Kościół i Synagoga na rozdrożu (30-135 po Chr.)

I. PLAN WYKŁADU

W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia dotyczące teologicznych i historycznych przyczyn rozejścia się dróg Kościoła i Synagogi w pierwszych stu latach istnienia Kościoła:

 1. Zarysowanie problematyki
 2. Kościół w łonie judaizmu – do wydalenia Żydów z Rzymu (30-49 po Chr.)
 3. Do upadku świątyni jerozolimskiej (50-70 po Chr.)
 4. Trudnego rozstania początki – do zgromadzenia w Jabne (71-89 po Chr.)
 5. Do wybuchu powstania Bar Kochby (90-131 po Chr.)
 6. Powstanie Bar Kochby (132-135 po Chr.)

II. LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

M. Rosik, Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu, Wydawnictwo „Chronicon”, Wrocław 2016, ss. 9-410 (wersja angielska tu).

Literatura pomocnicza:

 1. Kościół i Synagoga. Zarys problematyki
 2. „Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą (do 135 roku)”, w: Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych, red. K. Pilarczyk, A. Mrozek, Estetyka i Krytyka 27 (3/2012), Kraków 2012, s. 69-104 (wersja rosyjska: tu).
 3. „Czy Fiscus Iudaicus w latach 70/71-98 po Chr. wpłynął na rozejście się dróg judaizmu i chrześcijaństwa? Studium historyczno-teologiczne”, Collectanea Theologica 83 (2013) 1, 71-92 (wersja francuska: tu).
 4. „Synagoga a rodzący się Kościół w perspektywie misji”, w: Misja: istotą i chwałą Kościoła katolickiego, red. A. Napiórkowski, Cracoviensis Cogitatio Ecclesialis X, Kraków 2018, 9-21.

Poleca się także odsłuchanie audycji:

 1. Trudne rozstanie. Kościół i Synagoga w latach 30-135 po Chr. (1) (Studium Dominicanum, Warszawa)
 2. Trudne rozstanie. Kościół i Synagoga w latach 30-135 po Chr. (2) (Studium Dominicanum, Warszawa)
 3. Zarzewie konfliktu Kościoła i Synagogi (1) (Radio „Rodzina)
 4. Zarzewie konfliktu Kościoła i Synagogi (2) (Radio „Rodzina”)
 5. O rozbracie Kościoła i Synagogi (Radio Warszawa)
 6. Relacje chrześcijan i Żydów w pierwszych wiekach (Radio „Logos”)
 7. Kościół pierwszych wieków a Synagoga (Inicjatywa Akademicka „Fides et Ratio”)
 8. Co wiemy o rozejściu się dróg Kościoła i Synagogi (Portal: Biblenote.pl)

III. FORMA ZALICZENIA

Na koniec semestru przewidziano kolokwium pisemne składające się z 25 pytań. Celem otrzymania oceny dostatecznej należy poprawnie odpowiedzieć na 15 pytań (60%), i odpowiednio – na ocenę dobrą należy poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań, na ocenę bardzo dobrą – na 25 pytań. Kolokwium odbędzie się w terminie uzgodnionym na pierwszych zajęciach.