„Słowo blisko Ciebie” to projekt zapoczątkowany przez wspólnotę Hallelu Jah z Wrocławia, projekt zachęcający do lektury jednego rozdziału Biblii każdego dnia. W niecałe cztery lata przeczytasz całe Pismo Święte! Przed lekturą poszczególnych ksiąg zapraszam do kilku słów wprowadzenia do każdej z ksiąg. Zanim jednak zabierzemy się za lekturę, warto poznać założenia projektu, a także zapoznać się z ramową historią biblijną starożytnego Izraela, do której będziemy odnosić się we wprowadzeniach. Serdecznie zapraszam!

KWESTIE WPROWADZAJĄCE

O projekcie „Słowo blisko Ciebie”

Potrzeba formacji biblijnej

Historia biblijna w pigułce

WPROWADZENIA DO KSIĄG BIBLIJNYCH 

STARY TESTAMENT 

Księgi historyczne

Pięcioksiąg Mojżesza – Tora (Prawo)

Księga Rodzaju

Pozostałe Księgi Tory (Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa)

Od Jozuego do Powstania Machabejskiego

Księga Jozuego

Księga Sędziów

Księga Rut

1 i 2 Księga Samuela

1 i 2 Księga Królewska

1 i 2 Księga Kronik

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza

Księga Tobiasza

Księga Judyty

Księga Estery

1 i 2 Księga Machabejska

Księgi dydaktyczne (mądrościowe)

Księga Hioba

Księga Psalmów

Księga Przysłów

Księga Koheleta

Pieśń nad Pieśniami

Księga Mądrości

Mądrości Syracha

Księgi prorockie

Prorocy więksi

Księga Izajasza

Księga Jeremiasza

Księga Lamentacji

Księga Barucha

Księga Ezechiela

Księga Daniela

Prorocy mniejsi

Księga Ozeasza

Księga Joela

Księga Amosa

Księga Abdiasza

Księga Jonasza

Księga Micheasza

Księga Nahuma

Księga Habakuka

Księga Sofoniasza

Księga Aggeusza

Księga Zachariasza

Księga Malachiasza

NOWY TESTAMENT 

Księgi historyczne

Ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka, Łukasza)

Ewangelia św. Jana

Dzieje Apostolskie

Księgi dydaktyczne (mądrościowe)

Listy św. Pawła

List do Rzymian

1 i 2 List do Koryntian

List do Galatów

List do Efezjan

List do Filipian

List do Kolosan

1 i 2 List do Tesaloniczan

1 i 2 List do Tymoteusza

List do Tytusa

List do Filemona

Listy powszechne (katolickie)

List do Hebrajczyków

List św. Jakuba

1 List św. Piotra

2 List św. Piotra

1 List św. Jan

2 List św. Jana

3 List św. Jana

List św. Judy

Księga prorocka

Apokalipsa św. Jana

Polub stronę na Facebook