Historia i geografia biblijna

I. PLAN WYKŁADU

 1. Problematyka źródeł
 2. Geografia biblijna w zarysie ogólnym
 3. Prehistoria biblijna
 4. Czasy patriarchów
 5. Wyjście z Egiptu i zasiedlanie Kanaanu
 6. Czasy monarchii
 7. Niewola babilońska
 8. Czasy perskie
 9. Czasy hellenistyczne
 10. Czasy rzymskie

II. LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 1. Geografia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, red. M. Rosik, Wrocław 2011.
 2. M. Rosik, S. Stasiak, Historia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, Wrocław 2011.
 3. M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2008, 139-175.
 4. M. Rosik, „Początki Izraela. Biblia i archeologia o zasiedlaniu Kanaanu”, w: Origines mundi, gentium et civitatum, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia CLIII, Wrocław 2001, 145-152.
 5. M. Rosik, „Zarzewie konfliktu między Kościołem a Synagogą (do 135 roku)”, w: Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych, red. K. Pilarczyk, A. Mrozek, Estetyka i Krytyka 27 (3/2012), Kraków 2012, s. 69-104 (wersja ukraińska: tu).
 6. PREZENTACJA POWER POINT: „Historia Żydów – starożytność”.

III. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 • H. Shanks (red.), Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2007.
 • H. Shanks (red.), Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2013.
 • A. Piwowar, Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od Abrahama do podboju przez Rzymian, Lublin 2013.
 • R. de Vaux, Instytucje biblijne Starego Testamentu, I-II, tłum. T. Brzegowy, Poznań 2005.
 • I. Rapoport, M. Rosik, Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2009.

IV. ZALICZENIE

Na koniec semestru przewidziano kolokwium pisemne składające się z 25 pytań. Celem otrzymania oceny dostatecznej należy poprawnie odpowiedzieć na 15 pytań (60%), i odpowiednio – na ocenę dobrą należy poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań, na ocenę bardzo dobrą – na 25 pytań. Kolokwium odbędzie się w terminie uzgodnionym na pierwszych zajęciach.