W świecie metafor

W swoim nauczaniu Jezus często sięga po metaforę. Metafora jest wyrażeniem, w którego obrębie następuje zmiana znaczenia. Zmienione, czyli metaforyczne znaczenie bazuje na znaczeniach znanych. Obraz zaczerpnięty z obserwacji życia służy Jezusowi do ilustracji różnych prawd Jego nauczania. Obraz dotyczy najczęściej świata natury bądź typowych w Palestynie I wieku relacji międzyludzkich. Niekiedy, aby właściwie odczytać metaforę, …

Naród nadal wybrany?

U zarzewia konfliktu między Kościołem a Synagogą leżeć musiało także odmienne rozumienie wybrania Izraela. W przekonaniu wyznawców judaizmu wybranie to obejmowało całość życia Izraela, który jest własnością Boga (Pwt 7,6; 14,2). Ponieważ Izrael odrzucił Chrystusa, Jego wyznawcy musieli z innej perspektywy spojrzeć na wybranie Izraela. Z tematem tym zmaga się Paweł w Rz 9,11; 11,5.7.28. …

Faryzeusze – dobrzy czy źli?

Nazwa ugrupowania pochodzi od hebrajskiego słowa „oddzielony”, „odseparowany”. Jej rodowód nie jest znany, najczęściej jednak uważa się, że przylgnęła ona do tych, którzy oddzielali się od innych niezwykle silnym przylgnięciem do Prawa Starego Testamentu. Rzeczywiście bowiem faryzeusze zwracali ogromną uwagę na zachowanie przepisów Prawa w każdym szczególe. Sądzili, że Bóg dał Mojżeszowi nie tylko Torę, …

Modlitwa Pańska

Kazanie na górze (Mt 5-7) nazywane jest niekiedy najbardziej rewolucyjnym i rewelacyjnym nauczaniem wygłoszonym przez Jezusa. Rewolucyjnym, bo w błogosławieństwach Jezus w pewnym sensie odwraca przyjmowaną powszechnie ideę szczęścia. Rewelacyjnym, bo Jezus objawia (łac. revelatio – „objawienie”) nowy porządek etyczny, zasadzający się na prawie miłości Boga i bliźniego, posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół. W Kazaniu …

fot. M. Rosik

Jezus i diabeł

fot. M. Rosik Dżabal Quruntul – Góra Kuszenia. Przed rozpoczęciem swej publicznej działalności Jezus czterdzieści dni przebywał na pustyni, gdzie wśród modlitw i postów przygotowywał się do swej misji. Trzy pokusy i trzy zwycięstwa Syna Bożego. Rozpoczynamy Wielki Post. Rozmowa z dr Anną Rambiert-Kwaśniewską i red. Adrianną Sierocińską Listen to Jezus i diabeł # ks. …

Jezus i Jego język

Co do pochodzenia języka aramejskiego lingwiści nie są zgodni. Aramejski był głównym językiem w imperium perskim. Posługiwali się nim także Żydzi przebywający na wygnaniu w niewoli babilońskiej. Mówił nim Jezus (choć przypuszczalnie posługiwał się także w pewnym stopniu greką). Nowsze badania dowodzą, że znajomość greki w Palestynie I wieku była znacznie lepsza niż jeszcze do …

Świętych nawrócenie?

Czytelnik Łukaszowej relacji o doświadczeniu Szawła z Tarsu pod bramami Damaszku ma często przed oczyma malowidło Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zatytułowane Nawrócenie św. Pawła, które podziwiać mogą odwiedzający kościół Santa Maria del Popolo w Rzymie. Centralną postacią obrazu powstałego w latach 1600-1601 jest nie, jak można by się spodziewać, późniejszy apostoł narodów, ani nawet zmartwychwstały …

Od szabatu do niedzieli

Początkowo wyznawcy Chrystusa wywodzący się z judaizmu czcili szabat oraz niedzielę jako dzień zmartwychwstania i chrystofanii po ośmiu dniach od zmartwychwstania (właśnie ten fakt leży u początków świętowania niedzieli). Już w czasach Nowego Przymierza kyriake hemera zaczęła zastępować żydowski szabat. Chrześcijanie w Troadzie zwykli gromadzić się na łamaniu chleba właśnie w niedzielę (Dz 20,7) i …

Nowy rok z Maryją

U początku nowego roku kalendarzowego Kościół wpatruje się w oblicze Maryi Bożej Rodzicielki. Maryja jest nie tylko Matką Chrystusa, ale także Matką Kościoła, czyli nas wszystkich. Jej życie pełne zawierzenia Bogu, który obdarzył Ją pełnią łaski, niczym piękne zwierciadło odbija postawy, w których możemy naśladować Niepokalaną. Nie na darmo czcimy Ją jako Zwierciadło Sprawiedliwości. Jakie …

Imię

Nam nie objawił się anioł z nieba. Nie prowadziła nas gwiazda. Nie widzieliśmy łuny na niebie, która oświetlała drogę pasterzom i nie słyszeliśmy czystego śpiewu chórów anielskich. Dziś towarzyszy nam inna muzyka – radosne bicie serca. Dziś prowadzi nas inne światło – światło serca, bo serce ludzkie w naturalny sposób lgnie tam, gdzie panuje miłość, …

Po co czytamy rodowody?

Zastanawiającym jest fakt umieszczenia przez Mateusza w Jezusowej genealogii czterech imion kobiecych, oprócz imienia Maryi: Tamar, Rachab, Rut i Betszeby. Podać można przynajmniej dwa motywy, które łączą te postacie z osobą Maryi. Po pierwsze, ich związki z partnerami życiowymi są w pewnym sensie nieregularne i choć przez innych postrzegane mogą być jako gorszące, są naznaczone …

Kłopoty Pełnej Łaski

Łaska jest pierwszym darem, jaki Maryja otrzymuje od Boga. Znajduje on swe potwierdzenie w słowach anioła: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), a jeszcze pełniej w sformułowaniu kecharitomene, tłumaczonym przez polskie „pełna łaski” (Łk 1,28). Termin kecharitomene może być widziany także jako imię własne Maryi, na co wskazują literackie studia …

Prostujcie drogę Panu!

„Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu” – to fragment drugiej prefacji adwentowej, który skierowuje myśli ku czytaniom liturgicznym tego czasu. Wśród proroków na czoło wysuwa się Izajasz. Maryja tryska entuzjastyczną radością przed narodzinami Syna. Jan Chrzciciel wreszcie wzywa do prostowania …

Nie z tego świata

„Tak, Ja nim jestem” (Mt 27,11) – to Jezusowa odpowiedź na pytanie Piłata o to, czy jest Królem Izraela. Dlaczego możemy nazywać Jezusa Królem Wszechświata? Co oznaczało w praktyce, że Izraelici widzieli Króla w samym Bogu? Jak rozumiano w czasach Jezusa wyrażenie „królestwo Boże”? I kto do niego należy? Odpowiedzi szukają Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. …

Oddać życie za Jezusa?

Jezus często zapowiadał prześladowania swoich wyznawców. Przyczyną wrogości wobec uczniów Chrystusa miało być głoszone słowo Boże. Cały dziesiąty rozdział Ewangelii Mateuszowej naszpikowany jest zapowiedziami cierpień z powodu głoszenia dobrej nowiny.  Zapowiedzi prześladowań zaczęły realizować się bardzo szybko. Księga Dziejów Apostolskich wybitnie świadczy o kłopotach rodzącego się Kościoła i rozszerzających się prześladowaniach. Doszło do tego, że …