Apokalipsa. Wprowadzenie

Autorstwo księgi przypisuje się apostołowi Janowi, który był jednym z uczniów Jezusa, bądź też osobie należącej do tzw. szkoły Janowej. Historia powstania Apokalipsy owiana jest tajemnicą, wiadomo jednak, że księga została napisana pod koniec I wieku po Chr. (prawdopodobnie około 95 roku) lub na początku II wieku. Jan przebywał na wygnaniu na wyspie Patmos, gdy …

Księga Malachiasza. Wprowadzenie

Nazwa księgi  wywodzi się od hebrajskiego imienia Malachi, co oznacza „mój posłaniec”. Autor księgi jest nieznany, ale powszechnie uważa się, że powstała w latach 500-450 p.n.e., po powrocie Izraelitów z wygnania babilońskiego. Księga Malachiasza skupia się na kwestiach kultowych i moralnych. Głównym jej tematem księgi jest krytyka Izraelitów za ich złe postępowanie i apel, aby …

Księga Zachariasza. Wprowadzenie

Zachariasz był jednym z ostatnich proroków biblijnych. Księga nosząca jego imię zawiera wiele proroctw dotyczących odbudowy Jerozolimy i przyjścia Mesjasza. Składa się z 14 rozdziałów. Jest podzielona na dwie części – pierwsza skupia się na proroctwach dotyczących odbudowy Jerozolimy po powrocie izraelskich wygnańców z Babilonii, a druga część dotyczy przyszłych wydarzeń, w tym przyjścia Mesjasza. …

Księga Aggeusza. Wprowadzenie

Aggeusz przemawiał do Izraelitów po powrocie z wygnania babilońskiego. Jego głównym zadaniem było zachęcenie Izraelitów do odbudowy świątyni jerozolimskiej, która została zniszczona przez Babilończyków. Księga Aggeusza składa się z czterech krótkich rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje słowa proroka Aggeusza, które on otrzymał od Boga, nakazujące odbudowę świątyni. Aggeusz przekazuje te słowa władcom Izraela, kapłanom i ludowi. …

Księga Sofoniasza. Wprowadzenie

Prorok Sofoniasz żył w VII wieku przed Chr. Księga oznaczona jego imieniem zawiera proroctwa, wizje i nauki proroka dotyczące Izraela i narodów pogańskich. Sofoniasz ostrzegał Izraela przed karą Bożą za grzechy, a także przepowiadał zbawienie i odrodzenie dla tych, którzy będą wierni Bogu. Historia powstania księgi Sofoniasza jest opisana we wstępie tego dzieła. Sofoniasz był prorokiem …

Księga Habakuka. Wprowadzenie

„Węzłowym zagadnieniem księgi jest problem odpłaty Bożej, rozważanej w odniesieniu do Izraela i narodów obcych. Bóg, rządca świata i stróż sprawiedliwości, nie może pozwolić na triumf najeźdźcy oddanego bałwochwalstwu, a nawet bezbożnego. Jakkolwiek jest on w ręku Boga narzędziem kary na Izraela i narody obce, tym niemniej Izrael jest przecież narodem sprawiedliwym, Jego „pomazańcem”. Punktem …

Księga Nahuma. Wprowadzenie

„Poetycki utwór Nahuma, odznaczający się logicznym układem treści, rozwija trzy zasadnicze myśli. Po krótkim wstępie, w którym napawa otuchą uciemiężony naród izraelski, przystępuje Nahum do właściwego sobie tematu, a mianowicie ogłoszenia Asyrii surowego wyroku. Przewodnią myślą teologiczną jest dla niego pomsta Boża nad krwawym i niesprawiedliwym ludem asyryjskim. Poczynając od 2,2 przedstawia Nahum realizację planu …

Księga Micheasza. Wprowadzenie

„Księga Micheasza wnosi ważne szczegóły do historii objawienia: o pochodzeniu i naturze Mesjasza, o Jego Matce, o oczyszczonej Reszcie, o przyszłym królestwie mesjańskim. W teologii została podkreślona szczególnie wszechmoc i sprawiedliwość Boża (wpływ Amosa) oraz miłość Boża, domagająca się wzajemności na mocy przymierza synajskiego” – ze wstępu do Biblii Tysiąclecia Polub stronę na Facebook

Księga Jonasza. Wprowadzenie

„W przeciwieństwie do innych ksiąg prorockich Księga Jonasza nie zawiera ani mów i upomnień, ani wyroczni. Jest opowieścią o proroku, który najpierw przez zamierzoną ucieczkę na przeciwległy kraniec świata chce uwolnić się od powierzonej mu przez Pana misji prorockiej. A następnie, gdy pod presją nadzwyczajnych wypadków spełnia wreszcie posłannictwo Boże w Niniwie i osiąga niespodziewany …

Księga Abdiasza. Wprowadzenie

„Jak wynika z treści, Edom stanął po stronie wrogów Izraela i brał udział w pustoszeniu Ziemi Świętej i Jerozolimy. Brak wzmianki o zburzeniu świątyni oraz aluzja do zjednoczenia rozdzielonych królestw izraelskiego i judzkiego sprzyja tezie, że nie chodzi tu o zburzenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora w r. 587/586, lecz o spustoszenie za czasów Jorama (852/841). Stąd …

Księga Amosa. Wprowadzenie

„Amos pochodził z judzkiego miasta Tekoa, był pasterzem i hodowcą drzew figowych. Swą działalność prorocką rozwijał jednak wyłącznie na terenie państwa północnego, zwłaszcza w Betel, schizmatyckim sanktuarium Izraela. Dokładniejsza data jego wystąpienia i głoszenia słowa prorockiego nie jest znana, choć przypada na pewno na okres panowania Jeroboama II (782-753). Wzmiankowane w „trzęsienie ziemi” (Am 1,1) …

Księga Joela. Wprowadzenie

„Myślą przewodnią całej Księgi Joela jest „dzień Pański”. Zdaje się, że wyrażenie to jest zapożyczone od proroka Abdiasza na określenie dnia sądu. W opisie sądu Jl nawiązuje do starej tradycji ludowej. Najpierw ukazuje on „dzień Pański” jako doraźną karę zesłaną na naród wybrany, by pobudzić go do pokuty, a następnie traktuje „dzień Pański” jako ostateczną …

Księga Ozeasza. Wprowadzenie

„Druga połowa VIII w. stoi w państwie północnym pod znakiem zamętu politycznego oraz upadku religijno-moralnego. Zanikał sakralny charakter monarchii, a często zmieniający się władcy nie troszczyli się o zachowanie przymierza między Bogiem a wybranym narodem. Ozeasz karci w swoich mowach wszelkie nadużycia synkretyczne, kreowanie królów bez pytania się o wolę Bożą oraz występki moralne zakazane …

Księga Daniela. Wprowadzenie

Księga obejmuje opowiadania biograficzne (1-6) oraz część prorocką (7-12). Część pierwsza ma charakter haggady, druga zaś apokaliptyczny. Księga powstała po hebrajsku, jednak zawiera także fragmenty aramejskie (2,4b-7,28), a w LXX dodatki greckie (3,24-90; 13-14). Autor przedstawia władzę królewską jako przeciwną Bogu, z tego też powodu królestwo ulec może zagładzie. Ratunek może przynieść jedynie interwencja Boża, …

Księga Ezechiela. Wprowadzenie

Prorok Ezechiel, pochodzący z rodu kapłańskiego, należał do pierwszej grupy deportowanych do Babilonii. Jego księga składa się z następujących części: powołanie proroka (1-3), groźby pod adresem Jerozolimy i Judy (4-24), proroctwa o narodach pogańskich (25-32), zapowiedź odbudowy królestwa Izraela (33-39) oraz opis nowej świątyni i nowego kształtu państwa (40-48). Choć sam Ezechiel zakończył swą działalność …