Życie wierzącego w myśli św. Pawła

Życie wierzącego w myśli św. Pawła
Bibliotheca Biblica
S. E. Jezierska
red. M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2008

 

Opis

Książka s. prof. Ewy Jezierskiej OSU w sposób naukowy, aczkolwiek niezwykle przystępny, ukazuje spojrzenie Pawła, Apostoła narodów, na życie chrześcijanina zakotwiczone w Chrystusie. Zjednoczenie wierzącego ze Zbawicielem rozpoczyna się w sakramencie chrztu i pogłębia poprzez nieustanne poznawanie Chrystusa na różnych drogach: cierpienia, kontemplacji, zgłębiania nauczania, udział w Eucharystii, poprzez radości i trudności, poprzez działalność apostolską czy życie dla drugich. Życie doczesne chrześcijanina wychyla się ku wieczności. Rysuje się przed nim perspektywa zmartwychwstania eschatologicznego spełnienie z pełnej komunii z Bogiem. Książka, bazująca na rzetelnej naukowej egzegezie, nie jest pozbawiona walorów egzystencjalnych. Warto więc po nią sięgnąć nie tylko ze szkiełkiem badacza akademickiego, ale także z wewnętrzną tęsknotą osoby wierzącej, która wciąż poszukuje pogłębienia swej więzi z Panem i Zbawicielem.

 

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I
PAWŁOWE SFORMUŁOWANIA ZWIĄZKU WIERNEGO Z CHRYSTUSEM

1. Ekspiacyjne formuły „za” (nas) – (hyper hemoun)
2. Sformułowania z przyimkiem „z” (syn)
3. Formuły „w Chrystusie” (en Christo|)

Rozdział II.
CHRZEST – SAKRAMENTEM WŁĄCZENIA WIERNEGO W LOS CHRYSTUSA

1. Specyfika sakramentu chrztu w ujęciu św.Pawła
2. Metafory ukazujące skutek przemiany chrzcielnej
2.1 Obmycie (kąpiel) odrodzenia
2.2 Obrzezanie w Chrystusie|
2.3 Opieczętowanie Duchem Świętym
2.4 Śmierć i zmartwychwstanie z Chrystusem
3. Chrzest – gwarancją przyszłego zmartwychwstania ochrzczonego

Rozdział III
SPOSOBY POZNAWANIA JEZUSA CRYSTUSA W DOCZESNOŚCI

1. Poznanie przez przyjęcie nauczania o Jezusie Chrystusie
2. Poznanie przez „wpatrywanie się w Pana”
3. Poznanie „mocy zmartwychwstania” Chrystusa
4. Poznanie przez „udział (koinonia)” w cierpieniach Chrystusa
5. Poznanie Chrystusa przez udział w Eucharystii

Rozdział IV.
ŻYCIE DOCZESNE WIERNEGO – KONSEKWENCJĄ ZWIĄZANIA SIĘ Z CHRYZSTUSEM PRZEZ CHRZEST

1. Życie moralne wierzącego – następstwem włączenia w śmierć i zmartwychwstania Chrystusa
2. Cierpienia, trudy i radości życia doczesnego – „udziałem w Chrystusie”
3. Życie dla drugich na wzór Chrystusa
4. Życie doczesne chrześcijanina „dla świata” i „przeciw światu”.

Rozdział V
UDZIAŁ W CHWALE PANA – PEŁNĄ REALIZACJĄ DOCZESNEGO UCZESTNICTWA WIERNEGO W ŻYCIU PANA

1. Problem stanu pośredniego zaraz po śmierci wierzącego
2. Problem zmartwychwstania w Dniu Pańskim
2.1 Pełne zmartwychwstanie wiernego „z Chrystusem” na końcu czasów
2.2 Problem zmartwychwstania innych zmarłych sprawiedliwych
2.3 Natura nowego zmartwychwstałego ciała
3. Współuwielbienie wiernego „z Chrystusem” po paruzji.

ZAKOŃCZENIE

STRESZCZENIE PRACY (w jęz. niemieckim, angielskim)

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA