Strefa Biblii

Ewangelia Mateusza

Uwalniające przebaczenie

fot. E. Wroczyńska Nauka Jezusa różni się od nauczania rabinów, którzy twierdzili, że przebaczyć grzesznikowi można trzy razy. Jezus swoje nauczanie stosował we własnym życiu – przebaczał i uczył przebaczać. Do człowieka sparaliżowanego, zanim go uzdrowił, powiedział: „Synu odpuszczają ci się twoje grzechy”; kobiecie cudzołożnej powiedział: „Idź i od tej chwili już nie grzesz”, zapewniając ją wcześniej: „Ja ciebie nie potępiam!”; aby jej nie zawstydzić nachylił się i pisał palcem po ziemi. Gdy uczył nas, w jaki sposób się modlić, ...
AudioEwangelia Mateusza

Upomnienie braterskie

Egipt, Muhafaza – Morze Czerwone (fot. M. Rosik) Fragment mówiący o upomnieniu braterskim ukazuje ciekawą perspektywę procesu przebaczania i pojednania w Kościele. Jezus mówił o dwóch różnych rodzajach przebaczenia; każdy bowiem wezwany jest do przebaczenia, jednym jednak należy przebaczyć tak, jak się przebacza wierzącemu w Chrystusa, innym tak, jak się przebacza poganom. Zasadnicza różnica polega na tym, że jeśli ktoś jest osobą wierzącą i przyznaje się do Jezusa, to z taką osobą należy wyjaśnić każde zaistniałe nieporozumienie; należy podjąć próbę ...
AudioEwangelia Mateusza

Zgorszenie

fot. M. Rosik Rozdział osiemnasty Ewangelii Mateusza rozpoczyna się mową o Kościele, zwaną niekiedy mową eklezjologiczną. Ewangelista ukazuje, w jaki sposób należy kształtować relacje w nowo rodzącej się wspólnocie. Punktem wyjścia Jezusowych rozważań jest pytanie uczniów skierowane do Mistrza: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”. Listen to Zgorszenie # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Zapowiedź męki i podatek świątynny

W coniedzielnej audycji Radia „Wrocław” (godz. 6.50), zatytułowanej „Głos na pustyni”, kontynuujemy refleksję nad Ewangelią Mateusza. Listen to Zapowiedź męki i podatek świątynny # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Uzdrowienie epileptyka

W starożytnym Izraelu epileptyków uważano za ludzi będących pod panowaniem szatana; nie rozróżniano więc pomiędzy uzdrowieniem a egzorcyzmem. W tym wypadku epilepsja widziana była jako opętanie – bezpośredni wpływ złego ducha na ciało człowieka. Do Jezusa przybliża się pewien człowiek, który pada przed Nim na kolana; gest ten jest wyrazem usilnej prośby skierowanej do Jezusa. Listen to Uzdrowienie epileptyka # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at  
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Psalmów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Psałterza. We wstępie do tej księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Nazwa „psalm” pochodzi z greckiego i łacińskiego określenia psalmos/psalmus i odpowiada hebrajskiemu mizemor. Oznacza ona utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych (zimmer). Kanoniczny zbiór psalmów Biblii Hebrajskiej obejmuje 150 takich utworów, przekazanych przez tradycję synagogalną. Nadto znany był szereg innych psalmów niekanonicznych: tłumaczenie greckie LXX wymienia np. Ps 151, a zwój psalmów znaleziony w Qumran (11 Q ...
AudioEwangelia Mateusza

Na Taborze

Fresk w kościele Przemienienia Jezusa na górze Tabor (fot. G. Pazdro) Mateusz zauważa, że wydarzenie, które według tradycji rozegrało się na górze Tabor, odbyło się „po sześciu dniach”. Owe sześć dni minęło zapewne od wyznania Piotra pod Cezareą Filipową; tam Piotr uznał w Jezusie Syna Bożego, teraz na górze przemienienia sam Bóg wyznaje synostwo Boże Jezusa. Przemienienie zostało umieszczone także w kontekście zapowiedzi męki i zmartwychwstania. Wiara uczniów mogła doznać wstrząsu po oznajmieniu Jezusa, że idzie do Jerozolimy, aby tam ...
AudioEwangelia Mateusza

W cieniu krzyża

Bezpośrednio po pierwszej zapowiedzi męki i zmartwychwstania Jezus wzywał swoich uczniów do zaparcia się samego siebie, do pójścia za Nim i do naśladowania Go. Perspektywa pójścia za Jezusem musiała budzić w uczniach przerażenie, skoro dowiedzieli się, że oto ich Mistrz i Nauczyciel idzie do Jerozolimy, tam będzie wydany i zostanie zabity. Niezwykle istotne jest pojawienie się już w pierwszej wypowiedzi Jezusa, motywu krzyża. Jezus wzywa, aby ten kto idzie za Nim, wziął swój krzyż. Listen to W cieniu krzyża # ...
AudioEwangelia Mateusza

Wyznanie Piotra

Cezarea Filipowa to niewielka miejscowość położona w odległości około 40 km na północ od Jeziora Galilejskiego. W starożytnym Izraelu była centrum religijnym pogańskiego kultu. Stąd też bierze początek jedno ze źródeł wód rzeki Jordan. Syn Heroda Wielkiego Filip podniósł tę niewielką miejscowość do godności miasta i na cześć cesarza rzymskiego nazwał je Cezareą, natomiast przydomek „Filipowa” miasto zawdzięcza właśnie Filipowi. Co się tam wydarzyło? Listen to Wyznanie Piotra # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at
AudioEwangelia Mateusza

Kwas czy nauka faryzeuszów?

W języku aramejskim rzeczowniki „kwas” i „nauka” posiadają bardzo podobne brzmienie fonetyczne. Nie jest więc wykluczona pomyłkowa zamiana w przekładzie greckim. Ostrzeżenie Jezusa brzmiałoby wówczas: „strzeżcie się nauki faryzeuszów i saduceuszów”. Listen to Kwas czy nauka faryzeuszów? # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Drugie rozmnożenie chleba

Z okolic pogańskich Tyru i Sydonu, Jezus powraca nad Jezioro Galilejskie. Mateusz nie podaje motywów, dla których Jezus zdecydował się powrócić. Wzmianka o tym, że „wyszedł na górę i tam przebywał”, sugeruje, że Jezus zdecydował się na samotną modlitwę. Góra często stawała się miejscem odosobnienia Jezusa; to tam spotykał się z Ojcem, tam nawiązywał z Nim intymny kontakt i tam rozmawiał o misji, którą miał spełnić na ziemi. Niejednokrotnie po nocy spędzonej na modlitwie na górze, Jezus powracał i podejmował ...
AudioEwangelia Mateusza

Kobieta kananejska

Akcja narracji Mateuszowej Ewangelii przenosi się na tereny pogańskie, w okolice Tyru i Sydonu. Miasta te znajdowały się na terenach dawnej Fenicji. Ślady kultury fenickiej odnajdujemy już na 3000 lat przed Chr. Niektórzy są przekonani, że nazwa naszego kontynentu – Europa, pochodzi od imienia córki króla fenickiego, króla Tyru. To niezwykłe miasto Fenicjanie zwykli nazywać „Królową Morza”. Co się tam wydarzyło, gdy pojawił się Jezus? Listen to Kobieta kananejska # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Hioba. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Księgi Hioba. We wstępie do tej księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: Księga Hioba składa się z części pisanych prozą, rozdz. Hi 1-2 [->Hi 1,1] i Hi 42,7-17, oraz z poematu, wyraźnie dzielącego się na dwie części: rozdz. Hi 3-28 [->Hi 3,1] i Hi 29-42,6 [->Hi 29,1]. Wstęp i zakończenie odbiegają formą literacką od poematu, z którym pozostają tylko w luźnym związku. Nie odrzucając historyczności samej osoby głównego bohatera, o którym wspomina ...
AudioEwangelia Mateusza

Prawdziwa nieczystość

Kontrowersja Jezusa z przywódcami religijnymi Izraela sprowadza się zasadniczo do zakwestionowania przez Niego owej tradycji. Jezus uznaje, że jest ona dziełem człowieka i niekiedy może stać nawet w sprzeczności z Bożym Prawem. Dyskutując z adwersarzami, Jezus poszerza perspektywę dysputy, zatrzymuje się bowiem nie tylko na poruszanych przez nich kwestiach, ale sięga dalej – odwołuje się do woli Boga. Listen to Prawdziwa nieczystość # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at  
AudioEwangelia Mateusza

Jezus kroczy po jeziorze

Cud kroczenia Jezusa po wodach jeziora należy do gatunku cudów nad naturą. Opowiadanie Mateuszowe zasadza się na linii starotestamentalnych cudów dokonywanych nad naturą; Mojżesz w cudowny sposób przeprowadził lud Izraela najpierw przez Morze Czerwone, a później przez rzekę Jordan; rozdzielenia wód Jordanu dokonali także Eliasz i Elizeusz. Listen to Jezus kroczy po jeziorze # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
Słowo blisko CiebieVideo

List do Hebrajczyków. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Hebrajczyków. W Biblii Tysiąclecia we wprowadzeniu do tej księgi czytamy: Sprawa autorstwa listu zajmowała i dotąd zajmuje umysły uczonych. Zainteresowania te wywołane są osobliwym jego charakterem, wahaniami tradycji co do jego autorstwa oraz różnymi poglądami na jego dzisiejszą formę. Nie jest bowiem ustalone, czy jest on przekładem zaginionego oryginału aramejskiego, pióra św. Pawła, czy też – co jest bardziej prawdopodobne – zredagowaniem myśli Pawłowych przez kogoś stojącego blisko osoby ...
Słowo blisko CiebieVideo

List do Filemona. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Filemona. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Pierwsze rozmnożenie chleba

Pierwsze rozmnożenie chleba było więc wyrazem misji Jezusa skierowanej do Żydów. Inaczej będzie przy drugim rozmnożeniu chleba, dokonanym na terenach pogańskich; tam Jezus ofiarowuje dary zbawcze również poganom. W obrazie rzesz kroczących za Jezusem i karmiących się chlebem, możemy dostrzec symbol Kościoła, który idzie za Jezusem i od Niego czerpie chleb eucharystyczny. Ci, którzy do Kościoła przynależą, nigdy nie upadną z wyczerpania, albowiem sam Jezus, dawca chleba dającego życie, jest pomiędzy nimi. Listen to Pierwsze rozmnożenie chleba # ks. Mariusz ...
Słowo blisko CiebieVideo

List do Tytusa. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Tytusa. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Śmierć Jana Chrzciciela

Kością niezgody pomiędzy Janem Chrzcicielem a Herodem Antypasem był ślub tego ostatniego z żoną jego brata – Herodiadą. Antypas porzucił swoją pierwszą żonę, córkę króla Nabatejczyków, Aretasa IV. W 36 roku po Chr. Aretas IV, chcąc pomścić zniewagę wyrządzoną jego córce, wystąpił zbrojnie przeciwko Antypasowi, zaatakował i pokonał go. Antypas miał nadzieję, że otrzyma posiłki ze strony Rzymu, jednak Rzym nie posłał swoich wojsk, bo akurat wtedy dokonała się zmiana na tronie cesarskim. W roku 37 brat Herodiady Agrypa I ...
AudioEwangelia Mateusza

Jezus w Nazarecie

Fakt, że znana jest mieszkańcom Nazaretu bliższa i dalsza rodzina Jezusa, która niczym nie różni się od zwykłych galilejskich rodzin sprawia, że w ich sercach rodzą się wątpliwości („i powątpiewali o Nim”). Jezus na ich wątpliwości odpowiada powiedzeniem w formie przysłowia: „Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. Sam wobec siebie stosuje tytuł „proroka”. Listen to Jezus w Nazarecie # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. Wprowadzenie

fot. M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Skarb, perła i sieć

Pliniusz Starszy w swej Historia naturalis zauważa: „Ze wszystkiego na świecie najcenniejsze są perły”. Nic więc dziwnego, że o swe kolekcje pereł dbała Kleopatra, żona Kaliguli, Cezar czy bogate patrycjuszki Rzymu. Nic też dziwnego, że istnieli prawdziwi poszukiwacze pereł – nie poławiacze (tych Palestyna nie znała), ale kupcy odbywający dalekie podróże, by odnaleźć najwartościowsze. Stary Testament porównuje zdobycie mądrości do pozyskiwania pereł: „Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi: bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto, ...
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Wprowadzenie

Współczesne Saloniki, Grecja (fot. M. Rosik) W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Gorczyczne ziarno

Wrocław – miasto mostów (fot. M.Rosik) Spośród trzech gatunków południowej gorczycy: sinapis nigra – alba, brassica nigra i salvadora persica najprawdopodobniej przypowieść mówi o pierwszym. Jego łodyga osiąga rozmiary trzech, czterech metrów, dlatego w przypowieści mowa jest o „drzewie”. Choć w rzeczywistości Izraelici znali ziarna mniejsze niż ziarno gorczycy, to jednak przysłowiową stała się małość ziarna gorczycznego. Audycja „Głos na pustyni” co niedzielę o godz. 6.50 na falach Radia „Wrocław”. Serdecznie zapraszam! Listen to Ziarno gorczycy # ks. Mariusz Rosik ...
Słowo blisko CiebieVideo

List do Kolosan. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Kolosan. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Filipian. Wprowadzenie

Widzenie Pawła – pewien Macedończyk prosi o pomoc (Dz 16,10). Mozaika przy kościele św. Mikołaja w Kawali, Grecja (fot. M. Rosik) W naszym projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Filipian. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Link: tutaj.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Efezjan. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Efezjan. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Link: tutaj.  
AudioEwangelia Mateusza

Pszenica i chwast

Wiele przypowieści Jezusa rozpoczyna się słowami „Królestwo niebieskie podobne jest do…”. Tak też jest i w tym przypadku. Temat królestwa Bożego jest nie tylko głównym zagadnieniem poruszanym w przypowieściach, ale także zasadniczym tematem całego nauczania Jezusa. Jezus rysuje przed swymi słuchaczami obraz człowieka, który sieje na swej roli dobre nasienie. Z dalszego toku akcji czytelnik dowiaduje się, że owym nasieniem jest pszenica. Jezusowa przypowieść zapisana została po grecku, jednak ma swój palestyński koloryt. Jaki? Listen to Pszenica i chwast # ...
Słowo blisko CiebieStrefa BibliiVideo

List do Galatów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Galatów. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Cel Jezusowych przypowieści

Uczniowie zwracają się do Jezusa z zapytaniem o wybór przypowieści jako nośnika Jego nauki. Jedną z ulubionych form nauczania Jezusa, w których przedstawiał naukę o królestwie Bożym są przypowieści. Są one szczególnym rodzajem nauczania, nie mającym odpowiednich modeli w literaturze tamtego czasu, jakkolwiek sam sposób mówienia posługujący się obrazami codziennego życia był znany, choć teoria przypowieści zaczerpnięta od Kwintyliana czy Arystotelesa nie jest adekwatna na terenie biblijnym. Przypowieść zachowuje podstawowe znaczenie mashalu, który w Starym Testamencie często wskazywał na porównanie, ...
AudioEwangelia Mateusza

Przypowieść o siewcy

Ze swej rabinackiej katedry, którą stanowi zakotwiczona u brzegu jeziora łódź rozpoczyna Jezus swą mowę bardzo osobistą przypowieścią, w której zawarł własne obserwacje co do rezultatów głoszonego przez siebie słowa. Zapewne radował się wszystkimi, którzy ochoczym sercem przyjmowali Jego nauczanie i przynosili plon stokrotny, a smucił każdym powątpiewającym, odrzucającym lub wręcz wrogo nastawionym do słów o królestwie Bożym. Listen to Przypowieść o siewcy # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at
AudioEwangelia Mateusza

Krewni Jezusa

Ewangelie wspominają niekiedy o braciach o siostrach Jezusa. Mateusz na przykład relacjonuje zdumienie mieszkańców stron Jezusa nad Jego mądrością, które łączy się z odwołaniem do Jego krewnych: „A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, [Jezus] nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie ...
AudioEwangelia Mateusza

Znak Jonasza

Ulice stolicy Libanu [fot. M. Rosik] Obok faryzeuszów stają uczeni w Piśmie i razem domagają się od Jezusa znaku, który potwierdzi Jego posłannictwo. Na określenie znaku Mateusz używa terminu semeion. Termin ten bardzo często odnosi się do cudów dokonywanych przez Jezusa. W sformułowaniu „znak Syna Człowieczego” odnosi się do ostatecznego przyjścia Chrystusa w paruzji. Jego natura nie jest wyraźnie sprecyzowana: „Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego ...
AudioEwangelia Mateusza

Zarzuty faryzeuszów

Do dysputy na temat tego, jaką władzą Jezus dokonuje uwolnień od wpływu złych duchów dochodzi po uzdrowieniu człowieka niewidomego i niemego jednocześnie. To wydarzenie stanowi tło dla owej dysputy. Samo uzdrowienie przedstawione jest bardzo lakonicznie. Ominięte są niemal wszystkie formalne elementy opowiadań o uzdrowieniu. Stwierdza się jedynie pojawienie człowieka chorego przed Cudotwórcą i sam fakt uzdrowienia. Nie mówi się nic na temat sposobu uzdrowienia, gestu lub formuły cudotwórczej. Wspomina się natomiast reakcję tłumu; jest nią podziw i uznanie w Jezusie ...
Słowo blisko CiebieVideo

Listy do Koryntian. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listów do Koryntian. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Uzdrowienie w szabat

Kwestię wierności przepisom szabatowym kontynuuje Mateusz w opowiadaniu o uzdrowieniu człowieka z paraliżem ręki. Scena rozgrywa się w synagodze, przypuszczalnie przed lub po sobotnim nabożeństwie. Jezus zostaje zagadnięty prowokacyjnym pytaniem o to, czy wolno w szabat uzdrawiać. Ewangelista jasno podaje motyw postawienia tego pytania: „by móc Go oskarżyć”. Widać więc, że opozycja wobec Jezusa narasta. Listen to Uzdrowienie w szabat # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Zrywanie kłosów w dzień szabatu

Opowiadanie o zrywaniu kłosów zboża przez uczniów Jezusa w dniu szabatu podejmuje zagadnienie Jego stosunku do Prawa. Uczniowie wraz z Jezusem znajdują się wśród pól w dniu szabatu. Gdy pojawia się u nich poczucie głodu, zaczynają zrywać kłosy. Z punktu widzenia obecnej moralności wielu zarzuca uczniom, że zrywali kłosy z nie swojego pola. Inaczej widzi to Stary Testament. Prawo zezwalało na takie zachowanie. Odpowiedni przepis głosi: „Gdy wejdziesz do winnicy swego bliźniego, możesz zjeść winogron do syta, ile zechcesz; lecz ...
Słowo blisko CiebieVideo

List do Rzymian. Wprowadzenie

W projekcie „SŁowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Rzymian. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Modlitwa Jezusa i nasza

fot. M. Rosik Mateusz ukazuje Jezusa, który modli się do Ojca, uwielbiając Go. Modlitwa jest przede wszystkim przeżyciem duchowym, dlatego – choć powiedziano i napisano o niej wiele – wymyka się ona ostatecznie ludzkim opisom. Możemy jedynie przybliżyć jej istotę; nie uda nam się jednak oddać w całej głębi za pomocą ludzkiego języka, czym ona jest. Listen to Modlitwa Jezusa i nasza # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioEwangelia Mateusza

Opinia Jezusa o Jemu współczesnych

Orędzie przyniesione przez Jezusa domaga się jednoznacznej odpowiedzi. Można je przyjąć lub odrzucić. Pozostanie obojętnym jest równoznaczne z odrzuceniem tego orędzia. Wielu ludzi nie potrafi na co dzień przyjąć i odkrywać prawdy o Bożej miłości. Żyją ze świadomością, że Bóg jest kimś dalekim i trudno im dostrzec przejawy Jego troski o zwykłe sprawy. Nie czują się w pełni kochani i akceptowani przez Boga. Wiedzą, że Bóg jak kochający Ojciec chce uczynić nas szczęśliwymi, jednak wiedza ta w żaden sposób nie ...
AudioEwangelia Mateusza

Pytanie Jana Chrzciciela

fot. M. Rosik Jan został uwięziony z powodu jawnego sprzeciwu wobec Heroda. We więzieniu docierają doń głosy o czynach Jezusa. Kieruje więc do Niego wysłanników z zapytaniem, czy Jezus jest Mesjaszem. Pytania tego nie formułuje wprost, odpowiedź Jezusa również nie jest bezpośrednia. Odpowiedź, jaką otrzymali wysłannicy Jana, jest w pewnym sensie streszczeniem całej działalności Jezusa. Bazuje ona na kilku fragmentach Izajaszowych: „niewidomi wzrok odzyskują” (Iz 29,18; 35,5); „chromi chodzą” (Iz 35,6); „trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą” (Iz 29,18; 35,5); „umarli ...
AudioEwangelia Mateusza

Zachęta do podjęcia krzyża

Jak należy rozumieć symbol krzyża? Powszechnie w interpretacji logionJezusowy odnoszony jest często do choroby. Czy taka interpretacja jest właściwa? Odpowiedź daje spojrzenie na kontekst, w którym dużo miejsca zajmują zapowiedzi prześladowań. Zdanie to pada bowiem w mowie misyjnej, skierowanej do uczniów wyruszających na głoszenie dobrej nowiny. Listen to Zachęta do niesienia krzyża # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Zapowiedź prześladowań

fot. M. Rosik Z głoszeniem bliskości królestwa Bożego nierozerwalnie związana jest zapowiedź prześladowań. Uczniowie, którzy prowadzą działalność misyjną, spotykać się będą z wrogością. Jezus, zapowiadając prześladowania, wyznacza jednocześnie zasady postępowania w ich obliczu. Rozpoczyna swą wypowiedź od zasady ogólnej: „Miejcie się na baczności przed ludźmi”. Po niej następują szczegółowe przykłady zapowiadanych form prześladowania. Listen to Zapowiedź prześladowań # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwsza i Druga Księga Machabejska. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Ksiąg Machabejskich. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Jezus wysyła na misje

Mateusz wzmiankuje, że apostołowie zostali przez Jezusa „posłani”, co oznacza, że została im powierzona misja do spełnienia. Treść tej misji wyjaśniają kolejne wskazania, których Jezus udzielił swym uczniom. Listen to Jezus wysyła na misje # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Estery. Wprowadzenie

fot. archiwum: M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Estery. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Jezus pasterzem

fot. archiwum: M. Rosik Działalności nauczycielskiej Jezusa towarzyszy Jego działalność cudotwórcza. Mateusz stwierdza, że Jezus „leczył wszystkie choroby i wszelkie słabości”. Istnieje swoiste sprzężenie zwrotne pomiędzy nauczaniem i czynami Jezusa: nauczanie wyjaśnia czyny, czyny zaś potwierdzają naukę. Z tego powodu występują zawsze łącznie. Nauczanie jest nierozdzielne od czynów. Ewangelista podkreśla motyw miłosierdzia, które kierowało Jezusem: „litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza”. To ostatnie sformułowanie zaczerpnięte zostało z kart Starego Testamentu. Mojżesz zwracał ...
AudioEwangelia Mateusza

Uzdrowienie niewidomych

Opowiadanie o uzdrowieniu dwóch niewidomych nasuwa refleksję na temat metaforycznego znaczenia ślepoty. Może być ona rozumiana jako symbol grzechu, zaślepienia. W takim właśnie znaczeniu terminem tym posługiwał się Jezus, gdy wytykał faryzeuszom i innym religijnym przywódcom narodu wybranego ich postawę. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu „Światło – Życie” pisał: „W życiu każdego człowieka, albo już zaistniał albo zaistnieje ten moment, kiedy spotka się jako człowiek niewidomy z Chrystusem, który otworzy mu oczy. I to jest moment najważniejszy w życiu. Darowanie ...
AudioEwangelia Mateusza

Zatrzymanie krwotoku i wskrzeszenie

fot. archiwum ks. M. Rosik Pozycja przewodniczącego synagogi cieszyła się szacunkiem w społeczności żydowskiej. Do jego zadań należało nie tylko przygotowanie i animowanie nabożeństw szabatowych, ale także czuwanie nad stanem synagogi w jej wymiarze materialnym. Gest przypadnięcia do stóp Jezusa wprowadza kolejny element schematu opowiadań o cudach: prośbę. Prośba ta jest wyrazem niezwykłej wiary – wiary w to, że Jezus może przywracać życie. Przełożony synagogi wierzy, że Jezus może to uczynić przez położenie ręki: „Panie, moja córka dopiero co skonała, ...
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Judyty. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Judyty. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Powołanie Mateusza i kwestia postu

fot. M. Rosik Scena powołania Mateusza zarysowana jest przez ewangelistę bardzo krótko. Wynika to być może z faktu, że ewangelista opowiada sam o sobie. Mateusz był celnikiem. Jego zadanie polegało na zbieraniu podatku celnego za handel rybami wyłowionymi w Jeziorze Galilejskim. Celnicy w społeczeństwie żydowskim uchodzili za grzeszników nie tylko dlatego, że padało na nich podejrzenie o podwyższanie podatków, ale także dlatego, że mieli częsty kontakt z cudzoziemcami, a więc z poganami, którzy uchodzili za ludzi nieczystych. Na Jezusowe wezwanie ...
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Tobiasza. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” czytamy Księgę Tobiasza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Uzdrowienie paralityka

Mateuszowa narracja o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego dowartościowuje także relację przyjaźni. Ważne w takiej interpretacji jest stwierdzenie ewangelisty, iż Jezus dokonał uzdrowienia ze względu na wiarę osób towarzyszących i pomagających choremu. „Widząc ich wiarę” Jezus okazał cudotwórczą moc paralitykowi. Fakt ten świadczy pośrednio, iż Bóg ceni autentyczną przyjaźń międzyludzką i dowartościowuje relację opartą na wzajemnym zaufaniu i chęci niesienia pomocy, nawet jeśli jedna ze stron nie potrafi w pełni zawierzyć Bogu. Nie wiemy bowiem nic o wierze dotkniętego paraliżem chorego. Opowiadanie ...
AudioEwangelia Mateusza

Gadareńczycy

Mateusz zauważa, że oto dwaj opętaniwybiegli naprzeciw Jezusa. Terminologia biblijna nie zna późniejszego rozróżnienia teologicznego na opętanie, obsesję czy dręczenie. Właściwie każdy silny wpływ złego ducha na człowieka mógł być nazywany opętaniem. Opętani obrali sobie za mieszkanie grobowce. Właśnie groby były uważane przez starożytnych za miejsce zamieszkiwania demonów. Przez Izajasza Bóg skarży się na swój naród, który w grobowcach składał ofiary bożkom: „To lud, co Mnie pobudzał do gniewu bez ustanku a bezczelnie, składając ofiary w gajach i paląc kadzidło ...
AudioEwangelia Mateusza

Uciszenie burzy

fot.: bibleplaces.com W historii Kościoła opowiadanie o uciszeniu burzy przez Jezusa doczekało się wielu symbolicznych interpretacji. Najbardziej powszechna jest ta, która każe w łodzi widzieć symbol Kościoła. W takim odczytaniu burza oznacza prześladowania i przeciwności, jakie spotykają przynależących do wspólnoty eklezjalnej. Interwencja Jezusa wskazuje na opiekę, jaką On – Głowa Kościoła roztacza nad swoim Ciałem. W interpretacji tej jednak nie można iść zbyt daleko. Byli tacy egzegeci, którzy próbowali odczytywać symbolicznie każdy element budowy łodzi. Maszt, rufa, ster – wszystko to ...
AudioEwangelia Mateusza

W kwestii uczniostwa

Mateusz rozpoczyna perykopę od wzmianki o poleceniu Jezusa, by odpłynąć na drugą stronę. Ewangelista często łączy różne opowiadania motywem przeprawy przez jezioro. Z jednej strony podkreślony jest magnetyzm Jezusa („gdy Jezus zobaczył wielki tłum”), z drugiej zaś wydaje się, że Jezusowa decyzja motywowana jest pragnieniem odłączenia się od tłumu. Właśnie taki epizod stwarza dobry kontekst do podjęcia tematyki pójścia za Jezusem, czyli właściwego uczniostwa. Listen to W kwestii uczniostwa # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
Słowo blisko CiebieVideo

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza. Wprowadzenie

fot. M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Liczne uzdrowienia

fot. M. Rosik Wzmianka o licznych uzdrowieniach, których Jezus dokonał tego wieczoru ma charakter summarium, czyliswoistego podsumowania ogólnej działalności Jezusa. Mateusz stwierdza, że dokonywanie uzdrowień i egzorcyzmów należało do istotnych elementów działalności Jezusa. Jezus wypędzał złe duchysłowem. Oznacza to, że Jego słowo posiadało moc, której żadne inne ludzkie słowo nie posiada. Stwierdzenie, że Jezus uzdrowił „wszystkich” chorych, wskazuje na niezwykłą skuteczność Jego działalności, ale podkreśla także motyw miłosierdzia: Jezus lituje się nad każdym potrzebującym. To krótkie streszczenie działalności cudotwórczej Jezusa ...
AudioEwangelia Mateusza

Panie, nie jestem godzien

Wyznanie setnika z perykopy o uzdrowieniu jego sługi dostało się po pewnych przekształceniach do liturgii. W czasie Mszy świętej, przed przyjęciem Komunii świętej, wierni wyznają: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Tłumaczenie takie bazuje na łacińskiej wersji, gdzie mowa jest o „duszy”: Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.  Zmiana dokonana w zakończeniu tego wyznania jest dość znacząca – ...
AudioEwangelia Mateusza

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić

Oczyszczenia trędowatych pełnią szczególną funkcję w ewangeliach ze względu na orędzie, które przekazują. Demonstrują one mianowicie, że do nowej społeczności założonej przez Jezusa – do Kościoła – należą także ludzie uważani przez Prawo za nieczystych. Trędowaci dotknięci byli dwojakim nieszczęściem. Po pierwsze cierpieli z powodu choroby; po drugie wyłączeni byli ze społeczeństwa. Listen to Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Dobra i zła budowa

Maroko, region Amhara (fot. M. Rosik) Przypowieść stanowi wezwanie, by dom swój budować na mocnym fundamencie, na skale. Czym jest „skała” w rozumieniu Jezusa, wyjaśnia On już w pierwszej frazie: „Każdego, kto słów moich słucha…”. Skałą jest więc słowo Chrystusa. Więcej jeszcze – skałą jest sam Bóg. Spośród wielu imion, pod jakimi Izraelici znali Boga, jedno z nich brzmi „Skała”. Karty Starego Testamentu podsuwają opowiadania, których bohaterowie kryli się w skalnych grotach. Bóg nazywany jest Skałą, gdyż daje poczucie bezpieczeństwa. ...
AudioEwangelia Mateusza

Dobre i złe drzewo

fot. M. Rosik Jezus stawia zasadę, iż dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo złe owoce. Zasada ta dotyczy życia i działalności proroków. Fałszywi prorocy złudną mową uczą kłamstwa i przepowiadają kłamstwo, dążąc jedynie do zaspokojenia własnych celów. Są jak złe drzewo, które nigdy nie będzie w stanie wydać dobrych owoców. Listen to Dobre i złe drzewo # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
Słowo blisko CiebieVideo

1 i 2 Księga Kronik. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

O złotej zasadzie raz jeszcze

Treść zawarta w wypowiedzi Jezusa zwanej „złotą zasadą” znana jest w starożytności w dwóch sformułowaniach, pozytywnym i negatywnym, czyli w wersji typu „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” lub „czyń innym tak, jakbyś chciał, aby tobie czyniono”. O ile pierwsza wersja stanowi raczej zachętę do unikania zła, o tyle druga wzywa do podjęcia inicjatywy. Zasada ta w obydwu wersjach znana była w antycznych kulturach. Można tu przytoczyć kilka jej zapisów, by na ich tle wydobyć nową jakość nadaną jej w ...
AudioEwangelia Mateusza

Wytrwali w modlitwie

Prześledzenie nauczania Jezusa o modlitwie w całym Kazaniu na Górze pozwala na wysunięcie następujących wniosków: (1) Jezus zwraca uwagę przede wszystkim na wewnętrzne intencje człowieka, natomiast ryty i praktyki są jedynie środkami do osiągnięcia kontaktu z Bogiem, a nie celem same w sobie; (2) modlitwa przebiegać winna w atmosferze intymnej więzi z Bogiem (owa więź to kluczowy element wiary), na wzór więzi łączącej dziecko i ojca; (3) istotnym warunkiem każdej modlitwy jest przebaczenie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zawinili wobec ...
AudioEwangelia Mateusza

Brama

Beduini to koczownicze plemiona arabskie, które żyją jeszcze na pustynnych i górzystych terenach dawnej Palestyny. Zajmują się głównie wypasem owiec. Zadziwiające, że nawet kilkudziesięciu osobowa grupa Beduinów potrafi posługiwać się sobie tylko zrozumiałym językiem i pielęgnować właściwe im zwyczaje. Żyjąc z dala od miast i większych osiedli, wieczorami zasiadają przy ognisku przed swoimi namiotami, by długo rozmawiać, śpiewać, ale także trzymać straż nocną przy swych stadach. Listen to Brama # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
Słowo blisko CiebieVideo

Księgi Królewskie. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na 1 i 2 Księgę Królewską. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Troska o królestwo

Królestwo Boże winno być jedną z naczelnych wartości, o które zabiegają chrześcijanie. Jeśli tak rzeczywiście będzie, wszystkie inne dobra będą im „przydane”. Nie należy dążyć do tego, co jest przedmiotem pożądania pogan; należy dążyć do celów wyznaczonych przez Boga. Jeśli ktoś całe swoje życie ukierunkowuje na sprawy królestwa, Bóg zatroszczy się o resztę. Dar królestwa Bożego łączy Jezus z ideą sprawiedliwości rozumianej w duchu, który przejawia się w całym Kazaniu na Górze. Człowiek jest sprawiedliwy wówczas, gdy w swych czynach ...
AudioEwangelia Mateusza

Bogactwo i światło

Kolejne pouczenia Jezusa stanowią najbardziej tajemnicze wersy Kazania na Górze. Sformułowanie „światłem ciała jest oko” sugeruje, że chodzi o całego człowieka, nie tylko o jego ciało; termin „ciało” nie ma tu znaczenia pejoratywnego. Idąc za przekonaniem starożytnych, iż oko jest źródłem światła, Jezus sięga po analogię: jak oko jest źródłem światła fizycznego, by oglądać świat fizyczny, tak „światło w tobie” jest źródłem światła duchowego, światła wiary, które pozwala właściwie dostrzegać o wartościować sprawy duchowe. Listen to Bogactwo i światło # ...
AudioEwangelia Mateusza

Uczynki miłosierdzia. Post

Post tylko wówczas ma sens, gdy nakierowuje myśl ku Bogu. Cel postu jest przede wszystkim pozytywny – przybliżyć się ku Bogu, zerwać z grzechem, rozwijać w sobie miłość ku ludziom: „Cel postu nie może być negatywny, lecz pozytywny. Post ma nas przede wszystkim uczyć pokory, cierpliwości, solidarności i zrozumienia dla ubogich, wewnętrznej wrażliwości, przedkładania rzeczy ważnych nad mniej ważne, dobrego wykorzystania czasu; ma skłaniać nasze pragnienia i myśli ku wartościom duchowym. Przez post mamy się wyzwalać spod presji materializmu, konsumizmu i taniej rozrywki, ...
AudioEwangelia Mateusza

Uczynki miłosierdzia. Jałmużna

Jezus rozpoczyna dawać wskazania o jałmużnie od ostrzeżenia, by dobrych czynów nie wykonywać dla próżnej chwały, ale ich motywacją winna być miłość wobec Boga i bliźniego. Wskazanie to Mateusz znakomicie wkomponowuje w kontekst, który stanowi omówienie wartości przykazania miłości posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół (Mt 5,43-47). Żydzi sądzili, że dobre uczynki są tym, co zapewnić może człowiekowi zbawienie. Zaliczano do nich przede wszystkim modlitwę, post i jałmużnę. Listen to Uczynki miłosierdzia. Jałmużna # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at  ...
Słowo blisko CiebieVideo

Historia biblijna w pigułce

Wykłady z historii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu trwają jeden semestr w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Razem – trzydzieści godzin wykładowych. Czy można treść wykładu zamknąć w osiemnastu minutach? Oczywiście! Tylko nie zdradźcie mnie studentom!
AudioEwangelia Mateusza

Uczynki miłosierdzia. Modlitwa

Sanktuarium św. Józefa, Montreal (fot. M. Rosik) Jezus rozpoczyna pouczenia dotyczące modlitwy od miejsc, w których winna być odmawiana. Modlitwy poranne i popołudniowe Żydzi odmawiać mogli niemal wszędzie, z wyjątkiem miejsc uznanych za nieczyste. Dla wielu była to dobra okazja, aby pokazać na zewnątrz swą pobożność, nie dbając przy tym o osobistą więź z Bogiem. Jezus nie tyle zakazuje się modlić w miejscach publicznych, co zwraca uwagę na wartość wewnętrznych pobudek modlitwy. Logion o modlitwie „w izdebce” tak komentuje św. ...
AudioEwangelia Mateusza

Nie znieść, ale wypełnić

Jezus ukazuje w Kazaniu na Górze swój stosunek do Prawa i Proroków, czyli pism, które zawiera wolę Bożą dla narodu wybranego. Jego zadaniem jest wypełnić wolę Bożą przez naukę i zbawcze dzieło, które polega na usynowieniu ludzkości i złączeniu ludzi z Bogiem. Dokona się to przez publiczną działalność, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, oraz przez przyjęcie przez ludzi królestwa Bożego, czego znakiem będzie życie zgodne z moralnymi wymaganiami Ewangelii. Listen to Nie znieść, ale wypełnić # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik ...
AudioEwangelia Mateusza

Światło i sól

Celem ukazania zadania, jakie staje przed uczniami, Jezu sięga po kilka alegorii. Mówi o soli, o świetle i o mieście. Trzy krótkie przypowieści ukazują misyjny charakter działalności naśladowców Jezusa. Listen to Światło i sól # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Nauka z mocą

Relacja o działalności nauczycielskiej i cudotwórczej Jezusa stanowi swego rodzaju streszczenie Jego misji spełnianej na rodzinnej ziemi. Niezwykle istotne jest dostrzeżenie związku, jaki istnieje pomiędzy nauczaniem a działalnością cudotwórczą. Związek ten, widoczny u Mateusza, Marek ewangelista wyraził lapidarnym pytaniem: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą?” (Mk 1,27). Otóż Jezus nigdy nie dokonywał cudów bez nauczania, natomiast nauczanie uwiarygodniał znakami cudownymi. W ten sposób staje się jasne, że cuda dokonywane przez Nauczyciela z Nazaretu nie mają nic wspólnego z ...
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwsza i Druga Księga Samuela. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na Księgi Samuela. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

Powołanie uczniów

Jezus znajduje się najprawdopodobniej w okolicach Kafarnaum. To właśnie tam, na brzegu Jeziora Galilejskiego, powołuje czterech pierwszych uczniów. Są nimi Szymon Piotr, jego brat Andrzej, Jakub i jego brat Jan. To Jezus przechodząc brzegiem pierwszy ich zobaczył. Fakt ten wskazuje na inicjatywę powołującego. Jako pierwszy powołany pojawia się Szymon. Nie jest to przypadek. To Piotr występuje zawsze na czele katalogu apostołów, co poświadcza pośrednio późniejszy jego prymat. Już tutaj, w scenie powołania, nazwany jest Piotrem, choć nadanie tego imienia nastąpi ...
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Rut. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Rut. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioEwangelia Mateusza

W Galilei

Galilea jako kraina geograficzna rozciąga się od rzeki Litanii w obecnym Libanie aż do doliny Jizreel. W czasach biblijnych chętnie posługiwano się określeniem „Galilea pogan”, ze względu na fakt, że ludność żydowska zmieszana tam była z ludnością pogańską. Przysłowiowe (i biblijne) pytanie: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” (J 1,46) zrodziło się z faktu, że Nazaret w Galilei w dużej mierze zamieszkiwany był przez pogan, którymi Żydzi pogardzali. Galilea jednak stanowiła główny obszar publicznej działalności Jezusa. Natomiast nazwa wyżynnego ...
AudioEwangelia Mateusza

Chrzest Pański

Jak Izraelici wracając z niewoli egipskiej wkraczali do Ziemi Obiecanej, przekraczając Jordan i rozpoczynali w ten sposób nowy okres w dziejach narodu, tak Jezus wkracza w wody Jordanu, by rozpocząć w ten sposób swą publiczną działalność. Ta licząca 251 kilometrów długości rzeka, płynąca z gór Libanu na południe, do Morza Martwego, zbierająca po drodze wody czterech dopływów i Jeziora Galilejskiego, była świadkiem wielu istotnych wydarzeń w historii zbawienia. Tym razem Jan udziela w niej chrztu nawrócenia. Oczywiście Jezus jako bezgrzeszny ...
AudioEwangelia Mateusza

W klimacie Bożego Narodzenia

W Ewangelii Mateusza czytamy: „Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1,18-19). Większość z nas myśli tak: skoro nie mieszkali razem, to byli narzeczonymi. I powinni mieć dziecko dopiero po zamieszkaniu razem. Kluczowe jest tu jednak słowo „po zaślubinach”, czyli już po ślubie, ale „wpierw nim zamieszkali razem”. Dalej przecież ...
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Sędziów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Sędziów. Zapraszam na kilka refleksji wprowadzających.
AudioEwangelia Mateusza

Ucieczka do Egiptu

Listen to Ucieczka do Egiptu # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Jozuego. Wprowadzenie

Po wspólnej wędrówce przez pustynię, podczas której pozwalaliśmy, by miecz Słowa obrzezywał twardość naszych serc, dotarliśmy nad Jordan. Ziemia Obiecana! Bóg pragnie wprowadzić Cię w nowe. Będzie Tym, który wraz z Tobą pokona to, co jest Twoim wrogiem, co nie pozwala Ci stać się dziedzicem obietnicy. Bez Jego obecności w Twoim i moim życiu każda walka okaże się przegrana. Żadne muru nie runą bez poddania się w posłuszeństwo Bogu. Księga Jozuego będzie Słowem, które te rzeczywistości rozpali w naszych wnętrzach. Wypisze w nas prawdę, że bez ...
AudioDzieje Apostolskie

Z Malty do Rzymu (Dz 28)

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,15-18) – w takich słowach Jezus zapowiada nadprzyrodzone znaki, które miały ...
AudioDzieje Apostolskie

Ku Rzymowi (Dz 26-27)

Korzystając z prawa obywatela rzymskiego, jakim było odwołanie się do cezara podczas procesu sądowego, Paweł wyrusza ku Rzymowi. Najpierw wygłasza mowę obronną przed królem Agryppą, po raz kolejny dając świadectwo spotkania z Chrystusem pod bramami Damaszku. Podczas podróży morskiej okręt, na pokładzie którego Paweł jest przewożony, dostaje się w sam środek burzy. Pomimo tego, że się rozbija, wszyscy podróżni zostają cudownie ocaleni. Listen to Dzieje Apostolskie 26-27 – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at 
AudioDzieje Apostolskie

Paweł odwołuje się do Cezara (Dz 25)

W uroczystej mowie przed trybunałem Festusa Paweł odwołuje się do Cezara. Warto przy tym postawić sobie pytanie, czy Paweł był retorem? W odpowiedzi na pytanie, na ile świadomie Paweł stosował elementy retoryki greckiej czy hebrajskiej, pomóc może rozstrzygnięcie kwestii wykształcenia apostoła. Niektóry sądzą, że Paweł był wykształconym retorem, inni zaprzeczają takiej możliwości. Eugeniusz Dąbrowski pisał: „Jego mowy i pisma późniejsze stoją na takim poziomie myśli ówczesnej, wykazują tyle kontaktu z kulturą helleńską znaną naówczas, że jest wprost nie do pomyślenia, aby ...
AudioDzieje Apostolskie

Podróż Pawła do Cezarei (Dz 24)

Paweł zostaje przewieziony z Jerozolimy do więzienia w Cezarei Nadmorskiej. W 25 roku przed Chr. Herod Wielki rozpoczął budowę portu przy Morzu Śródziemnym w mieście należącym niegdyś do Fenicjan. Nadał mu imię na cześć Cezara Augusta: Cezarea Nadmorska. Było to przedsięwzięcie niecodzienne. Król postanowił wybudować port nie w zatoce, lecz przy prostej linii brzegowej. Z tego powodu konieczne stało się postawienie falochronów, do budowy których używano tufu wulkanicznego przywożonego aż z Wezuwiusza. Pył wraz z kamieniami wkładano w drewniane skrzynki, a ...
Słowo blisko CiebieVideo

Wprowadzenie do czterech ksiąg Tory

W naszej drodze w projekcie „Słowo blisko Ciebie” trwamy przy lekturze czterech ksiąg Tory. Są nimi: Księga Wyjścia, Liczb, Kapłańska i Powtórzonego Prawa. Serdecznie zapraszam na komentarz wprowadzający!
AudioDzieje Apostolskie

Paweł przed Sanhedrynem (Dz 23)

Paweł jako faryzeusz staje przed Sanhedrynem. Jego oponentami są saduceusze, którzy odrzucają wiarę w zmartwychwstanie. Odrzucając wiarę w nieśmiertelność dusz, negują nie tylko zmartwychwstanie, ale i sąd ostateczny. Nie przyjmują innych pism Biblii Hebrajskiej (czyli Starego Testamentu) poza Pięcioksięgiem. Odrzucają również całkowicie tradycję ustną. Z tego właśnie powodu Flawiusz kieruje przeciw nim ostrze swej krytyki: „Teraz pragnę wyjaśnić tylko, że faryzeusze przekazali ludowi pewne przepisy zaczerpnięte z tradycji przodków, które nie zostały zapisane w Prawach Mojżeszowych i z tego powodu odrzucają ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł do Żydów (Dz 22)

O wydarzeniu pod bramami Damaszku – mistycznej wizji, jakiej doświadczył Szaweł – mówią trzy narracje Dziejów Apostolskich. Opis w Dz 9,1-31 jest najobszerniejszy. Bardziej zwięzłe są relacje zawarte w Pawłowych mowach; pierwsza z nich skierowana jest do Żydów zgromadzonych w świątyni (Dz 22,3-21), druga zaś wygłoszona została wobec króla Agrypy II, jego siostry Berenike, prefekta Festusa i innych oficjeli obecnych w Cezarei (Dz 26,2-23). Pomimo tego, że w swym zasadniczym przesłaniu narracje zgadzają się ze sobą, egzegeci zmagają się z ...
AudioDzieje Apostolskie

Dzień Pański w Troadzie (Dz 20-21)

Początkowo wyznawcy Chrystusa wywodzący się z judaizmu czcili szabat oraz niedzielę jako dzień zmartwychwstania i chrystofanii po ośmiu dniach od zmartwychwstania (właśnie ten fakt leży u początków świętowania niedzieli). Już w czasach Nowego Przymierza kyriake hemera zaczęła zastępować żydowski szabat. Chrześcijanie w Troadzie zwykli gromadzić się na łamaniu chleba właśnie w niedzielę (Dz 20,7) i w tym też dniu Paweł nakazywał zbieranie jałmużny (1Kor 16,2). Dla Ignacego z Antiochii, który zmarł ok. 110 roku, świętowane niedzieli było już wyraźnym znakiem ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł w Efezie (Dz 19)

Dzieje Apostolskie zawierają przynajmniej dwa epizody związane z uczniami Jana Chrzciciela. Pierwszy dotyczy spotkania Pryscylli i jej męża Akwili, Żydów wysiedlonych przez Klaudiusza z Rzymu, z Apollosem, również Żydem, pochodzącym z Aleksandrii. Autor Dziejów stwierdza o Apollosie: „Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy” (Dz 18,25). Chrześcijańscy małżonkowie wyłożyli mu naukę o Jezusie i wysłali do Achai, zaopatrzywszy wcześniej w list polecający tamtejszej gminie przyjąć go życzliwie. ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł w Koryncie (Dz 18)

Łukasz ewangelista wspomina w Dziejach Apostolskich o tym, że Paweł przez półtora roku oddawał się wyłączenie nauczaniu w gminie korynckiej. Początkowo, zamieszkując z Pryscyllą i Akwilą, cały tydzień trudnił się pracą rzemieślniczą, by w ten sposób zapewnić sobie utrzymanie; w szabat natomiast udawał się do synagogi i tam głosił dobrą nowinę o zbawieniu. Sytuacja uległa radykalnej zmianie, gdy do Koryntu przybyli dwaj współpracownicy Pawła, Sylas i Tymoteusz. „Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu, i ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł w Tesalonikach (Dz 17)

Paweł głosił Chrystusa w Tesalonikach przez trzy szabaty, a następnie wrogo nastawieni Żydzi wznieśli tumult i tłumnie zgromadzili się w mieście, formując manifestację przeciw ewangelizatorom (Dz 17,1-9). Nie mogąc jednak prawnie o nic Pawła oskarżyć (tym bardziej, że go nie odnaleźli), musieli rozejść się do domów. Mając takie doświadczenia, Paweł kierował okazyjny (nie doktrynalny) list do mieszkańców Tesalonik, w którym w dosłownym tłumaczeniu zauważył: „Wy bowiem naśladowcami staliście się, bracia, zgromadzeń Boga, będących w Judei w Chrystusie Jezusie, bo te ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł wkracza do Europy (Dz 16)

Paweł ma widzenie Macedończyka, który prosi go, by przybył i pomógł mieszkańcom jego krainy. Posłuszny widzeniu apostoł przeprawia się do Filippi i w ten sposób dobra nowina dociera do Europy. Znamiennym jest fakt, że pierwszym wyznawcą Chrystusa w Europie jest kobieta, Lidia, która zajmowała się sprzedażą purpury. Rozchodzące się drogi judaizmu i chrześcijaństwa usankcjonowały odmienny status kobiet w obydwu religiach. Listen to Dzieje Apostolskie 16a – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Listen to Dzieje Apostolskie 16b – #ks. ...
AudioDzieje Apostolskie

Pierwszy sobór Kościoła (Dz 15)

Prawdopodobnie w roku 49 (lub 51), a więc w czasie, gdy Klaudiusz wypędził Żydów z Rzymu, w Jerozolimie dochodzi do zgromadzenia apostołów, zwanego Soborem Jerozolimskim lub Soborem Apostolskim. O całym przedsięwzięciu opowiada Łukasz (Dz 15,4-29), który wskazuje na powód zgromadzenia apostołów i starszych: jest nim spór wszczęty w Antiochii przez nieznanych z imienia Judejczyków, dotyczący statusu nawróconych na chrześcijaństwo pogan. Opisując to historyczne wydarzenie Łukasz „chce podkreślić jego rangę i ponadczasowe znaczenie. Autor podaje tu model rozwiązywania wszelkich wewnątrzkościelnych konfliktów ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł w Ikonium (Dz 14)

Schemat działania Pawła podczas jego podróży misyjnych wydaje się powtarzać. Przychodząc do kolejnych miast, apostoł zaczyna głoszenie dobrej nowiny w środowisku diaspory. Udaje się najpierw do synagogi, gdzie zaledwie niewielu Żydów przyjmuje wiarę. Następnie kieruje się ku poganom i zakłada pierwszą gminę w mieście. Jej trzon stanowią wyznawcy Chrystusa wywodzący się z pogaństwa. Tak było na przykład w Ikonium. Listen to Dzieje Apostolskie 14 – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at 
AudioGłos na pustyniZiemia Słowa

Ain Karem

fot. M. Rosik Listen to Ain-Karem # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    GALERIA ZDJĘĆ: KOŚCIÓŁ JANA CHRZCICIELA GALERIA ZDJĘĆ: KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA ŚW. ELŻBIETY
AudioDzieje Apostolskie

Pawła i Barnaby podróż na Cypr (Dz 13)

Podczas publicznie sprawowanych postów i modlitw Paweł i Barnaba decydują się wyruszyć w drogę z misją głoszenia dobrej nowiny. Pierwsza podróż misyjna Pawła rozpoczyna się od wyprawy na Cypr. W cypryjskiej Salaminie urodził się Barnaba, towarzysz apostoła. Wraz z nim przybył do ojczyzny około 45 roku. Paweł przywiódł do wiary w Chrystusa gubernatora wyspy, Sergiusza Pawła. Listen to Dzieje Apostolskie 13 – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at 
AudioDzieje Apostolskie

Wrogość narasta (Dz 12)

Wrogość pomiędzy wyznawcami Chrystusa a Żydami, którzy Jezusa nie przyjęli narastała do tego stopnia, że w 62 roku został stracony św. Jakub, przywódca Kościoła jerozolimskiego. Jakub nie nawoływał wcale do odrzucenia judaizmu, zachęca natomiast, by chrześcijanie porzucili „bezmiar zła” (Jk 1,21), „pychę” (Jk 4,10) i „kłótnie” (Jk 5,9). Pomimo takiego nauczania, według tradycji został strącony ze skały w Dolinie Cedronu lub zrzucony z balkonu (albo dachu świątyni), a następnie ukamienowany. Męczeństwo Jakuba przypada na czas przejściowego wakatu na stanowisku prokuratora, ...
AudioDzieje Apostolskie

Poganie wstępują do Kościoła (Dz 11)

W Cezarei Nadmorskiej Piotr zatrzymał się w domu rzymskiego setnika Korneliusza. Gdy na Boży rozkaz Korneliusz wysłał posłów do Jafy z zaproszeniem skierowanym do Piotra, był świadom, że apostoł złamać będzie musiał jedno z swoich silnych przekonań, zalegalizowanych wymogami prawa judaizmu, a mianowicie, że Żydom nie wolno przekraczać progu domu poganina. Piotr, słuchając opowiadania Korneliusza o tym, że objawił mu się anioł Pański, dochodzi do coraz głębszego zrozumienia swej własnej wizji. Zdaje sobie sprawę, że to nie przynależność do jakiegokolwiek ...
AudioDzieje Apostolskie

W domu Korneliusza (Dz 10)

Tak zwana Mała Pięćdziesiątnica tajemniczą nicią wiąże ze sobą dwa nadmorskie miasta Palestyny – Jafę i Cezareę, oraz dwie postaci – Piotra i Korneliusza. W Jafie po wydarzeniach paschalnych zamieszkał Piotr. To właśnie tu, gdy modlił się na tarasie swojego domu, otrzymał wizje, której przesłania do końca nie rozumiał (Dz 10,9-16). Cezarea, którą od Jafy dzieliła odległość około półtora dnia drogi, jeszcze kilkadziesiąt lat temu była porzuconą fenicką osadą rybacką, zwaną Wieżą Stratona. Szaleńcze pomysły architektoniczne Heroda przemieniły tę przystań ...
AudioDzieje Apostolskie

Przy bramach Damaszku (Dz 9)

Miłośników dzieł sztuki Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zasmucić może fakt, że jedno z najwybitniejszych dzieł mistrza światła i cienia niewiele ma wspólnego z realiami historycznymi Palestyny czasów Jezusa. Centralną postacią malowidła niezbyt fortunnie zatytułowanego Nawrócenie świętego Pawła, które podziwiać można w rzymskim kościele Santa Maria del Popolo, jest koń. To z niego spaść miał pod bramami Damaszku przyszły apostoł narodów. Kłopot w tym, że Żydzi na koniach nie jeździli. Siodłali je na tamtejszych terenach co najwyżej żołnierze rzymscy. Co prawda ...
AudioDzieje Apostolskie

Początek misji poza Judeą (Dz 8)

Tuż przed swoim wstąpieniem do niebios Jezus zapowiadał apostołom, że w mocy Ducha Świętego będą głosić dobrą nowinę o zbawieniu najpierw w Jerozolimie i okalającej ją Judei, a następnie w leżącej nieco na północ Samarii (Dz 1,8). Pionierem tej misji stał się Filip, który czynił wiele znaków potwierdzających naukę o Chrystusie. Samarytanie, podobnie jak Żydzi, szczycili się, że są spadkobiercami religii Mojżesza. Mieli swój Pięcioksiąg i swoją świątynię, którą wybudowali na górze Garizim. Kością niezgody pomiędzy Samarytanami a wyznawcami judaizmu ...
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Rodzaju. Wprowadzenie

Po miesiącach zgłębiania fundamentów Nowego Testamentu w projekcie „Słowo blisko Ciebie” wchodzimy wspólnie w poznawanie fundamentów Starego. Dziś wprowadzenie do Księgi Rodzaju. Niech Duch Pański rozświetla nasze umysły i tłumaczy naszym sercom Pisma. Zapraszamy! Polub stronę na Facebook
AudioDzieje Apostolskie

Jak przebaczać? (Dz 7)

Jezus nieco inaczej naucza o przebaczeniu wobec braci (to znaczy wobec Jego uczniów), a inaczej o przebaczeniu niechrześcijanom. Gdy naucza o wzajemnych relacjach w Kościele (w mowach skierowanych do uczniów), przebaczenie łączy z głębokim wyjaśnieniem konfliktu i znalezieniem wspólnego rozwiązania kwestii spornych. Przebaczenie niechrześcijanom natomiast jest całkowitym darowaniem wyrządzonej krzywdy złączonym z głoszeniem ewangelii i wytrwałą modlitwą za prześladowców. Szczepan nie szuka odwetu, lecz modli się o przebaczenie tym, którzy go uśmiercają. Modlitwa ta jest jednocześnie ogłoszeniem ewangelii o Bogu, który ...
AudioDzieje Apostolskie

Wdowy i diakoni (Dz 6)

Problem zaniedbywania w rozdzielaniu jałmużny wdów helleńskich był jednym z pierwszych, z jakim borykał się Kościół jerozolimski. Rozwiązano go w modlitwie i postawie pojednawczej, wyjaśniając całą sporną kwestię. Takiego własnie wyjaśniania złączonego z aktem przebaczenia domagał się Jezus, gdy mówił o wzajemnych relacjach między wierzącymi. Listen to Dzieje Apostolskie 06a – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Listen to Dzieje Apostolskie 06b – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Polub stronę na Facebook
Strefa BibliiZiemia Słowa

Bahajowie

W 1863 roku w Bagdadzie niejaki Ali Husajn Nuri doznał podczas obiadu oświecenia i ogłosił się prorokiem. Nie wnikając w kulinarne walory osiłku, który wywołał tak znaczny efekt, należy przyznać, że Ali szybko zyskał grono zwolenników, którzy zaczęli czcić go pod imieniem Bab.
AudioDzieje Apostolskie

Konfrontacja mocy (Dz 5)

Grzechem Ananiasza i Safirybylo kłamstwo. Małżonkowie jedno po drugim stają przed Piotrem, którego wypełniał Duch Święty (Dz 4,31). Jednak ich sercem „zawładnął szatan” (Dz 5,3), który jest przecież „ojcem kłamstwa” (J 8,44). Wyobraźmy sobie tę scenę plastycznie. Piotr jest pełen Ducha Bożego, a stają przed nim najpierw mężczyzna, potem kobieta pozostający pod wpływem złego ducha. Niekoniecznie chodzi o opętanie; wpływ złego nie musiał być aż tak silny. Nietrudno przypuścić, co by się stało, gdyby małżonkowie ukorzyli się przed Bogiem, ze ...
AudioDzieje Apostolskie

Modlitwa wśród prześladowań (Dz 4)

Opowiadanie o modlitwie pierwszych wierzących gminy jerozolimskiej o odwagę w głoszeniu słowa Bożego (Dz 4,23-31) ukazuje uczniów Jezusa jako kontynuatorów Jego dzieła. W trudnych czasach prześladowań, których ostrze skierowane było przeciw rodzącemu się Kościołowi, wierzący gromadzili się na modlitwie, której owocem było napełnienie Duchem Świętym i otrzymanie mocy do kontynuowania misji ewangelizacyjnej. Pomoc otrzymana od Ojca przez Chrystusa poświadczona zostaje „znakami i cudami” (Dz 4,30), potwierdzającymi prawdziwość głoszonego orędzia. Listen to Dzieje Apostolskie 04a – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on ...
AudioDzieje Apostolskie

Co się zdarzyło przy bramie (Dz 3)

„Czas świątyni przeminął. Pojawia się nowy kult, w świątyni zbudowanej nie przez ludzi. Świątynią tą jest Jego Ciało – Zmartwychwstały, który gromadzi narody i jednoczy w sakramencie swego Ciała i Krwi. On sam jest nową świątynią ludzkości. Ukrzyżowanie Jezusa jest jednocześnie zburzeniem starej świątyni. Wraz z Jego zmartwychwstaniem rozpoczyna się nowy sposób oddawania czci Bogu” – pisze Josef Ratzinger w Jezusie z Nazaretu. Chrześcijanie szybko zdali sobie sprawę, że ofiara Jezusa na krzyżu zastąpiła wszystkie ofiary Starego Prawa. Na tym tle nigdy ...
Słowo blisko CiebieVideo

Dzieje Apostolskie. Wprowadzenie

Kolejny krok w ramach programu SŁOWO BLISKO CIEBIE. W księgę Dziejów Apostolskich wprowadza nas ks. Mariusz Rosik. Zapraszamy do wejścia w głębię Słowa, trwając blisko Niego dzień po dniu. Polub stronę na Facebook
AudioDzieje Apostolskie

Duch zstępuje (Dz 2)

Wyniki badań archeologicznych, a także analiza źródeł literackich dotyczących topografii Jerozolimy, z dużym prawdopodobieństwem umieszczają wieczernik na piętrze budynku, w którym znajduje się czczony przez Żydów grób króla Dawida. Odczytane w tym kontekście słowa Piotra wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy w sali na górze nabierają niezwykle konkretnego znaczenia: Dawid mówił o Nim: … i nie pozwolisz świętemu swojemu ulec skażeniu…. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pogrzebany, a jego grób aż do dziś znajduje się pomiędzy ...
AudioDzieje Apostolskie

Uniesiony na obłoki (Dz 1)

Rozpoczęliśmy Okres Wielkanocny, więc czas na solidną lekturę Dziejów Apostolskich. Bardzo serdecznie zapraszam od dziś w każdy wtorek przez najbliższe dwadzieścia kilka tygodni do refleksji nad poszczególnymi rozdziałami drugiego po Ewangelii dzieła Łukasza. Rozmowy prowadzone przez Adriannę Sierocińską nagrane zostały w studio radia „Rodzina” we Wrocławiu. Mam nadzieję, że pozwolą one Słuchaczom głębiej spojrzeć na pierwsze dziesięciolecia istnienia rodzącego się Kościoła. Dostrzeżemy nie tylko ludzkie zmagania o rozprzestrzenianie się dobrej nowiny, ale przede wszystkim boskie interwencje w osobistą historię tych, ...
AudioStrefa BibliiZiemia Słowa

Dom zielonych fig. Betfage

Betfage to inaczej „dom zielonych fig”. Fig oczywiście w miasteczku nie brakuje, ale tak jest przecież w wielu miejscach Ziemi Świętej. Bardziej niż figi w Betfage natomiast znane są gałązki palmowe, które dzieci kładły przez Jezusem wyruszającym w uroczystej procesji do świątyni w Niedzielę Palmową. I oczywiście niezapomniany osiołek, który miał zaszczyt dźwigać na swym grzbiecie Pana: „Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a ...
Słowo blisko CiebieVideo

Ewangelia Jana. Wprowadzenie

Mimo drzwi zamkniętych kontynuujemy projekt „Słowo blisko Ciebie”. Przychodzi czas na wprowadzenie do lektury Ewangelii św. Jana. Bardzo serdecznie zapraszam.
Strefa BibliiStrona z Pisma Świętego

Światło

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela” (9.02.2020) Oprócz swego naturalnego znaczenia, światło pojawia się na kartach Pisma Świętego w znaczeniu symbolicznym. Zazwyczaj przedstawiane jest jako wskazujące na dobro, ciemność zaś jest domeną zła. Światło jest pierwszym stworzonym przez Boga dziełem. W symetrycznym szeregu, według którego osiem stworzonych przez Boga dzieł tworzy cztery pary nawzajem sobie przyporządkowane, pojawienie się światła pierwszego dnia odpowiada stworzeniu słońca, księżyca i gwiazd – piątego dzieła. Tradycja ta obecna jest także w Księdze Izajasza: „Ja tworzę światło i ...
Strefa BibliiStrona z Pisma Świętego

Tylko dla zapaleńców! Cytata Ewangelii

Sławomir Snela, absolwent Podyplomowych Studiów Biblijnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, podjął się dzieła niezwykle żmudnego, by nie powiedzieć – karkołomnego. Przygotował zestawienie pełnego tekstu wszystkich Ewangelii (w języku polskim i greckim) i ułożył perykopy – jeśli było to możliwe – w porządku chronologicznym. Praca liczy niemal 1000 stron! Komparatywna cytata Ewangelii to jednokrotne zacytowanie wszystkich wersetów czterech Ewangelii, w takim logicznym porządku, który umożliwi porównanie sposobu opisu treści ewangelicznych pomiędzy czterema Ewangeliami. W niniejszej pracy, jako logiczny porządek ...
Słowo blisko CiebieVideo

Ewangelie synoptyczne. Wprowadzenie

Zapraszam do wysłuchania wprowadzenia do ewangelii synoptycznych, od których rozpoczynamy lekturę Biblii. Polub stronę na Facebook
AudioSłowo blisko CiebieW roku liturgicznym

Słowo blisko Ciebie

Z Magdaleną Ludwiną ze wspólnoty Hallelu Jah i ks. prof. Mariuszem Rosikiem, wice-moderatorem Dzieła Biblijnego Archidiecezji Wrocławskiej rozmawia Adrianna Sierocińska Chcesz przeczytać całe Pismo święte, ale nie wiesz, jak się za to zabrać i wytrwać w swoim postanowieniu? Wspólnota Hallelu Jah zaprasza do włączenia się w program „Słowo blisko ciebie”. Posłuchaj: Listen to Słowo blisko Ciebie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Inicjatywa zakłada przeczytanie Biblii w 3 lata i 8 miesięcy. Program przewiduje czytanie jednego rozdziału Pisma świętego ...
AudioBiblijne romanse

Pieśń nad pieśniami (3)

W ostatniej już części poświęconej Pieśni nad Pieśniami, przyglądamy się kolejnym dwóm interpretacjom tego pięknego tekstu. Mówimy także o klimacie Pieśni nad Pieśniami, w której można odnaleźć wiele nawiązań do miłości fizycznej. Zapraszają ks. prof. Mariusz Rosik i dr Anna Rambiert-Kwaśniewska. Listen to Pieśń nad pieśniami (3) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
Strefa BibliiZiemia Słowa

Na Polu Pasterzy

Beduini to koczownicze plemiona arabskie, które żyją jeszcze na pustynnych i górzystych terenach dawnej Palestyny. Zajmują się głównie wypasem owiec. Zadziwiające, że nawet kilkudziesięciu osobowa grupa Beduinów potrafi posługiwać się sobie tylko zrozumiałym językiem i pielęgnować właściwe im zwyczaje. Żyjąc z dala od miast i większych osiedli, wieczorami zasiadają przy ognisku przed swoimi namiotami, by długo rozmawiać, śpiewać, ale także trzymać straż nocną przy swych stadach. Niekiedy okazuje się to konieczne, gdyż zdarzają się przypadki kradzieży owiec. Jeszcze niedawno izraelska ...
AudioBiblijne romanse

Pieśń nad pieśniami (2)

Oblubienica, Dante Gabriel Rossetti (www.wikipedia.pl) Przed nami kolejna porcja czułości i miłości prosto z Pieśni nad Pieśniami! Tym razem rozmawiamy o tym, kim są bohaterowie Pieśni nad pieśniami – Oblubieniec i Oblubienica, i do kogo możemy odnosić opisaną tam miłość. Zapraszają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik. Listen to Pieśń nad pieśniami (2) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
Ewangelia MateuszaStrefa Biblii

Mateuszowy rodowód Jezusa

Kobiety w rodowodzie Jezusa Zastanawiającym jest fakt umieszczenia przez Mateusza w Jezusowej genealogii czterech imion kobiecych, oprócz imienia Maryi: Tamar, Rachab, Rut i Betszeby. Podać można przynajmniej dwa motywy, które łączą te postacie z osobą Maryi. Po pierwsze, ich związki z partnerami życiowymi są w pewnym sensie nieregularne i choć przez innych postrzegane mogą być jako gorszące, są naznaczone Bożym błogosławieństwem. Po drugie zaś, każda z tych kobiet z własnej woli okazała inicjatywę realizacji Bożego planu i dlatego przez potomnych ...
Strefa BibliiStrona z Pisma Świętego

Kiedy zakończyła się Ostatnia Wieczerza? Polemizując z tezą S. ...

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się niedawno kolejna pozycja Scotta Hahna, zatytułowana Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża[1]. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy przerwał rytuał i nie podał uczniom ostatniego kielicha wina. Jak należy rozumieć Jezusowe wyznanie: „Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił [napoju] z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym” (Mk 14,25)? Dlaczego podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus stwierdza, że nie ...
AudioBiblijne romanse

Pieśń nad pieśniami (1)

Czas na tekst pełen uczuć, miłości i czułości! Prawdziwy romans, czyli Pieśń nad Pieśniami. Na audycję zapraszają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik. Listen to Pieśń nad pieśniami (1) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
Strefa BibliiStrona z Pisma Świętego

Biblijna litania do Najświętszego Imienia Miriam

Zamieszczamy litanię do prywatnego odmawiania LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MIRIAM Kyrie, elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Miriam, Dziewczyno z Nazaretu, módl się za nami, Miriam, Oblubienico Józefa cieśli, módl się za nami, Miriam z rodowodu Zbawiciela, módl się za nami, Miriam, łaską wypełniona, módl się za nami, Miriam, przez łaskę odnaleziona, ...
AudioBiblijne romanse

Pryscylla i Akwila

Nie wiemy, w jaki sposób rozwiązywali konflikty, jak radzili sobie z wychowaniem dzieci i czy w ogóle je mieli. Nie znamy historii ich rodzin i doświadczeń wyniesionych z domów. Wiemy jednak, że Pryscylla i Akwila byli ewangelizatorami, małżeństwem z misją, której poświęcili swoje życie. Do Boga szli razem. Listen to Pryscylla i Akwila # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblijne romanse

Safira i Ananiasz (II)

Rozmowa o małżeństwie i relacji Ananiasza i Safiry składania też do zadania pytania o… złe moce. A także o to, czym jest lojalność i jak dobrze ją rozumieć. Na „Biblijne romanse… i nie tylko” zapraszają ks. prof. Mariusz Rosik i dr Anna Rambiert-Kwaśniewska. Listen to Safira i Ananiasz (II) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
Strefa BibliiZiemia Słowa

Szwajcar odkrywa Petrę

Dla świata zachodniego Petrę odkrył szwajcarski arabista, Johann Ludwig Burckhardt, który w roku 1812 wyjechał do obecnej Jordanii pod patronatem londyńskiego stowarzyszenia dla promocji archeologii w Afryce.
AudioBiblijne romanse

Ananiasz i Safira (I)

Ananiasza i Safirę znamy z bardzo smutnej i wstrząsającej historii – najpierw umiera mąż, potem żona. Czy „zasłużyli” na śmierć? Czy kara, jaką ponieśli, nie była zbyt wielka? I co było ich grzechem? Na „Biblijne romanse… i nie tylko” zapraszają ks. prof. Mariusz Rosik i dr Anna Rambiert-Kwaśniewska. Listen to Safira i Ananiasz (I) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblijne romanse

Lot i jego żona (II)

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” powracamy do historii Lota i jego żony. Zajrzymy do Koranu, gdzie również opisano losy Lota i jego rodziny, porozmawiamy także o szokującym pomyśle Lota i pozycji kobiet. Zapraszają ks. prof. Mariusz Rosik i dr Anna Rambiert-Kwaśniewska. Listen to Lot i jego żona (II) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblijne romanse

Lot i jego żona (I)

Początki dziejów Lota, gdy jeszcze podróżował wraz z Abramem, wydają się całkiem spokojne. Ale później przychodzą kryzysy – między innymi te rodzinne. Dlaczego jego żona zamieniła się w słup soli? Na „Biblijne romanse… i nie tylko” zapraszają ks. prof. Mariusz Rosik i dr Anna Rambiert-Kwaśniewska. Listen to Lo i jego żona (I) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at  
Strefa BibliiStrona z Pisma Świętego

Kultu świętych nie ma w Biblii?

Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych. Właściwie już się zaczęła, bo jesteśmy po pierwszych nieszporach. Czy kult świętych w ogóle ma jakieś biblijne podstawy? Okazuje się, że owszem. Ponieważ jednak nie jest naszym celem przedstawianie dogłębnego teologicznego traktatu na temat kultu świętych, zasygnalizujmy jedynie w ogromnym skrócie kilka biblijnych fragmentów, które stoją u podstaw katolickiego nauczania o kulcie należnym świętym. Rozpocznijmy od podstaw kultu maryjnego, by następnie wskazać szerszą perspektywę, dotyczącą innych świętych. (1) W przepięknym hymnie uwielbienia Boga, biorącym tytuł ...
AudioBiblijne romanse

Zuzanna i Daniel (II)

Opisana w Księdze Daniela Zuzanna znalazła się w sytuacji bez wyjścia – stanęło przeciwko niej dwóch mężczyzn i złożyło świadectwo o jej niewierności. Gdy wydawało się, że od śmierci dzieli ją jeden krok, na scenę wkroczył prorok Daniel, który w bardzo sprytny sposób ocalił kobietę. A może to wszystko wina drzewa i złej pamięci oskarżycieli? Na „Biblijne romanse… i nie tylko” zapraszają ks. prof. Mariusz Rosik i dr Anna Rambiert-Kwaśniewska. Listen to BR_Daniel_I_Zuzanna_2019_10_28 byOrygenes+ on hearthis.at   
Strefa BibliiStrona z Pisma Świętego

Pachamama i Psalmy

Zainteresowały mnie dziś niektóre wpisy na fb, więc postanowiłem wszcząć poszukiwania! A jakże! Autor Psalmu 96 zapewnia, że „wszyscy bogowie pogan to nicość”: kol elohe ha-ammim elilim (Biblia Tysiąclecia tłumaczy: „ułuda”, Ps 96,5). Hebrajskie elilim (nicość) stoi w jawnym kontraście z Elohim (Bóg). Owa „nicość” jednak w przekładzie greckim Septuaginty przyjmuje imię demona: pantes hoi theoi ton ethnon daimonia („wszyscy bogowie pogan to demony”). W ten sposób w III wieku przed Chr. Izraelici, którzy tworzyli Septuagintę, dali wyraz swemu przekonaniu, że ...
AudioBiblijne romanse

Zuzanna i Daniel (I)

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” zaglądamy tym razem do Księgi Daniela. Nie będziemy jednak sprawdzać, jaka relacja łączyła Zuzannę i jej męża Joakima, ale skupimy się na opowieści o roli Daniela w ocaleniu kobiety. Zapraszają ks. prof. Mariusz Rosik i dr Anna Rambiert-Kwaśniewska. Listen to Zuzanna i Daniel (I) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at     
AudioBiblijne romanse

Noe i jego żona (II)

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” powracamy na Arkę, w której przebywał Noe ze swoją rodziną. Czego symbolem jest tęcza i w jaki sposób Pan Bóg „złożył broń”? Czy żonę Noego możemy nazwać nową Ewą i dlaczego grzech powinniśmy omijać szerokim łukiem? O tym rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i prof. Mariusz Rosik. Listen to Noe i jego żona (II) # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at     
AudioBiblijne romanse

Noe i jego żona (I)

Kiedy Noe na Boży rozkaz zaczął budować arkę, nic jeszcze nie zapowiadało potopu. Nic więc dziwnego, że gdy opowiada się tę historię dzieciom na lekcjach religii, katecheci mówią o drwinach, które wychodziły z ust sąsiadów biblijnego bohatera: „Patrzcie! Noe buduje arkę! Zamierza pływać nią po lesie”. Posłuszny Noe jednak wykonywał dokładnie polecenia Wszechmocnego. I gdy całą zamieszkałą ziemię zalały bezkresne wody potopu, drewniana arka okazała się jedynym miejscem przetrwania! Listen to Noe i jego żona (I) # ks. Mariusz Rosik ...
AudioWieczór z Biblią

Kościół i Synagoga – zarzewie konfliktu (2)

Żydzi (w tym judeochrześcijanie do momentu wyłączenia z Synagogi) i chrześcijanie i pochodzący z pogaństwa w I stuleciu czytali tę samą Biblię Hebrajską i jej greckie tłumaczenie (do chwili odrzucenia Septuaginty przez rabinów), jednak wiele kwestii odczytywali inaczej. Na kartach Nowego Przymierza cytaty i aluzje do wspólnej wówczas dla Kościoła i Synagogi Biblii interpretowane były przez pryzmat wydarzenia Chrystusa, w którym naczelne miejsce zajęło zmartwychwstanie. Już samo nauczanie Chrystusa było swoistą egzegezą Biblii Hebrajskiej, a Jego uczniowie postępowali wyznaczonym przez ...
AudioWieczór z Biblią

Kościół – Synagoga – zarzewie konfliktu (1)

Różnice teologiczne pomiędzy Kościołem i Synagogą nie były jedynymi czynnikami, które powodowały oddalanie się od siebie obydwu wspólnot. Przyczyniły się do tego także wydarzenia i procesy historyczne i polityczne, które rozegrały się na arenie dziejowej I stulecia w Palestynie i całym Cesarstwie Rzymskim. Jak wspomniano wyżej, granica pomiędzy czynnikami teologicznymi a historycznymi jest nieostra, gdyż niektóre spośród faktów historii (np. przyjęcie pogan do Kościoła, odrzucenie konieczności obrzezania) motywowane były przekonaniami teologicznymi. Poniżej, o ile to możliwe w porządku chronologicznym, zarysowano ...
AudioWieczór z Biblią

Jezus uwalnia Gadareńczyków

Dzisiejsze Umm Qais to dawna Gadara. Należała do miast Dekapolu. Nawa pochodzi najprawdopodobniej od hebrajskiego terminu oznaczającego „granica”. Biblijna Gadara leży kilkanaście kilometrów na południowy-wschód od brzegów Genezaret. To pogańskie terytorium przeżyło swój rozkwit za czasów imperium rzymskiego. Długie cardo, ulica otoczona kolumnami, wyznacza centrum życia dawnego miasta. Po obu stronach cardo budowano sklepy, jadłodajnie, łaźnie. Były także świątynie. Dokumenty poświadczają, że w soborach nicejskim, efeskim i chalcedońskim brali udział biskupi Gadary. Świadczy to o ogromnym znaczeniu ośrodka w ówczesnym ...
AudioWieczór z Biblią

Wokół sceny przemienienia

Podobno w III stuleciu na górze Tabor stały trzy kościoły, na pamiątkę trzech namiotów, które chciał wybudować Piotr dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza, a które wystawił tylko w marzeniach. Dziś na owianej niegdyś jaśniejącym światłem przemienienia górze wypiętrza się świątynia franciszkańska, zbudowana w 1924 roku, w stylu rzymsko-syryjskim, którego cechą są między innymi dwie wieże. Wewnątrz trzynawowej bazyliki znajdują się dwie kaplice, poświęcone Mojżeszowi i Eliaszowi. Pierwszy był prawodawcą Izraela, drugi prorokiem, który na ognistym rydwanie uleciał w niebo, aby ...
AudioWieczór z Biblią

Być kobietą w czasach Jezusa

Nie ulega wątpliwości, że w środowisku religijnym Palestyny I wieku status kobiety był nie tylko inny, ale wręcz niższy niż status mężczyzny. W Biblii Hebrajskiej nie zanotowano jednak żadnego prawnego tekstu, który przedstawiałby uzasadnione prawo do dominacji mężczyzny nad kobietą, zwłaszcza w relacji mąż – żona. Żaden tekst biblijny odnoszący się do kobiet nie zawiera jakichkolwiek wzmianek o ich niższości duchowej, moralnej czy intelektualnej. Jednak w środowisku Starego Testamentu uważano to za fakt oczywisty i sam przez się zrozumiały. Starożytne ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Symbolika liczb

Wiele liczb na kartach Biblii ma znaczenie symboliczne. Siódemka wskazuje na pełnię i Boga, piątka na Pięcioksiąg, a czwórka na cztery strony świata. Dwunastka to Izrael, a czterdziestka oznacza po prostu „dużo”. Jest jeszcze gematria. Co to takiego? Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska  Listen to Magia liczb # ks. Mariusz Rosik.mp3 byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioWieczór z Biblią

Rozwodzić się czy nie?

Jezus zrywa całkowicie z dotychczasową tradycją judaizmu, zezwalającą na rozwiązanie małżeństwa. Nauczyciel z Nazaretu radykalnie zakazując rozwodów. Nowość Jego nauczania o małżeństwie w stosunku do tradycji judaizmu polega na dwu aspektach: kategorycznym zakazie rozwodów oraz podkreśleniu monogamicznego charakteru związku małżeńskiego. Listen to Rozwodzić się czy nie? # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
Strefa BibliiW Chrystusie

… uczę się miłości nienaiwnej

Zdarza się, że cierpienie jest ceną naszej naiwności. Kto myli miłość z naiwnością, często cierpi z tego powodu. „Naiwność ma miejsce wtedy, gdy ktoś boleśnie nas krzywdzi, a my nie bronimy się przed krzywdzicielem, mimo, że nasze cierpienie wcale nie mobilizuje go do zmiany zachowania. Trwanie w tego typu cierpieniu nie jest naśladowaniem Chrystusa, lecz jest wyrazem naiwności lub bezradności” – pisze ks. Marek Dziewiecki w książce Mężczyzna mocny miłością. Być księdzem dzisiaj (Częstochowa 2010). Słowa te zilustrować można powołaniem się na ...
AudioWieczór z Biblią

Jezus uzdrawia sługę setnika

W Kafarnaum do Jezusa przychodzi setnik z prośbą o uzdrowienie sparaliżowanego sługi. Setnik jest dowódcą oddziału wojskowego, składającego się ze stu osób. Zwany jest także centurionem. W czasach republiki centuriona wybierali żołnierze, a w czasach cesarstwa mianowany był przez legata. Najczęściej centurionami zostawali najbardziej doświadczeni i zasłużeni żołnierze w legionie. Centurioni tworzyli również hierarchię w zależności od tego, którą centurią w legionie dowodzili. Setnik nie tylko, że stwierdza stan paraliżu u swojego sługi, ale wskazuje także na jego wielkie cierpienie. ...
Strefa BibliiW Chrystusie

…będę żył wiecznie

 Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. (1Kor 15,22) Wielu ludzi uważających się za chrześcijan nurtuje problem pogodzenia wszechogarniającej miłości Boga i Jego miłosierdzia z istnieniem piekła. Stąd rodzą się pytania: „Jak można pogodzić istnienie piekła z nauką o miłosierdziu Bożym? Czy piekło nie jest zaprzeczeniem prawdy, że Bóg w Chrystusie zbawił wszystkich ludzi? Czy stworzenie istot, których losem ma być piekło, nie jest zaprzeczeniem celowości ich stworzenia?”[1]. Już w III w. Orygenes, zmagając się z ...
AudioWieczór z Biblią

Jezus uzdrawia trędowatego

Oczyszczenia trędowatych pełnią szczególną funkcję w ewangeliach ze względu na orędzie, które przekazują. Demonstrują one mianowicie, że do nowej społeczności założonej przez Jezusa – do Kościoła – należą także ludzie uważani przez Prawo za nieczystych. Trędowaci dotknięci byli dwojakim nieszczęściem. Po pierwsze cierpieli z powodu choroby; po drugie wyłączeni byli ze społeczeństwa. O swej obecności ostrzegać musieli bądź głośnym wołaniem, bądź dźwiękiem dzwonków lub kołatek. Nosili potargane szaty, włosy w nieładzie, a brodę przykrywali; wszystkie te zewnętrzne oznaki były znakami ...
Strefa BibliiW Chrystusie

… nadzieję zbawienia mają ci, których kocham

 Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (1Tm 2,4) W kwestii sądu ostatecznego i roli, jaką odegra w nim Boże miłosierdzie, wciąż pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi. Warto sięgnąć po jeszcze jedną z hipotez opracowanych przez teologów. Nosi ona miano zbawienia zastępczego. Skoro istnieje zastępcze odkupienie (łac. redemptio vicaria), czemu nie dopuścić myśli o takim zbawieniu (łac. salus vicaria)? W ogromnym uproszczeniu hipotezę tę sformułować można w następujących słowach: możliwe, że Bóg obdarzy zbawieniem tych, którzy ...
Strefa BibliiW Chrystusie

… nawet po śmierci mogę zostać oczyszczony

Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. (1Kor 3,14–15) Ewangelie zawierają kilka fragmentów, w których bibliści dopatrują się aluzji do rozwiniętej później nauki o czyśćcu. Gdy Jezus mówi o grzechu przeciw Duchowi Świętemu, zapewnia, że temu, kto go popełnia, „nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym” (Mt 12,32). Można stąd wysnuć wniosek, że istnieje możliwość otrzymania odpuszczenia grzechów w życiu przyszłym, ...
AudioWieczór z Biblią

Bartymeusz odzyskuje wzrok

W dzisiejszym Izraelu panuje powszechne przekonanie, że Jerycho jest najstarszym miastem świata. Nie podzielaliby go pewnie ani miłośnicy prastarych kultur, których ślady znajdują się jeszcze w chińskich kantonach, ani środkowoamerykańscy Indianie, powołujący się na swe zamierzchłe korzenie. W niczym to jednak nie przeszkadza ani turystom, ani książkowym przewodnikom typu Pascal, opisującym uroki miasta. Najstarsza budowla, kamienna wieża z wewnętrznym systemem schodów, pochodzi z neolitu. Ma więc około dziesięć tysięcy lat. Jerycho było świadkiem cudownego przywrócenia wzroku. Niewidomy siedzący przy drodze, ...
AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

Pan Bóg czyli Tata

Jedna z pierwszych modlitw, jakiej się uczymy, zaczyna się od słów „Ojcze nasz”. Dla budowania naszej relacji z Bogiem, bardzo ważne jest, byśmy zwracali się do Niego jak do taty. Pomocą w poznaniu Boga Ojca będzie dla nas Jezus. Dla Radia „Rodzina” z ks. Mariuszem Rosikiem rozmawia Patrycja Jenczmionka Błędowska Listen to Pan Bóg czyli Tata # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblijne romanse

Hiob i jego żona (II)

Gdy kobieta zmienia fryzurę, oczekuje od męża, że tę zmianę zauważy. W przypadku żony Hioba niby zwyczajny fryzjerski zabieg niósł za sobą bardzo ważne znaczenie… W „Biblijnych romansach… i nie tylko” rozmawiamy o tym, jak przeżywać trudne chwile w obecności Boga i o tym, dlaczego lektura Księgi Hioba pozwala wysnuć wniosek o potrzebie przetłumaczenia jej na nowo. Listen to Hiob i jego żona (II) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
Strefa BibliiW Chrystusie

… jestem przeznaczony do chwały

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. (Rz 8,24–25) Czy apostoł narodów mógłby być nazwany ekologiem? Z pewnością! Pisząc do Rzymian, jest absolutnie przekonany, że „całe stworzenie […] jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rz 8,22) i „z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” (Rz 8,19). Jednak potrzeba ...
AudioWieczór z Biblią

Rozmowa przy studni

Kiedy w 536 r. Żydzi, po edykcie uwalniającym Cyrusa, mogli powrócić z niewoli, by odbudować świątynię, Samarytanie pragnęli włączyć się w ten projekt, jednak Zorobabel odrzucił ich ofertę. Midrasz opowiada o tym wydarzeniu: „Tak wyglądały sprawy do momentu, kiedy nie powrócili z Babilonii […] ci, którzy zaczęli odbudowywać świątynię. Samarytanie, nazywani tak od imienia miasta Samarii, które zamieszkiwali, choć w rzeczywistości byli poganami, Samarytanie więc w liczbie stu osiemdziesięciu tysięcy, wypowiedzieli im wojnę. Pragnęli podstępnie zabić Nehemiasza i sprowokowali zatrzymanie ...
AudioBiblijne romanse

Hiob i jego żona (I)

Wystarczyło jedno zdanie wypowiedziane przez żonę Hioba, by powstały teorie i interpretacje całej księgi zatytułowanej jego imieniem. Czy żona Hioba była pomocnikiem szatana i chciała zguby swojego męża? W „Biblijnych romansach… i nie tylko” rozmawiamy o tym, jaki wpływ na doświadczenie cierpienia Hioba miała kobieta, z którą szedł przez życie i co naprawdę miała na myśli, gdy wypowiadała słowa: „Jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj!”. Listen to Hiob i jego żona (I) # ks. Mariusz Rosik ...
Strefa BibliiW Chrystusie

… należę do Kościoła o widzialnej strukturze

Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla poznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego piętnaście dni. (Ga 1,18) Badacze twierdzą, że watahy wilków liczą zazwyczaj około dziesięciu osobników. Każde z należących do stada zwierząt ma jasno określoną rolę. Najważniejsza jest para przywódcza, zwana przez naukowców parą alfa. Tylko ona ma prawo się rozmnażać. Trzy osobniki w stadzie to wilki tropiciele. Gdy odkryją miejsce przebywania ofiary, nie atakują jej, lecz niezauważone przez nią wycofują się do watahy. Wówczas ...
AudioWieczór z Biblią

Błogosławieństwa (2)

Badania psychologiczne dowodzą, że ludzie dojrzali osobowościowo upatrują szczęścia nie w pomyślności czy w rzeczach zewnętrznych, ale w relacji z drugim, w intymnej więzi z osobą, którą pokochali. Bo prawdziwe szczęście przyjmuje twarz osoby. Staje się osiągalne poprzez nawiązanie głębokiej relacji z drugim. Ukonkretnia się w przyjaźni i miłości. O tym, że szczęście to druga osoba – nie trzeba przekonywać zakochanych. Dopiero w relacji z drugim człowiek jest w stanie w pełni rozwinąć swoje możliwości. A ta najgłębsza relacja zwie ...
AudioBiblijne romanse

Kobieta w oczach Syracha (II)

Obrazy kobiety, przedstawione w Księdza Syracha, mogą nas dziś oburzać i dziwić. Co musimy wiedzieć, by je zrozumieć? W kolejnym odcinku „Biblijnych romansów… i nie tylko” rozmawiamy o zoologii w Biblii oraz o tym, czego dziś uczy nas Syrach. Listen to Kobieta w oczach Syracha (II) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
Strefa BibliiW Chrystusie

…mam Matkę w niebie

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. (Ga 4,4-5) Pewnego wieczoru wziąłem do ręki Nowy Testament, aby wydobyć z listów Pawłowych wszystkie wzmianki na temat Maryi. Apostoł narodów wspomina o Matce Jezusa zaledwie jeden raz! Byłem tym bardzo zaskoczony, bo przecież Paweł doskonale znał Łukasza, a ten namalował w swej Ewangelii piękny obraz Maryi. Właśnie dlatego stał się patronem malarzy. Czy Paweł ...
AudioWieczór z Biblią

Błogosławieństwa (1)

W języku greckim słowo „makarioi” – błogosławieni, znaczy także szczęśliwi. Gdybyśmy dzisiaj znaleźli się na przesyconym słońcem ateńskim rynku niemal 25 wieków wstecz, gdzieś pomiędzy monumentalnymi świątyniami starożytnych bogów a tchnącymi klasycznym pięknem rzeźbami Fidiasza moglibyśmy spotkać wędrującego filozofa, Arystotelesa, nauczającego o szczęściu. Swym słuchaczom wyjaśniał, że jest to stały stan zadowolenia z życia i że szczęściem jest już samo dążenie do celu, nie tyle osiągnięcie go. Porównywał Arystoteles szczęście do zdobywania góry. Cała radość płynie nie tyle ze zdobycia ...
AudioBiblijne romanse

Kobieta w oczach Syracha (I)

Kobieta o obliczu niedźwiedzia, kobieta zwodnicza, kobieta przewrotna, kobieta przynosząca hańbę mężczyźnie… Księga Syracha zdaje się stać w opozycji do opisu żony z Księgi Przysłów, gdzie dzielna niewiasta była dumą mężczyzny. Dlaczego w u Syracha znajdziemy sprzeczne opisy kobiety? Listen to Kobieta w oczach Syracha (I) byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

Autorstwo Listu Jakuba

Na tamat autorstwa Listu św. Jakuba z prof. Kaliną Wojciechowską (Chrześcijańska Akademia Teologii, Warszawa) i ks. prof. Mariuszem Rosikiem (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) dla Radia Warszawa rozmawia Mateusz Krawczyk
Strefa BibliiW Chrystusie

… każdy dzień jest dniem zbawienia

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. (2Kor 6,2) W języku greckim, języku Nowego Testamentu, funkcjonują dwa rzeczowniki określające czas: chronos i kairos. Chronos oznacza czas, który odmierzać można zmieniającymi się porami roku, miesiącami, dniami, godzinami – czas odmierzany zegarem. Kairos to czas, który niekiedy określany bywa jako „psychologiczny”, to moment szczególny, czas odmierzany przez każdego osobiście. Zupełnie inaczej przeżywa się nudny i monotonny godzinny wykład niż godzinę spotkania z przyjacielem. Za każdym razem chronos jest ten sam – jest to zawsze sześćdziesiąt ...
AudioWieczór z Biblią

Znak w Kanie Galilejskiej

W wigilię dnia zaślubin narzeczony wraz z przyjaciółmi udawał się do domu ojca przyszłej żony. Przyodziany w uroczyste szaty, zmierzał na czele orszaku w towarzystwie „przyjaciela oblubieńca”, mistrza ceremonii. Przy śpiewach opartych w dużej części na tekście Pieśni nad pieśniami, wnoszono przyodzianą w welon pannę młodą i rozpoczynała się wędrówka do domu przyszłego męża. Po przybyciu rodzice młodego wypowiadali formułę błogosławieństwa i rozpoczynano zabawę, w której czynny udział brał oblubieniec. Narzeczona pozostawała ze swymi przyjaciółkami w odrębnym pokoju. Następny dzień ...
AudioBiblijne romanse

Dzielna (II)

Poemat dotyczący dzielnej niewiasty może służyć jako podpowiedź dla mężczyzn, którzy chcą znaleźć idealną towarzyszkę życia. Czy w takim razie Pismo Święte mówi coś na temat mężczyzny, którego warto poślubić? Listen to Dzielna (II) byOrygenes+ on hearthis.at   
Strefa BibliiW Chrystusie

… trwam w dziękczynieniu

W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1Tes 5,18) Różne są formy modlitwy. Jedni wybierają cichą medytację nad Bożym Słowem, inni wolą głośne i spontaniczne wyznania na spotkaniach grup charyzmatycznych; jedni zanurzają się chętnie w ciche szepty modlitwy różańcowej, inni czytają psalmy; niekiedy modlę się znanymi formułami, innym razem wypowiadam swe serce przed Bogiem własnymi słowami; raz uczestniczę w modlitwie liturgicznej, innym razem pozostaję sam przed Bogiem. Ostatecznie jednak w każdej modlitwie serce ...
AudioWieczór z Biblią

Jezus w domu Jaira

Ewangelie zawierają trzy narracje o wskrzeszeniach: wskrzeszenie córki Jaira (Mk 5,21-23.35-43; par.), wskrzeszenie młodzieńca z Nain (Łk 7,11-17) oraz wskrzeszenie Łazarza (J 11,1-45); Dzieje Apostolskie prezentują także wskrzeszenie Tabity przez Piotra (Dz 9,36-42). Ewangelie wspominają również o powstaniu z grobów wielu osób, gdy Jezus skonał na krzyżu. Opowiadanie o wskrzeszeniu córki Jaira jest przedmiotem rozważań w niniejszej audycji. Listen to Jezus w domu Jaira # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioBiblijne romanse

Dzielna (I)

Kolejna para, której przyglądamy się w „Biblijnych romansach… i nie tylko” to dzielna niewiasta i jej mąż, których historia opisana została w 31 rozdziale Księgi Przysłów. Czy idealna żona istnieje? Czy opisana w Biblii dzielna niewiasta to wzór także dla współczesnych kobiet? Listen to Dzielna (I) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
Strefa BibliiW Chrystusie

…uczę się modlić nieustannie

Nieustannie się módlcie! (1Tes 5,17) Wezwanie do nieustannej modlitwy nie jest oczywiście zachętą do tego, by porzucić swoje obowiązki, pracę, zadania – i oddać się medytacjom. Nieustanna modlitwa przybrać winna odmienną formę. Jaką? Z podpowiedzią przychodzi sam Paweł, gdy stwierdza: „[C]zy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1Kor 10,31). Chrześcijanie pierwszych wieków, chcąc zadośćuczynić Pawłowemu nakazowi nieustannej modlitwy, proponowali specyficzną formę kontaktu z Bogiem, którą nazwali „modlitwą wszystkich rzeczy”. Modlitwa wszystkich rzeczy polega na ...
AudioWieczór z Biblią

Modlitwa Jezusa

Zwyczaje modlitewne Jezusa nie odbiegają od zasadniczych form kontaktu z Bogiem, praktykowanych w judaizmie. Za najważniejsze miejsce modlitwy uważano, oczywiście, świątynię jerozolimską, w której składano również ofiary. Najbardziej pobożni trzykrotnie w ciągu roku spędzali w Jerozolimie święta pielgrzymie zwane regalim. W szabat, a często także w dni powszednie, modły odprawiano w synagogach. Ci, którzy modlili się poza synagogą, czynili to zawsze zwróceni twarzą w kierunku świątyni. Jezus respektował te zwyczaje. Biorąc udział w pielgrzymkach do Jerozolimy i uczestnicząc w zgromadzeniach ...
AudioBiblijne romanse

Ozeasz i Gomer (II)

Chciałoby się powiedzieć, że relacja Ozeasza i Gomer była pełna wzlotów i upadków, ale w tym wypadku to trudności wysuwają się na pierwszy plan. Dlaczego imiona dzieci Ozeasza zmieniały się i nie były naznaczone dobrem? Zapraszamy na kolejny odcinek „Biblijnych romansów… i nie tylko”. Listen to Gomer i Ozeasz (II) # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

Jakub raz jeszcze

11 maja 2019 w Radio „Warszawa” w audycji „Biblia pod lupą” powrócił temat ekumenicznego komentarza do Listu św. Jakuba. Audycję prowadzi Mateusz Krawczyk. Udział biorą prof. Kalina Wojciechowska (Chrześcijańska Akademia Teologii, Warszawa) i ks. prof. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław). Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Strefa BibliiW Chrystusie

… błogosławię prześladowców

 Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. (Rz 12,14) W dzielnicy Żydów ortodoksyjnych w Jerozolimie lub przy Murze Płaczu zobaczyć można czasem bardzo osobliwe sceny. Dwóch mężczyzn, wyznawców judaizmu ubranych tradycyjnie w czarne fraki i kapelusze, stoi naprzeciw siebie, żywo rozmawiając. Gestykulują przy tym teatralnie rękoma, łapią się za głowy, miotają pejsami… Ich głosy przybierają na sile. Od razu wiadomo, że toczą spór. Podchodzi do nich trzeci mężczyzna, by nieco uspokoić sytuację i nagle… pada na ziemię! Czyżby ...