Teologiczne znaczenie formuł pokutnych w Psałterzu

Teologiczne znaczenie formuł pokutnych w Psałterzu
Z. Zdebski
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2009

 

Opis

Tradycja Kościoła powszechnego zawsze przywiązywała wielką wagę do tzw. psalmów pokutnych. Biograf św. Augustyna notuje, że ten wielki teolog i duszpasterz przygotowywał się do śmierci odmawiając siedem psalmów pokutnych, które odtąd Kościół zachodni chętnie poddaje wiernycm jako wzór postawy skruszonego grzesznika względem Boga. Z uznaniem należy więc przyjąć pracę ks. dra Zdzisława Zdebskiego, podejmującą tematykę formuł pokutnych w Psałterzu. Zagadnienia te są ciągle mało znane w polskiej literaturze teologicznej, choć mają ogromne znaczenie dla pogłębionej refleksji nad sakramentem pojednania.

Autor niniejszej książki jest pracownikiem naukowym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i specjalizuje się w zagadnieniach biblistyki Starego Testamentu. Czytelnik otrzymuje do rąk przepracowaną i uwspółcześnioną wersję jego rozprawy doktorskiej, napisanej w r. 1980 pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Łacha w Szkole Biblijnej KUL w Lublinie. Chociaż od daty powstania tej rozprawy minęło już ćwierć wieku, zawarte w niej analizy zachowały nadal swą wartość.

Praca ks. Zdebskiego składa się z trzech rozdziałów, które stopniowo prowadzą czytelnika od analiz filologicznych, poprzez wnikliwą egzegezę formuł pokutnych Psałterza do syntezy teologicznej zawartej w końcowej części książki. Czytelnik tej trudnej ale fascynującej pracy otrzyma na końcu nagrodę w postaci biblijnej wizji przebaczenia grzechów, jaką oferują formuły pokutne Psałterza.

Cierpliwa lektura tej książki z pewnością będzie owocna nie tylko dla wytrawnych biblistów, ale także dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swą osobistą więź z Bogiem przebaczenia i odnowić przeżywanie sakramentu pokuty. Polecam ją zwłaszcza studentom teologii jako przykład solidnej pracy egzegetycznej, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz prowadzi do spotkania z żywym Słowem Boga.

 

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

USTALENIE FORMUŁ POKUTNYCH W PSAŁTERZU

 1. Terminy pokutne
  1. Terminy związane z grzechem
  2. Terminy dotyczące przebaczania
 2. Terminy pokutne w specjalnych formułach Psałterza

EGZEGEZA FORMUŁ POKUTNYCH

 1. Psalmy lamentacyjne
  1. Lamentacje narodu
  2. Lamentacje indywidualne
 2. Psalmy dziękczynne
  1. Psalm dziękczynne narodu
  2. Psalmy dziękczynne jednostki
 3. Pozostałe gatunki

ISTOTNE ELEMENTY POKUTY W ŚWIETLE FORMUŁ PENITENCJALNYCH

 1. Postulaty stawiane grzesznikowi
  1. Świadome wyznanie grzechów
  2. Pokorna prośba o przebaczanie
 2. Odpowiedz Boga
  1. Bóg jako jedyny sprawca przebaczenia
  2. Istota przebaczania

ZAKOŃCZENIE