Ewangelia Mateusza

Wśród ewangelistów szczególną troskę o systematyczną prezentację nauczania Jezusa ujętego w mowy przejawia Mateusz. Ewangelista adresował swe dzieło do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Zdając sobie sprawę ze znaczenia Pięcioksięgu dla religii judaistycznej, tak skonstruował swoją Ewangelię, że zamieścił w niej pięć wielkich mów Jezusa. Sama idea pięciu mów niesie już ze sobą przesłanie: dobra nowina o zbawieniu staje się nową Torą (Pięcioksięgiem), natomiast Jezus staje się nowym Mojżeszem – Prawodawcą. O ile bowiem pierwsze Prawo przyniesione zostało przez Mojżesza, który otrzymał je od Jahwe w teofanii synajskiej, o tyle nowe prawo zostaje objawione przez Jezusa.

Uczta królewska (Mt 22, 1-14)

Audio, Ewangelia Mateusza

fot. M. Rosik Zgodnie ze starożytnym zwyczajem, król nie pojawiał się na uczcie na samym początku. Przychodził dopiero wtedy, gdy sala była już wypełniona, a biesiadnicy zasiadali przy stołach. Wchodzącemu królowi wszyscy okazywali należny szacunek. Tym razem przyjściu króla towarzyszy spostrzeżenie, iż jest na uczcie człowiek nie ubrany w strój weselny. Król zwraca się do…

Czytaj dalej »

Przewrotni rolnicy (Mt 21, 33-46)

Audio, Ewangelia Mateusza

fot. M. Rosik Obraz winnicy wskazujący na naród wybrany obecny był wielokrotnie w Starym Testamencie. Pierwsze zdanie Jezusowej przypowieści: „Był pewien gospodarz, który założył winnice, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, wybudował wieżę”, nawiązuje bez wątpienia do fragmentu księgi proroka Izajasza (Iz 5,2). Właścicielem winnicy jest sam Bóg, On troszczy się o nią, otacza ją murem,…

Czytaj dalej »

Pytanie o władzę (Mt 21, 23-32)

Audio, Ewangelia Mateusza

fot. M. Rosik Według zwyczajów żydowskich, Bóg udziela autorytetu każdemu, kto przewodzi wspólnym modlitwom i kto prowadzi nauczanie. Nic więc dziwnego, że przywódcy religijni narodu wybranego, arcykapłani i starsi ludu oraz stróże świątyni zastanawiali się, kto upoważnił Go do wystąpień – Nauczyciela. Wystąpienia te były o tyle istotne, że odbywały się w świątyni. Przypuszczalnie w…

Czytaj dalej »

Jezusa wjazd do Jerozolimy (Mt 21, 1-22)

Audio, Ewangelia Mateusza

fot. M. Rosik Mateusz rozpoczyna perykopę o uroczystym wjeździe do Jerozolimy wzmianką, iż Jezus przyszedł do miejscowości Betfage, która leży na Górze Oliwnej. Betfage jest niewielkim osiedlem, z którego doskonale widać Święte Miasto. Należy przypuszczać, że Jezus wraz ze swoimi uczniami spędził noc u swoich przyjaciół, Łazarza, Marty i Marii, w miejscowości Betania niegdyś oddalonej…

Czytaj dalej »

Niewidomi pod Jerychem (Mt 20, 29-34)

Audio, Ewangelia Mateusza

fot. U. Porycka Scena zanotowana przez Mateusza rozgrywa się pod murami Jerycha, które uchodzi za najstarsze miasto świata. Ze Starego Testamentu znane jest przede wszystkim z faktu cudownego zdobycia jego posiadłości przez Izraelitów, którzy po wyjściu z ziemi egipskiej przywędrowali do Ziemi Obiecanej. Tam dzięki Bożej interwencji miały się rozpaść mury miasta. Biblijna relacja o…

Czytaj dalej »

Synowie Zebedeusza (Mt 20, 20-28)

Audio, Ewangelia Mateusza

fot. U. Porycka Dialog Jezusa z matką i uczniami, synami Zebedeusza, zawiera trzy Jego wypowiedzi. Pierwsza z nich to pytanie o przedmiot prośby (Mt 20,21). Adresatką tego pytania jest matka synów Zebedeuszowych. Wydaje się, że to Jezus pragnie to pytanie przekształcić z rozmowy na forum prywatnym w rozmowę publiczną, aby słyszeli ją też inni uczniowie…

Czytaj dalej »

Robotnicy jednej godziny (Mt 20, 1-16)

Audio, Ewangelia Mateusza

fot. M. Rosik Przypowieści są jedną z naczelnych form nauczania Jezusa. Zazwyczaj wyróżnia się cztery formy, za pomocą których Jezus przekazuje swoje nauczanie. Są to: logia, czyli tak zwane krótkie wypowiedzi Jezusa, następnie błogosławieństwa, dalej przypowieści i wreszcie mowy. Każda z form nauczania odznacza się swoją specyfiką. Przypowieść zadomowiła się w mentalności hebrajskiej dzięki gatunkowi literackiemu…

Czytaj dalej »

Igła i wielbłąd (Mt 19, 16-30)

Audio, Ewangelia Mateusza

fot. archiwum M. Rosik Można by wysnuć wniosek, że Jezus ukazuje pewną dwustopniowość w kroczeniu ku doskonałości. Koniecznym minimum do osiągnięcia zbawienia jest zachowanie przykazań Bożych. Istnieje jednak droga o wiele bardziej doskonała, droga wyrzeczenia się wszystkich dóbr tego świata i całkowitego pójścia za Jezusem. To ostatnie zalecenie – wyzbycia się dóbr tego świata i…

Czytaj dalej »

Nierozerwalność małżeństwa (Mt 19, 1-15)

Audio, Ewangelia Mateusza

fot. M. Rosik Już od samego początku perykopy zarysowana jest kontrowersja Jezusa z oficjalnym judaizmem. Ewangelista zanotował, że faryzeusze przyszli do Jezusa, aby wystawić Go na próbę. Możliwe jest, że faryzeusze chcieli skłócić Jezusa z Herodem, który miał drugą żonę, a który przebywał wtedy na pobliskich terenach. Zamiarem ich było także przypuszczalnie skompromitowanie Jezusa za Jego…

Czytaj dalej »

Uwalniające przebaczenie (Mt 18, 21-35)

Ewangelia Mateusza

fot. E. Wroczyńska Nauka Jezusa różni się od nauczania rabinów, którzy twierdzili, że przebaczyć grzesznikowi można trzy razy. Jezus swoje nauczanie stosował we własnym życiu – przebaczał i uczył przebaczać. Do człowieka sparaliżowanego, zanim go uzdrowił, powiedział: „Synu odpuszczają ci się twoje grzechy”; kobiecie cudzołożnej powiedział: „Idź i od tej chwili już nie grzesz”, zapewniając…

Czytaj dalej »