Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium pastoralno-teologiczne

Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium pastoralno-teologiczne
M. Guzewicz
red. M. Rosik
Bibliotheca Biblica
Wrocław 2010

 

Opis

W ostatnich latach obserwujemy wyraźnie proces dekadencji rodziny wraz ze wszystkimi jej składnikami. Zjawiskiem bardzo niepokojącym jest odchodzenie młodzieży, już w bardzo wczesnym okresie tego etapu życia, od wartości, którymi kierowały się wszystkie pokolenia przodków. Wychowanie zawsze było bardzo trudną dziedziną wysiłków społeczeństwa, a nade wszystko rodziców, ale w dzisiejszych uwarunkowaniach jest to trud napotykający na przeszkody nigdy wcześniej nie występujące. Pilną koniecznością staje się dostarczanie pomocy w realizacji procesu wychowawczego w środowisku najwłaściwszym i podstawowym, jakim jest rodzina. W ten nurt włącza się Autor dysertacji. Rozprawa podejmuje temat, z zakresu którego pojawiają się różne opracowania. Na szczególną uwagę jednak zasługuje kilka elementów nowatorskich. Podejmujący wysiłek badanie tekstów biblijnych i analizy ich z punktu widzenia potrzeb pedagogiki sam jest nauczycielem, pedagogiem i rodzicem. Merytoryczne przygotowanie z zakresu teologii biblijnej łączy się tu z przygotowaniem pedagogicznym, doświadczeniem 30 lat pracy w wielu placówkach oświatowych oraz z wiedzą i praktyką wychowawczą pogłębianą w związku z posianiem trojga dzieci. Innym czynnikiem wyróżniającym pracę jest całościowe spojrzenie na Biblię, jako źródło konkretnych wskazań, niezbędnych w realizacji procesu wychowania.

 

Spis treści

I. Cele wychowania
1. Krótkie spojrzenie na historię wychowania
2. Terminologia specjalistyczna
2.1.Pedagogika, pedagogia, pedagog
2.2. Wychowanie
3. Szczegółowe cele wychowania
3.1. Charakterystyka celów wychowania
3.2. Wychowywanie ku dojrzałości
3.3. Wychowywanie ku zjednoczeniu z Bogiem
II. Zasady wychowawcze
1. Zalecenia wychowawcze zawarte w księgach mądrościowych Starego Testamentu
1.1. Ogólne zasady wychowawcze
1.1.1. Zachęta do dobrego wychowania
1.1.2. Postawa syna radością ojca
1.1.3. Autorytet ojca jako głównego wychowawcy
1.1.4. Wskazania ogólne
1.2. Oddziaływanie wychowawcze w odniesieniu do synów
1.3. Metody wychowawcze zalecane wobec córek
2. Postawa dzieci wobec rodziców jako owoc poprawnie prowadzonego procesu wychowawczego
3. Wskazania wychowawcze zawarte w pismach Nowego Testamentu
III. Osobowe przykłady pozytywnego i negatywnego oddziaływania wychowawczego
1. Jezus wzorem nauczyciela i wychowawcy
1.1. Jezus podlega wychowaniu
1.2. Jezus Nauczyciel
1.3. Jezus wzorem postaw pedagogicznych
1.4. Cechy Jezusowej pedagogii
1.5. Miłość główną cechą pedagogii Jezusa
2. Tobiasz
3. Hiob
4. Ojciec syna marnotrawnego
4.1. Wolność i ryzyko
4.2. Zagubienie i powrót
4.3. Cechy ojca, cechy wychowawcy
5. Destrukcyjny przykład jako przeszkoda w procesie wychowawczym
5.1. Pierwsi rodzice
5.2. Abraham
5.3. Lot
5.4. Dawid
IV. Wielka wartość wychowawczego oddziaływania rodziców na dzieci
1. Wpływ relacji małżeńskich na postawę dzieci
1.1. Małżeństwo jako fundament w zamyśle Bożym – Rdz 1,27
1.2. Jezus potwierdza nadrzędną wartość małżeństwa
1.3. Trwałe małżeństwo warunkiem sukcesu wychowawczego
2. Rodzina podstawowym miejscem kształtowania osobowości dziecka
2.1. Wychowawcze oddziaływanie rodziców – Rdz 1,28
2.2. Tablice życia rodzinnego
Zakończenie