Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

I. PLAN WYKŁADU

 1. Życie i działalność Jezusa z Nazaretu
 2. Przepowiadanie ustne i pierwsze formy literackie
 3. Redakcja Ewangelii Marka
 4. Redakcja Ewangelii Mateusza i Łukasza
 5. Ewangelie Dzieciństwa
 6. Działalność cudotwórcza Jezusa – wprowadzenie
 7. Jezus Cudotwórca: uzdrowienia
 8. Jezus Cudotwórca: egzorcyzmy
 9. Jezus Cudotwórca: wskrzeszenia
 10. Jezus Cudotwórca: cuda nad naturą
 11. Jezus Nauczyciel: logia
 12. Jezus Nauczyciel: przypowieści
 13. Ustanowienie Eucharystii
 14. Chrystofanie
 15. Wybrane zagadnienia Dziejów Apostolskich

II. LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 1. Materiał obejmujący wskazany zakres w ramach wykładu zawarto w: M. Rosik, Trzy portrety Jezusa, W Kręgu Słowa 1, Tarnów 2007 oraz w materiałach, które w plikach pdf są do pobrania na tej stronie. Wystarczy kliknąć na temat wykładu.
 2. Materiał obowiązujący w ramach ćwiczeń zawarto w audycjach: Dzieje Apostolskie.

III. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. R. BARTNICKI, Ewangelie synoptyczne, Warszawa 2012.
 2. Ewangelie synoptyczne, Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych 8, red. S. Mędala, Warszawa 2006.
 3.  S. HARĘZGA, Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka, Lublin 2007.
 4. W. PIKOR, Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz do lektury, Biblia – Katecheza – Życie 4.1, Kielce 2011.
 5. R. BARTNICKI, K. KŁÓSEK, Metody interpretacji Nowego Testamentu, Kraków 2014.

IV. ZALICZENIE

Na koniec drugiego semestru przewidziano kolokwium pisemne składające się z 25 pytań. Celem otrzymania oceny dostatecznej należy poprawnie odpowiedzieć na 15 pytań (60%), i odpowiednio – na ocenę dobrą należy poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań, na ocenę bardzo dobrą – na 25 pytań. Kolokwium odbędzie się w terminie uzgodnionym na pierwszych zajęciach każdego semestru.

Na wypadek przejścia na nauczanie on-line, warunkiem zaliczenia semestru będzie praca pisemna, której tematyka i wymogi formalne zostaną podane odpowiednio wcześniej.