Dobroć Boga w obliczu cierpienia – perspektywa biblijna

I. PLAN WYKŁADU

W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. DOBRY BÓG I ZŁY ŚWIAT – POSTAWIENIE PROBLEMU

2. ZŁO ŚWIATA WOBEC DOBROCI BOGA

 •      Dramat buntu aniołów
 •      Dramat ogrodu Eden
 •      Dramat ludzkiego grzechu

3. DOBROĆ BOGA WOBEC ZŁA ŚWIATA

 •      Bóg miłosierny i sprawiedliwy
 •      Jezus odpowiedzią Boga
 •      W oczekiwaniu na ostateczne zwycięstwo

4. DOBROĆ BOGA A ZŁO ŚWIATA – KONTEKSTY

 •      Zły Bóg Starego Testamentu?
 •      Czy Bóg dopuszcza zło?
 •      Dlaczego cierpią niewinni?
 •      Czy Bóg zsyła choroby?
 •      Czy można Bogu ofiarować cierpienie?
 •      Czy biernie znosić prześladowania?

II. LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA

Treści omawiane w wykładzie zawarto w książce: M. Rosik, Ciemna strona wiary?, Wrocław 2014.

III. FORMA ZALICZENIA

Na koniec semestru przewidziano kolokwium pisemne składające się z 15 pytań. Celem otrzymania oceny dostatecznej należy poprawnie odpowiedzieć na 8 pytań (60%), i odpowiednio – na ocenę dobrą należy poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań (80%), na ocenę bardzo dobrą – na 15 pytań (100%). Kolokwium odbędzie się w terminie uzgodnionym na pierwszych zajęciach semestru.