Dobroć Boga w obliczu cierpienia – perspektywa biblijna

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. DOBRY BÓG I ZŁY ŚWIAT – POSTAWIENIE PROBLEMU 2. ZŁO ŚWIATA WOBEC DOBROCI BOGA      Dramat buntu aniołów      Dramat ogrodu Eden      Dramat ludzkiego grzechu 3. DOBROĆ BOGA WOBEC ZŁA ŚWIATA      Bóg miłosierny i sprawiedliwy      Jezus odpowiedzią Boga      W oczekiwaniu …

Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

I. PLAN WYKŁADU Życie i działalność Jezusa z Nazaretu Przepowiadanie ustne i pierwsze formy literackie Redakcja Ewangelii Marka Redakcja Ewangelii Mateusza i Łukasza Ewangelie Dzieciństwa Działalność cudotwórcza Jezusa – wprowadzenie Jezus Cudotwórca: uzdrowienia Jezus Cudotwórca: egzorcyzmy Jezus Cudotwórca: wskrzeszenia Jezus Cudotwórca: cuda nad naturą Jezus Nauczyciel: logia Jezus Nauczyciel: przypowieści Ustanowienie Eucharystii Chrystofanie Wybrane zagadnienia …

Historia i geografia biblijna

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Geografia biblijna w zarysie ogólnym Prehistoria biblijna Czasy patriarchów Wyjście z Egiptu i zasiedlanie Kanaanu Czasy monarchii Niewola babilońska Czasy perskie Czasy hellenistyczne Czasy rzymskie II. LITERATURA OBOWIĄZKOWA Geografia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, red. M. Rosik, Wrocław 2011. M. Rosik, S. Stasiak, Historia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, …

Historia Żydów – starożytność

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Podział starożytnej historii Żydów na etapy Poszczególne etapy starożytnej historii Żydów – zarys ogólny Historia instytucji świątynnej Historia instytucji synagogalnej Historia ugrupowań: faryzeusze i saduceusze Historia ugrupowań: uczeni w Piśmie, herodianie, zeloci, sykaryjczycy Historia ugrupowań: qumrańczycy i Samarytanie II. LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA M. Rosik, S. Stasiak, Historia biblijna w zarysie, Archeolog …

Początki Kościoła w świetle Dziejów Apostolskich

I. PLAN WYKŁADU Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: Czynniki teologiczne i tło historyczne rozwoju Kościoła w latach 30-64 po Chr. Artykuł: „Zarzewie konfliktu między Kościołem i Synagogą (do 135 r. po Chr.)”, str. 72-89 Szaweł z Tarsu – nawrócenie, powołanie czy powierzenie misji? Artykuł: „Kłopoty z nawróceniem św. Pawła” Mentalność grecko-rzymska i mentalność semicka. …

Św. Paweł – świadek, misjonarz, teolog

I. PLAN WYKŁADU Zagadnienia wprowadzające Tło powstawania epistolografii Nowego Testamentu Szawła z Tarsu spotkanie z Chrystusem Dzieło odkupienia i relacja wiary do uczynków Prawa Eucharystia – ustanowienie i przekaz Eschatologia listów Charyzmaty Charyzmaty – ciąg dalszy Antropologia Pawłowa Powtórzenie materiału II. BIBLIOGRAFIA Materiały w formie plików pdf są do pobrania na tej stronie. Wystarczy kliknięcie …

Biblische Studien

I. KURSBESCHREIBUNG Exegese beschäftigt sich mit der Methodik zur Auslegung von biblischen Texten. Dieser Kurs führt in eine induktive Auslegungsmethode ein, die angemessen ist, ganz unterschiedliche Bibeltexte besser zu interpretieren und anzuwenden. I. LITERATUR Päpstliche Bibelkommission, Die Interpretation der Bibel in der Kirche (1993) III. SCHRIFTLICHE ARBEIT Im ersten Semester des laufenden Studienjahr konzentrieren wir …

Biblical Studies

I. COURSE As an introductory course, it seeks to acquaint students with the basic hermeneutical issues involved in interpreting the Bible and to introduce the basic steps in doing biblical exegesis. Students are supposed to get fundamental knowledge about essential steps in interpreting the Bible and about variety of methods and approaches of this interpretation. …

Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12) na tle tradycji taumaturgicznej judaizmu i świata grecko-rzymskiego

Jednym z najpowszechniejszych i zarazem najbardziej poszukiwanych cudów w świecie antycznym było uzdrowienie. W starożytności nie odróżniano klarownie pomiędzy uzdrowieniem a egzorcyzmem. Wąska granica pomiędzy chorobą a opętaniem, zwłaszcza na starożytnym Bliskim Wschodzie, powodowana była przekonaniem, że zarówno za jedną jak i drugą formę cierpienia ostatecznie odpowiedzialne są złe duchy nawiedzające człowieka. Narracje o uzdrowieniach …

THE NECROPOLIS OF SILWAN VILLAGE IN THE LIGHT OF BIBLICAL DATA

  Below you have English version, but the article was published in Chinese: click here.  In this paper we describe briefly the Iron Age necropolis in the Jerusalem area (Village of Silwan) confronting archeological evidence with biblical data. On the basis of archeological and biblical data we can deduce the most important and common beliefs …

S.J. Stasiak, Eschatologia w Listach Pasterskich

S.J. Stasiak, Eschatologia w Listach Pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych, Biblioteka Diecezji Legnickiej 9, Legnica 1999, s. 229. Badania nad historią literatury pokazują, że na przełomie wieków zainteresowania  zagadnieniami eschatologicznymi odżywają z dużym nasileniem. Dzieje się to oczywiście najczęściej w środowiskach związanych z różnymi nurtami i tradycjami religijnymi, niekoniecznie o rodowodzie chrześcijańskim. Zadaniem Kościoła jest wówczas …

ROMAN BARTNICKI, Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja

ROMAN BARTNICKI, Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, wyd. trzecie uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003, pages 530. The book of R. Bartnicki, rector and professor of Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego in Warsaw, Poland, and member of Studiorum Novi Testamenti Societas, consists of nineteen chapters, preceded by the preface to the third edition of …

Ossuarium Jakuba, brata Jezusa

Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych, red. Z.J. Kapera, seria: Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu, t. 12, The Enigma Press, Kraków – Mogilany 2003, ss.164. W połowie 2002 roku świat archeologów obiegła wieść, spopularyzowana przez artykuł Andre Lemaire’a, o odnalezieniu ossuarium brata Jezusa, pierwszego biskupa Jerozolimy. Napis na artefakcie głosi: „Jakub syn Józefa, …

Żywot św. Jana Chrzciciela przypisywany biskupowi egipskiemu Serapionowi

(przekład z syryjskiego i opracowanie) Oprócz powszechnie cytowanych pism apokryficznych o Janie Chrzcicielu, żywe zainteresowanie budzi odkryty na nowo apokryf Vita Johannis Baptistae, przypisywany Serapionowi, biskupowi jednej z diecezji w Egipcie, za czasów aleksandryjskiego atriarchy Teofila (385-412 r.). Tekst powstał w garshuni (język arabski pisany syryjskimi charakterami) Profesor A. Mignana, urodzony w Iraku, a mieszkający …

Nowy Testament w mariologii Jana Pawła II

Nikt chyba nie podda w wątpliwość twierdzenia, że w ramach jednego artykułu temat „Nowy Testament w mariologii Jana Pawła II”, nie może zostać ani wyczerpany, ani nawet zaprezentowany na tyle wnikliwie, by poruszyć wszystkie wątki, które obejmuje. Z natury rzeczy dokonać trzeba więc pewnych wyborów, sygnalizując jedynie te teksty Nowego Testamentu, które najczęściej powracają w …