Słowo blisko Ciebie

„Słowo blisko Ciebie” to projekt zapoczątkowany przez wspólnotę Hallelu Jah z Wrocławia, zachęcający do lektury jednego rozdziału Biblii każdego dnia. W niecałe cztery lata przeczytasz całe Pismo Święte! Przed lekturą poszczególnych ksiąg zapraszam do wprowadzenia. Więcej dowiesz się tutaj: https://wspolnota.hallelujah.pl/slowo-blisko-ciebie/

Apokalipsa. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Autorstwo księgi przypisuje się apostołowi Janowi, który był jednym z uczniów Jezusa, bądź też osobie należącej do tzw. szkoły Janowej. Historia powstania Apokalipsy owiana jest tajemnicą, wiadomo jednak, że księga została napisana pod koniec I wieku po Chr. (prawdopodobnie około 95 roku) lub na początku II wieku. Jan przebywał na wygnaniu na wyspie Patmos, gdy…

Czytaj dalej »

Księga Malachiasza. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Nazwa księgi  wywodzi się od hebrajskiego imienia Malachi, co oznacza „mój posłaniec”. Autor księgi jest nieznany, ale powszechnie uważa się, że powstała w latach 500-450 p.n.e., po powrocie Izraelitów z wygnania babilońskiego. Księga Malachiasza skupia się na kwestiach kultowych i moralnych. Głównym jej tematem księgi jest krytyka Izraelitów za ich złe postępowanie i apel, aby…

Czytaj dalej »

Księga Zachariasza. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Zachariasz był jednym z ostatnich proroków biblijnych. Księga nosząca jego imię zawiera wiele proroctw dotyczących odbudowy Jerozolimy i przyjścia Mesjasza. Składa się z 14 rozdziałów. Jest podzielona na dwie części – pierwsza skupia się na proroctwach dotyczących odbudowy Jerozolimy po powrocie izraelskich wygnańców z Babilonii, a druga część dotyczy przyszłych wydarzeń, w tym przyjścia Mesjasza.…

Czytaj dalej »

Księga Aggeusza. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Aggeusz przemawiał do Izraelitów po powrocie z wygnania babilońskiego. Jego głównym zadaniem było zachęcenie Izraelitów do odbudowy świątyni jerozolimskiej, która została zniszczona przez Babilończyków. Księga Aggeusza składa się z czterech krótkich rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje słowa proroka Aggeusza, które on otrzymał od Boga, nakazujące odbudowę świątyni. Aggeusz przekazuje te słowa władcom Izraela, kapłanom i ludowi.…

Czytaj dalej »

Księga Sofoniasza. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

Prorok Sofoniasz żył w VII wieku przed Chr. Księga oznaczona jego imieniem zawiera proroctwa, wizje i nauki proroka dotyczące Izraela i narodów pogańskich. Sofoniasz ostrzegał Izraela przed karą Bożą za grzechy, a także przepowiadał zbawienie i odrodzenie dla tych, którzy będą wierni Bogu. Historia powstania księgi Sofoniasza jest opisana we wstępie tego dzieła. Sofoniasz był prorokiem…

Czytaj dalej »

Księga Habakuka. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

„Węzłowym zagadnieniem księgi jest problem odpłaty Bożej, rozważanej w odniesieniu do Izraela i narodów obcych. Bóg, rządca świata i stróż sprawiedliwości, nie może pozwolić na triumf najeźdźcy oddanego bałwochwalstwu, a nawet bezbożnego. Jakkolwiek jest on w ręku Boga narzędziem kary na Izraela i narody obce, tym niemniej Izrael jest przecież narodem sprawiedliwym, Jego „pomazańcem”. Punktem…

Czytaj dalej »

Księga Nahuma. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

„Poetycki utwór Nahuma, odznaczający się logicznym układem treści, rozwija trzy zasadnicze myśli. Po krótkim wstępie, w którym napawa otuchą uciemiężony naród izraelski, przystępuje Nahum do właściwego sobie tematu, a mianowicie ogłoszenia Asyrii surowego wyroku. Przewodnią myślą teologiczną jest dla niego pomsta Boża nad krwawym i niesprawiedliwym ludem asyryjskim. Poczynając od 2,2 przedstawia Nahum realizację planu…

Czytaj dalej »

Księga Micheasza. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

„Księga Micheasza wnosi ważne szczegóły do historii objawienia: o pochodzeniu i naturze Mesjasza, o Jego Matce, o oczyszczonej Reszcie, o przyszłym królestwie mesjańskim. W teologii została podkreślona szczególnie wszechmoc i sprawiedliwość Boża (wpływ Amosa) oraz miłość Boża, domagająca się wzajemności na mocy przymierza synajskiego” – ze wstępu do Biblii Tysiąclecia Polub stronę na Facebook

Czytaj dalej »

Księga Jonasza. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

„W przeciwieństwie do innych ksiąg prorockich Księga Jonasza nie zawiera ani mów i upomnień, ani wyroczni. Jest opowieścią o proroku, który najpierw przez zamierzoną ucieczkę na przeciwległy kraniec świata chce uwolnić się od powierzonej mu przez Pana misji prorockiej. A następnie, gdy pod presją nadzwyczajnych wypadków spełnia wreszcie posłannictwo Boże w Niniwie i osiąga niespodziewany…

Czytaj dalej »

Księga Abdiasza. Wprowadzenie

Słowo blisko Ciebie, Video

„Jak wynika z treści, Edom stanął po stronie wrogów Izraela i brał udział w pustoszeniu Ziemi Świętej i Jerozolimy. Brak wzmianki o zburzeniu świątyni oraz aluzja do zjednoczenia rozdzielonych królestw izraelskiego i judzkiego sprzyja tezie, że nie chodzi tu o zburzenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora w r. 587/586, lecz o spustoszenie za czasów Jorama (852/841). Stąd…

Czytaj dalej »