Teologia Nowego Testamentu, t. I, Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie

Teologia Nowego Testamentu, t. I, Ewangelie Synoptyczne i Dzieje Apostolskie
Bibliotheca Biblica
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2008

 

Opis

W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu – chrystologia – pneumatologia – eklezjologia – antropologia – mariologia – eschatologia – zagadnienia etyczne. Przyjęty podział może być – i z konieczności jest – w niektórych przypadkach nieostry. Autorzy starali się jednak nie pominąć takich tematów, jak idea królestwa Bożego (która nierozerwalnie wiąże się z eklezjologią), angelologia, demonologia, ewangelizacja, teologia cierpienia i pozostałych ważnych dla zasadniczego przesłania ksiąg Nowego Testamentu zagadnień.

Tom pierwszy poświęcony został Ewangeliom synoptycznym i Dziejom Apostolskim. W dzisiejszej biblistyce mówi się o dwudziele Łukasza, obejmującym Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie, stąd postulat, by przy omawianiu teologii tych dwu ksiąg nie oddzielać ich. Przy końcu każdego tomu zamieszczono spis bibliograficzny. Bibliografii a wykorzystana przez autorów, którzy zrezygnowali z przypisów, również została do niego włączona.

Autorzy: ks. Artur Malina – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Krzysztof Mielcarek – Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Hubert Ordon SDS – Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Stanisław Haręzga – Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Sławomir Stasia – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Mariusz Rosik – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Michał Wojciechowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

Spis treści

1. Obraz Boga – Ojca (A. Malina)

2. Chrystologia (K. Mielcarek)

3. Pneumatologia (H. Ordon )

4. Eklezjologia (S. Haręzga)

5. Eschatologia (S. Stasiak)

6. Mariologia (M. Rosik)

7. Zagadnienia etyczne (M. Wojciechowski)