wskrzeszenia w ewangeliach
  1. Wskrzeszenie młodzieńca z Nain (Łk 7,11-17)
  2. Wskrzeszenie Łazarza (J 11,1-45)
 • Wskrzeszenie córki Jaira (Mk 5,21-24a.35-43)
  1. Tekst
  2. Analiza egzegetyczna
  3. Orędzie

JEZUS PANUJE NAD NATURĄ

 • Cuda nad naturą w Starym Testamencie i judaizmie
  1. Przejście z niewoli egipskiej do Kanaanu
  2. Wybawienie z jaskini lwów i rozpalonego pieca
  3. Cuda Naqdimona ben Gorion
  4. Ukaranie plądrujących groby
  5. Ukaranie Ozjasza
 • Cuda nad naturą w świecie greckim i rzymskim
  1. Świadectwo Ateneusza
  2. Poczynania bóstw greckich
  3. Natura okiełznana przez Rzymian
 • Cuda nad naturą w Nowym Testamencie
  1. Ewangeliczne relacje o cudach nad naturą
  2. Ukryty charakter cudów nad naturą
 • Cudowne rozmnożenie chleba (Mk 6,32-44; 8,1-10)
  1. Tekst
  2. Analiza egzegetyczna
  3. Orędzie

PASCHA JEZUSA

 • Ustanowienie Eucharystii
  1. Zapowiedzi Eucharystii
  2. Ustanowienie Eucharystii
  3. Znaczenie teologiczne Eucharystii
 • Ekskurs: Żydowskie Święto Paschy
 • Piotr i Judasz – studium postaci
  1. Postacie dramatu: Piotr
  2. Postacie dramatu: Judasz
  3. Dramat postaci: Piotr i Judasz
 • Pusty grób Jezusa (Mt 28,1-10)
  1. Tekst
  2. Analiza egzegetyczna
  3. Orędzie

WYBRANA BIBLIOGRAFIA