Książki

W poniższej zakładce znajdziecie Państwo informacje o książkach autorstwa ks. Mariusza Rosika. Zazwyczaj będzie to krótka ich charakterystyka połączona ze spisem treści, czasem jednak pojawią się także recenzje prezentowanych publikacji, a także polecenie wspaniałych opracowań do koniecznej lektury każdego z czytelników, który chciałby coraz głębiej rozumieć prawdy wiary. Bo przecież wiara domaga się rozumienia,  w myśl zasady „fides quaerens intellectum”.

Ze wzgórz Samarii

Książki

Ze wzgórz Samarii TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2005, ss. 166 Opis Książka ma za podstawę Jezusową przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która stała się dla autora okazją do nakreślenia szerokiej perspektywy poruszanych w niej zagadnień i wątków. Autor ukazuje najpierw Samarię jako krainę geograficzną i relacjonuje historię Samarytan; ukazuje także Jerozolimę i Jerycho, o…

Czytaj dalej »

Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według św. Marka

Książki

Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według św. Marka Rozprawy i Studia Biblijne 15 red. serii: W. Chrostowski VOCATIO, Warszawa 2004, ss. 693   Opis Autor rozprawy stawia przed sobą cel, którym jest przebadanie stosunku Jezusa, a dokładniej Jego postawy i nauczania, do instytucji, praktyk i wierzeń judaizmu Jego czasów. Na osobę Jezusa patrzy oczyma…

Czytaj dalej »

Spacer po Bożym Ogrodzie

Książki

Spacer po Bożym Ogrodzie Dziesięć reguł studium Biblii Biblioteka „Życia Konsekrowanego” 4 red. serii: J. Tupikowski Warszawa-Wrocław 2004, ss. 87   Opis W 1799 roku od egipskiego brzegu odpływał okręt a Napoleonem i jego oficerami na pokładzie. Rok wcześniej cesarz przybył do Egiptu ze swoim wojskiem, zamierzając zdobyć go dla Francji. Jego misja jednak skończyła…

Czytaj dalej »

Światło Dnia Trzeciego

Książki

Światło dnia trzeciego. Biblijne relacje o otwartym grobie i chrystofaniach TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2004, ss.168   Opis Książka zawiera analizy egzegetyczne i interpretacje teologiczne opowiadań o pustym grobie i ukazaniach się Jezusa Zmartwychwstałego. Materiał ułożony został według przyjmowanego we współczesnych badaniach porządku chronologicznego. Autor poddaje analizie następujące narracje: Mk 16,1-8; Mt 28,1-10;…

Czytaj dalej »

Jezus i jego misja

Książki

Jezus i jego misja W kręgu orędzia Ewangelii synoptycznych Studia Biblica 5 red. serii: H. Witczyk Instytut Teologii Biblijnej VERBUM Kielce 2003, ss. 298   Opis Książka składa się z czterech zasadniczych części, przedstawiających kolejno: Ewangelię Dziecięctwa, nauczanie, działalność taumaturgiczną Jezusa oraz wydarzenia związane z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Proponowana konstrukcja książki nie oznacza,…

Czytaj dalej »

Judaizm u początków ery chrześcijańskiej

Książki

Judaizm u początków ery chrześcijańskiej Rozprawy Naukowe 46 red. serii: I. Dec TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2003, ss. 195 Opis W książce autor postawił sobie pytanie o kształt i funkcjonowanie instytucji związanych z judaizmem czasów Jezusa, nie pomijając przy tym zasadniczych wierzeń i zwyczajów żydowskich. Określenie „era chrześcijańska”, użyte w tytule, nie odsyła…

Czytaj dalej »

Wielka tajemnica wiary

Książki

Wielka tajemnica wiary Refleksje o znaczeniu Mszy świętej Par. św. Kazimierza Królewicza Wrocław 2002, ss. 20 Opis Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmujący sakrament ma pewność, że spotkał Boga…

Czytaj dalej »

Ku radykalizmowi Ewangelii

Książki

Ku radykalizmowi Ewangelii Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Nauk Wrocław 2000, ss. 188 Opis Książka stanowi studium porównawcze wypowiedzi Jezusa zawartych w jedenastu, wspólnych dla Mateusza i Marka, a pominiętych przez Łukasza (i Jana), perykopach. Należą do nich: sprawa czystości (Mk 7,1-23; Mt…

Czytaj dalej »

Szedłem wraz z Bogiem

Książki

Szedłem wraz z Bogiem Wrocław 1996, ss. 80 Opis Dobra Nowina przyniesiona przez Jezusa głosi, że Bóg pragnie szczęścia człowieka. Miłość, którą Bóg ukochał świat jest tak szeroka, że ogarnia każdego człowieka we wszystkich jego doświadczeniach. Jednak sytuacja grzechu, w której znajduje się człowiek uniemożliwia lub utrudnia spotkanie z miłującą obecnością Ojca. W perspektywie napięcia:…

Czytaj dalej »

Otrzymaliście Ducha miłości

Książki

Otrzymaliście Ducha miłości Wrocław 1995, ss.43 Opis Dar Ducha Świętego obejmuje całe życie człowieka, zarówno jego wymiar duchowy, psychiczny (emocjonalny i wolitywny), jak i fizyczny. Działanie Ducha Jezusa w człowieku ujął w następujących słowach św. Paweł pisząc do Tymoteusza: „nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia” (2 Tym 1,7). Jak…

Czytaj dalej »